Θέσεις εργασίας στην Πυροσβεστική – Βγήκε η προκήρυξη!

Από neolaia.gr Team 23 Απριλίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας πρόκειται να καλυφθούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, μέσω διαγωνισμού που προκηρύχθηκε. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, το οποίο αναφέρει:

Για την αντιμετώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της αντιπυρικής περιόδου σε προσωπικό, εκδίδεται από τον Αρχηγό του Π.Σ. το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι από όλη τη χώρα. Στην προκήρυξη αναφέρεται ο αριθμός των προσλαμβανόμενων από κάθε κατηγορία σε κάθε Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, τα απαιτούμενα προσόντα, ο τόπος και τα όργανα παραλαβής των δικαιολογητικών, η ημερομηνία και ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το είδος της σύμβασής τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η προκήρυξη αναρτάται στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και δημοσιεύεται υποχρεωτικά σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα και σε μία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα του Π.Σ.

Kάθε έτος και μετά την υπογραφή των συμβάσεων, εάν εξακολουθούν να υφίστανται κενά, με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. δύναται να εκδίδεται συμπληρωματική πρόσκληση για την κάλυψη των συγκεκριμένων κενών.

Δικαιολογητικά υποψηφίων

Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής και για τις δύο κατηγορίες, σε όσες από τις αναγραφόμενες στην προκήρυξη Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ή Πυροσβεστικά Κλιμάκια της οικείας Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν.) επιθυμούν. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στις Υπηρεσίες που ορίζονται από την προκήρυξη και εντός των τασσόμενων σε αυτή προθεσμιών, μετά την παρέλευση των οποίων δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Γενικά υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψηφίους

1. Αίτηση συμμετοχής με έγχρωμη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (2 όψεις). Σε περίπτωση κατά την οποία έχουν μεταβληθεί στοιχεία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών σχολικών μονάδων αλλοδαπής πρέπει να συνυποβάλλουν βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αντιστοιχία βαθμολογίας.
4. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται ότι: α) έχουν τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα προσόντα, β) τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, γ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύματα που αναφέρονται παραπάνω, δ) για τους υποψήφιους άνδρες, ότι έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτήν, ε) συναινούν στην ηλεκτρονική επεξεργασία των αναφερόμενων στην αίτησή τους στοιχείων.

β. Υποχρεωτικό δικαιολογητικό μόνο για τους υποψήφιους ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β:

1. Φωτοαντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Γ΄ και άνω.

γ. Πλέον των ανωτέρω υποχρεωτικών, ανά κατηγορία, δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι που κατέχουν πρόσθετα προσόντα υποβάλλουν, κατά περίπτωση:

1. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α΄, από το οποίο να προκύπτει ότι:

α) έχουν υπηρετήσει, μέχρι και την απόλυσή τους, ως εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.),
β) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ως έφεδροι Αξιωματικοί,
γ) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στις Ειδικές Δυνάμεις (Δυνάμεις Καταδρομών, Πεζοναυτών, Υποβρυχίων Καταστροφών) ή στην προεδρική φρουρά των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι είναι τέκνα προσωπικού του Π.Σ., που έχασε τη ζωή του ή τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού ή ότι είναι τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνέπεια τρομοκρατικής πράξης.
3. Βεβαίωση του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας.
4. Οι τρίτεκνοι, τέκνα τριτέκνων και οι έγγαμοι με τέκνα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην οποία εργάστηκαν ως Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης. Στην εν λόγω βεβαίωση αποτυπώνονται κατ’ έτος οι αντιπυρικές περίοδοι κατά τις οποίες εργάστηκαν.
6. Βεβαίωση από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, από την οποία προκύπτουν η ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη κατά την ημερομηνία προκήρυξης του διαγωνισμού καθώς και τα πλήρη έτη υπηρεσίας κατά τα οποία φέρει αυτήν.
7. Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), από την οποία προκύπτει η μακροχρόνια ανεργία.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση

ΦΕΚ

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486