73 Θέσεις εργασίας προκηρύχθηκαν σε Δήμο της χώρας

Από neolaia.gr Team 12 Απριλίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώνει η προκήρυξη που δημοσιεύτηκε από Δήμο της χώρας μας. Αν ενδιαφέρεσαι να διεκδικήσεις μία από τις θέσεις αυτές, μπορείς να το κάνεις υποβάλλοντας την αίτησή σου, βάσει των οδηγιών που παρέχει η προκήρυξη.

Αναλυτικότερα:

Ο Δήμος Αλμωπίας Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 12/04/2019 έως και την 17/04/2019

1. Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την αρ. 64/27-03-2019 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

Αριδαία 3
Οικ.Υδραίας 1
Αλωρο 2
Αρχάγγελος 2
Αψαλος 2
Βορεινό 1
Οικ.Νεοχωρίου 2
Γαρέφι 3
Δωροθέα 1
Οικ.Αγάθης 1
Εξαπλάτανος 4
Θεοδωράκι 1
Θηριόπετρα 2
Ιδα 2
Κωνσταντία 2
Λουτράκι 3
Λυκόστομο 2
Μεγαπλάτανος 2
Μηλιά 2
Οικ.Ριζοχωρίου 2
Νερόμυλοι 1
Οικ.Προδρόμου 1
Νότια 2
Ξιφιανή 2
Ορμα 2
Περίκλεια 1
Οικ.Λαγκαδιάς 2
Πιπεριά 3
Πολυκάρπη 2
Πρόμαχοι 4
Σαρακηνοί 1
Οικ.Κορυφής 1
Σωσάνδρα 3
Τσάκοι {Οικ.Τσακώνων-Χρύσας-Κ. Ροδωνιάς} 2
Φιλώτεια 3
Φούστανη 2
Χρυσή 1
ΣΥΝΟΛΟ 73

Αρδευτική περίοδος

Το δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 64/2019 απόφαση του την αρδευτική περίοδο .

Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.
γ. Να έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο
ή το 65ο αιτιολογημένα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

Α) Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής ταυτότητας
Β]Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι 1]γνωρίζει γραφή και ανάγνωση , 2]ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο και δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (δηλαδή να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι ή να τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα).
Γ] Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο.
Δ]Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου [αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας]
Δ]Και επιπλέον όποιο άλλο δικαιολογητικά αναφέρεται στο έντυπο της αίτησης που θα διατίθεται στους ενδιαφερομένους από το Γραφείο Προσωπικού του Δήμου.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη