Τμήμα Λογιστικής | ΤΕΙ Ηπείρου

Από Γ. Τσαλίκης 15 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής Επιστήμης.

Προπτυχιακές Σπουδές

α) Μαθήματα ΔΟΝΑ
Μικροοικονομική
Μακροοικονομική
Αστικό Δίκαιο
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

β) Μαθήματα Γενικής Υποδομής (Μ.Γ.Υ.)
Εισαγωγή στους Η/Υ
Στατιστική Επιχειρήσεων
Μάρκετινγκ
Επιχειρησιακή Επικοινωνία
Διοίκηση Προσωπικού
Διοικητική των Επιχειρήσεων
Γενικά Μαθηματικά

γ) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (Μ.Ε.Υ.)
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Εμπορικό Δίκαιο
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης
Αγγλική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ορολογία
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα
Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική
Οικονομοτεχνικές Μελέτες

δ) Μαθήματα Ειδικότητας (Μ.Ε.)
Λογιστική Εταιρειών
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
Φορολογική Λογιστική Ι
Φορολογική Λογιστική ΙΙ
Λογιστική Κόστους Ι
Λογιστική Κόστους ΙΙ
Λογιστική της Δημόσιας Οικονομίας
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Ελεγκτική
Λογιστικές Εφαρμογές
Οργάνωση Λογιστηρίου
Εφαρμογές Μηχανογραφημένης Λογιστικής
Σεμινάριο Τελειοφοίτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΥ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

α) Μαθήματα ΔΟΝΑ
Ευρωπαϊκοί Θεσμοί
Κοινωνιολογία
Χρηματιστήριο Αξιών
Επιστημονική Έρευνα

β) Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ)
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Επιχειρησιακή Έρευνα

γ) Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ)
Ειδικά Θέματα Λογιστικής
Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια
Λογιστική Φ.Π.Α.
Αγγλική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ορολογία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Α’ Εξάμηνο
Εφαρμογές Πληροφορικής Ι
Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ
Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙΙ
Αγγλικά Ι
Αγγλικά ΙΙ
Ιταλικά
Εισαγωγή στην Παιδαγωγική
Παιδαγωγική Ψυχολογία
Διδακτική των Οικονομικών
European Economic Integration
Corporate Finance
Insurance Market
SME Management

Γ’ Εξάμηνο
International Marketing

Δ’ Εξάμηνο
Inventory Management

Ε’ Εξάμηνο

Shipping Management

Tourism Economics

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται “Πτυχιούχος Λογιστικής”, διαθέτει δε τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενος. Ειδικότερα ο πτυχιούχος Λογιστικής:

  • Τηρεί λογιστικά βιβλία και στοιχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη φορολογική νομοθεσία και το Ε.Γ.Λ.Σ. και τα κλαδικά του.
  • Συντάσσει και αναλύει ισολογισμούς και αναλυτικές καταστάσεις.
    Καταρτίζει προϋπολογισμούς επιχειρήσεων και οργανισμών και διερευνά αυτούς με βάση το πρότυπο κόστος
  • Εφαρμόζει αρχές και μεθόδους κοστολόγησης.
  • Εκπονεί χρηματοοικονομικές μελέτες και παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλές.
  • Εφαρμόζει διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.
  • Πραγματοποιεί αναλυτική κοστολόγηση και εξάγει στοιχεία χρήσης έρευνας αγοράς και προώθησης αγαθών και υπηρεσιών των επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Είναι γνώστης των σύγχρονων εφαρμογών των Η/Υ στη Λογιστική γενικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.