Τμήμα Εμπορίας και Ποιοτικού Έλεγχου Αγροτικών Προϊόντων | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να παρέχει στους σπουδαστές του βασικές γνώσεις γεωπονίας, αγροτικής οικονομίας, παραγωγής, εμπορίας και ποιοτικού ελέγχου αγροτικών προϊόντων.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Οικονομικά, Μαθηματικά, Πληροφορική Ι, Γεωργική Χημεία, Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομία, Επιστημονική Μεθοδολογία.

Εξάμηνο 2ο
Πληροφορική ΙΙ, Οικολογία, Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτική Λογιστική, Βιολογία.

Εξάμηνο 3ο
Μικροοικονομική Ανάλυση, Παραγωγή & Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων, Αρχές Στατιστικής, Αγροτική Κοινωνιολογία, Διασφάλιση Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, Συνεταιρισμός – Συνεταιρισμοί.

Εξάμηνο 4ο
Παραγωγή & Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτική Τεχνοοικονομική Ανάλυση, Δημόσια Υγεία – Υγειονομικός Έλεγχος, Μακροοικονομική Ανάλυση, Αγροτική Ανάλυση.

Εξάμηνο 5ο
Τιμολόγηση Αγροτικών Προϊόντων, Εργαστηριακός Έλεγχος Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, Παραγωγή & Μεταποίηση Βιολογικών Προϊόντων, Προώθηση Αγροτικών Προϊόντων, Οργάνωση – Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρήμα – Τράπεζες – Πίστη.

Εξάμηνο 6ο
Συμπεριφορά των Καταναλωτών, Τεχνική Πωλήσεων Αγροτικών Προϊόντων, Ευρωπαϊκοί Θεσμοί & Νομοθεσία Εμπορίας, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Εργασιακές Σχέσεις, Τυποποίηση Αγροτικών Προϊόντων.

Εξάμηνο 7ο
Συντήρηση Αγροτικών Προϊόντων, Έρευνα Αγοράς, Τεχνοοικονομικές Μελέτες, Κόστος-Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Διεθνείς Οργανισμοί & Νομοθεσία Εμπορίας, Σεμινάριο.

Εξάμηνο 8ο
Πτυχιακή Εργασία, Πρακτική άσκηση.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

1. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας των ΤΕΙ με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της εμπορίας και του ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων, όπως είναι η οργάνωση και η διοίκηση των αγροτικών επιχειρήσεων, η πληροφόρηση της αγοράς, η διαφήμιση και η εμπορία των αγροτικών προϊόντων, η αγροτική πολιτική της χώρας μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συντήρηση, η μεταποίηση, η τυποποίηση, ο υγειονομικός και ποιοτικός έλεγχος των αγροτικών προϊόντων.

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης των επιχειρήσεων του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα καθώς και με την εμπορία και τον ποιοτικό έλεγχο των αγροτικών προϊόντων και ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

  • Σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις, για την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων αναφορικά με την ποιότητα και την εμπορία των φυτικών και ζωικών προϊόντων παραγόμενα με συμβατικές ή βιολογικές μεθόδους.
  • Σε επιχειρήσεις εισαγωγικού-εξαγωγικού εμπορίου για την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων έρευνας της αγοράς, τη συλλογή πληροφοριών για τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τον προσδιορισμό της προσφοράς και της ζήτησης, τις στρατηγικές τιμών καθώς και τη διαφήμιση των αγροτικών προϊόντων
  • Σε επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου, για την εφαρμογή τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων, αναφορικά με τη συλλογή πληροφοριών των τιμών, την επιλογή των δικτύων μεταφοράς, των μεθόδων συντήρησης των προϊόντων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
  • Σε Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα που δανειοδοτούν τις αγροτικές επιχειρήσεις και το εξαγωγικό εμπόριο των αγροτικών προϊόντων σαν εξειδικευμένα στελέχη για την εξακρίβωση της βιωσιμότητας αυτών των επιχειρήσεων.
  • Σε Τελωνεία και Σταθμούς Ελέγχου, αναφορικά με τον ποιοτικό και υγειονομικό έλεγχο των εξαγομένων και εισαγομένων αγροτικών προϊόντων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις αυτοαπασχολούμενοι με την εμπορία των αγροτικών προϊόντων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, καθώς και στη σύνταξη γεωργοοικονομικών μελετών για την ανάπτυξη και βελτίωση των γεωργικών επιχειρήσεων.
  • Σε επιχειρήσεις εμπορίας τροφίμων και στις Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, σαν εξειδικευμένα στελέχη στην εισαγωγή και εξαγωγή των αγροτικών προϊόντων σε πρωτογενή και μεταποιημένη μορφή, καθώς και στην έρευνα της αγοράς.
  • Σε κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

3. Οι πτυχιούχοι του αναφερομένου Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της εμπορίας και του ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων. Επίσης, μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την οργάνωση των αγροτικών επιχειρήσεων, την εμπορία των αγροτικών προϊόντων και να πιστοποιούν από υγειονομικής και ποιοτικής πλευράς την καταλληλότητα των αγροτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων και των ζώων.

4. Απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και γεωργικής κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

5. Όλες οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία

6. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εμπορίας και ποιοτικού έλεγχου αγροτικών προϊόντων με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.