Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων | Παν. Ιωαννίνων

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Ο Σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του νέου Τμήματος ήταν η προαγωγή της επιστήμης του περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν, να ερευνούν (ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα), να κατανοούν και να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους για τη βελτίωση, την προστασία και διαχείριση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη γνώση χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η ίδρυση του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων έγινε με τη συγχρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.) του Β΄ Κ.Π.Σ.

Στόχος του Τμήματος είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακής εκπαίδευσης, με δύο βασικές κατευθύνσεις (Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Διαχείριση Χρήσεων Γης) και στο άμεσο μέλλον και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, που να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται τόσο στις διεθνείς εξελίξεις στην εν λόγω επιστημονική περιοχή, όσο και στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες μελέτης των προβλημάτων προστασίας και σχεδιασμού διαχείρισης περιοχών, και των φυσικών πόρων με αειφορική-ολοκληρωμένη προσέγγιση. Από το 1999 το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων αναπτύσσεται δυναμικά. Σήμερα διαθέτει ένα πλήρες πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που πρόσφατα αναπροσαρμόσθηκε στις σύγχρονες απαιτήσεις-ανάγκες των επιστημόνων που θα αποτελέσουν τους διαχειριστές του περιβάλλοντος στο μέλλον.

Προπτυχιακές Σπουδές

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΜΑΘΉΜΑΤΑ
Εξάμηνο Α’ : Μαθηματικά Ι, Πληροφορική Ι – Fortran. , Γενική Φυσική , Γενική και Ανόργανη Χημεία, Εισαγωγή στις Επιστήμες του Περιβάλλοντος, Εισαγωγή στη Βιολογία , Περιβαλλοντική Γεωλογία , Ξένη Γλώσσα Ι
Εξάμηνο Β’:Μαθηματικά ΙΙ , Πληροφορική ΙΙ – Αριθμητική Ανάλυση, Φυσική Περιβάλλοντος , Περιβαλλοντική Οργανική Χημεία, Βοτανική, Ορυκτοί Πόροι και Διαχείριση τους, Ξένη Γλώσσα II
Εξάμηνο Γ’: Στατιστική – Στατιστικά Πακέτα Η/Υ Φυσικοχημεία Ισοζύγια Μάζας & Ενέργειας Ζωολογία Αγροοικοσυστήματα και Διαχείρισή τους Γεωχημεία
Εξάμηνο Δ’: Φυσικοχημεία Περιβάλλοντος Οικολογία Ι Φαινόμενα Μεταφοράς Υδάτινα Οικοσυστήματα και Διαχείρισή τους Γενετική Πανίδα & Διαχείρισή της Διαχείριση Εδαφικών Πόρων
Εξάμηνο Ε’: Οικολογία ΙΙ Φυσικές Διεργασίες Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων Βιοχημεία – Μοριακή Βιολογία Ωκεανογραφία Μετεωρολογία – Κλιματολογία Τηλεπισκόπηση
Εξάμηνο ΣΤ’ : Υδρολογία Μικροβιολογία Οικονομικά Περιβάλλοντος Ατμοσφαιρική Ρύπανση Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Οικολογική Χαρτογράφηση
Εξάμηνο Ζ’ : Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση Αναβάθμιση και Αποκατάσταση Φυσικών Πόρων
Εξάμηνο Η’: Υδατική Ρύπανση Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη Τεχνικοοικονομικές Μελέτες Περιβαλλοντική Πληροφορική-Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Εξάμηνο Θ’ : Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες Διατήρηση Βιοποικιλότητας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΆ ΚΑΤΆ ΕΠΙΛΟΓΉ
1 Βιοτεχνολογία
2 Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
3 Αριθμητικές Μέθοδοι Οικολογικής Ταξινόμησης
4 Αξιολόγηση και Παρακολούθηση Ειδών και Οικοτόπων
5 Οικοτουρισμός
6 Υδρογεωλογία
7 Περιβαλλοντική Μεταλλαξιγένεση
8 Χωροταξία
9 Ανανεώσιμες – Ήπιες Πηγές Ενέργειας
10 Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση
11 Εντομολογία
12 Δίκαιο Περιβάλλοντος ΙΙ
13 Περιβάλλον και Υλικά: Φυσικοχημικές Αρχές και Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
14 Διοίκηση Επιχειρήσεων
15 Διδακτική των Περιβαλλοντικών Επιστημών
16 Επιχειρησιακή Έρευνα & Εφαρμογές Πληροφορικής
17 Μεσογειακά Οικοσυστήματα
18 Γενετική Ποικιλότητα και Εξέλιξη
19 Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης
20 Εγγειοβελτιωτικά Έργα
21 Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
22 Ανάλυση Επικινδυνότητας
23 Προηγμένες Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος
24 Εφαρμογές Ανάλυσης Χωρικών Περιβαλλοντικών Δεδομένων
25 Λιμνολογία
26 Διαχείριση Υδατικών Πόρων
27 Τεχνικό Σχέδιο – AUTOCAD
28 Δίκαιο Περιβάλλοντος Ι
29 Αξιοποίηση Ενεργειακών Φυτών
30 Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
31 Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση
32 Πρακτική Άσκηση
33 ΣΩΚΡΑΤΗΣ / Erasmus

ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΏΝ ΚΑΤ` ΕΠΙΛΟΓΉ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ ΑΝΆ ΚΑΤΕΎΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΏΝ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
Α. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος
1. Βιοτεχνολογία
2. Περιβαλλοντική Μικροβιολογία
3. Αριθμητικές Μέθοδοι Οικολογικής Ταξινόμησης
4. Αξιολόγηση και Παρακολούθηση Ειδών και Οικοτόπων
5. Περιβαλλοντική Μεταλλαξιγένεση
6. Ανανεώσιμες – Ήπιες Πηγές Ενέργειας
7. Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση
8. Εντομολογία 9. Δίκαιο Περιβάλλοντος ΙΙ
10. Γενετική Ποικιλότητα και Εξέλιξη
11. Περιβάλλον και Υλικά: Φυσικοχημικές Αρχές και Τεχνολογία Αντιρρύπανσης
12. Διοίκηση Επιχειρήσεων
13. Διδακτική των Περιβαλλοντικών Επιστημών
14. Επιχειρησιακή Έρευνα & Εφαρμογές Πληροφορικής
15. Μεσογειακά Οικοσυστήματα
16. Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
17. Ανάλυση Επικινδυνότητας
18. Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης
19. Εφαρμογές Ανάλυσης Χωρικών Περιβαλλοντικών Δεδομένων
20. Λιμνολογία
21. Διαχείριση Υδατικών Πόρων
22. Δίκαιο Περιβάλλοντος I
23. Προηγμένες Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος

Β. Διαχείριση Χρήσεων Γης
1. Αξιολόγηση και Παρακολούθηση Ειδών και Οικοτόπων
2. Οικοτουρισμός
3. Υδρογεωλογία
4. Χωροταξία
5. Ανανεώσιμες – Ήπιες Πηγές Ενέργειας
6. Περιβαλλοντική Ηθική και Εκπαίδευση
7. Δίκαιο Περιβάλλοντος ΙΙ
8. Αριθμητικές Μέθοδοι Επίλυσης Περιβαλλοντικών Προβλημάτων
9. Διοίκηση Επιχειρήσεων
10. Διδακτική των Περιβαλλοντικών Επιστημών
11. Επιχειρησιακή Έρευνα & Εφαρμογές Πληροφορικής
12. Μεσογειακά Οικοσυστήματα
13. Εγγειοβελτιωτικά Έργα
14. Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
15. Ανάλυση Επικινδυνότητας
16. Μέθοδοι Χωρικής Ανάλυσης
17. Εφαρμογές Ανάλυσης Χωρικών Περιβαλλοντικών Δεδομένων
18. Λιμνολογία
19. Διαχείριση Υδατικών Πόρων
20. Δίκαιο Περιβάλλοντος I
21. Τεχνικό Σχέδιο – AUTOCAD
22. Αξιοποίηση Ενεργειακών Φυτών
23. Εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
24. Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ορθολογική Χρήση

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, λειτουργεί το Διιδρυματικό (Διαπανεπιστημιακό) και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών», σε συνεργασία και με ειδικούς επιστήμονες που προέρχονται από τα πολλά και διαπρεπή Τμήματα και Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην κατεύθυνση της Διατήρησης και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Προστατευόμενων Περιοχών ή στην κατεύθυνση των Τεχνολογιών Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.