Τμήμα Βιολογίας | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν την εμφάνιση της ζωής, τους νόμους που διέπουν την ύπαρξή της και τις παραμέτρους που προσδιορίζουν τις λειτουργίες της (όπως διατυπώνεται από το Τμήμα).

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Μαθηματικά και Στατιστική στη Βιολογία, Φυσικοχημεία, Μορφολογία και Συστηματική Ασπονδύλων, Μορφολογία Φυτών, Φιλοσοφία και σύγχρονες τάσεις της Βιολογίας, Μικροβιολογία.

Εξάμηνο 2ο
Βιοχημεία, Μορφολογία και Συστηματική Χορδωτών, Ανατομία Φυτών, Μοριακή Βιολογία, Γενική Οικολογία.

Εξάμηνο 3ο
Φυσιολογία Ζώων Ι, Φυσιολογία Φυτών, Βιολογία Κυττάρου, Γενετική.
Εξάμηνο 4ο
Δυναμική Πληθυσμών και Βιοκοινοτήτων, Φυσιολογία Ζώων ΙΙ, Συστηματική Βοτανική, Βιολογία Ανάπτυξης, Εξέλιξη και στοιχεία Γενετικής Πληθυσμών.
5ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:
Ανοσοβιολογία, Ειδικά Θέματα Γενετικής, Γενετική Ανθρώπου, Γενετική Μηχανική, Ειδικά Θέματα Βιολογίας Κυττάρου, Ειδικά Θέματα Μοριακής Βιολογίας.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ:
Μετεωρολογία – Κλιματολογία, Φυσική Γεωγραφία, Bάσεις Δεδομένων, Χαρτογραφία, Μαθηματικά – Στατιστική, Βιοποικιλότητα, Ανάλυση Οικολογικών Συστημάτων, Αρχές Αειφορίας και Διαχείρισης

6ο Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ:
Βιοπληροφορική, Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές Μικροοργανισμών, Βιοτεχνολογία Ζώων & Φυτών, Οικονομία – Δίκαιο στη Βιολογία, Ειδικά Θέματα Μικροβιολογίας, Μηχανισμοί Διαφοροποίησης.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ:
Χερσαίο Περιβάλλον και Οργανισμοί, Λιμνοποτάμιο Περιβάλλον και Οργανισμοί, Bιογεωγραφία, Θαλάσσια Βιολογία, Ωκεανογραφία.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗ
Επιλέγονται μαθήματα από τις δύο άλλες κατευθύνσεις μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των Δ.Μ.

Εξάμηνο 7ο
Βιολογική Ανθρωπολογία, Χημεία Τροφίμων, Περιβαλλοντική Φυσιολογία Φυτών, Συγκριτική και Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζώων, Συγκριτική Ανατομία και Ιστολογία Ζώων, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση, Διδακτική της Βιολογίας, Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία, Επιστημονικά κείμενα της Βιολογίας στην Αγγλική, Υδατοκαλλιέργειες, Ηθολογία Ζώων, Μάθημα 5ου εξαμήνου του Τμήματος, Ορνιθολογία

Εξάμηνο 8ο
Οικοτοξικολογία, Ενζυμολογία, Ιχθυολογία – Αλιευτική Βιολογία, Φυκολογία, Εφαρμοσμένη Βοτανική, Προστασία-Βιοπαρακολούθηση και Αποκατάσταση Οικολογικών Συστημάτων, Ανάλυση και Ποικιλότητα Βλάστησης, Ελληνική χλωρίδα – Ιδιαιτερότητες – Προστασία, Μάθημα εκτός Τμήματος, Μάθημα 6ου εξαμήνου του Τμήματος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 7ου ΚΑΙ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Διπλωματική εργασία, Πρακτική άσκηση

Για την διδασκαλία ενός μαθήματος του 7ου και 8ου εξαμήνου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιλογή του από 8 φοιτητές τουλάχιστον.

Η διπλωματική εργασία αντικαθιστά 3 μαθήματα του 7ου και 8ου εξαμήνου και ισοδυναμεί με 9 Δ.Μ.

Η πρακτική άσκηση αντικαθιστά 2 μαθήματα του 7ου και 8ου εξαμήνου και ισοδυναμεί με 6 Δ.Μ

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Βιολογία με έμφαση στην:

α) Υδροβιολογία και Υδατοκαλλιέργειες
β) Εφαρμοσμένη Γενετική και Βιοτεχνολογία
γ) Περιβαλλοντική Βιολογία (η κατεύθυνση έχει ανασταλεί)website

  • Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών
  • Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών

Διατμηματικά

  • Οικολογική ποιότητα και διαχείριση υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορροής

(Συντονιστής: Τμήμα Βιολογίας)

  • Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες – Ν&Ν

(Συντονιστής: Τμήμα Φυσικής)

  • Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

(Συντονιστής: Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης)

Διαπανεπιστημιακά

  • Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Βιολογίας AΠΘ.