Νέο Σχολείο: Οι στόχοι του Νέου Σχολείου

Από Γ. Τσαλίκης 4 Μαρτίου 2010

Στο Νέο Σχολείο υπηρετούνται οι εκπαιδευτικοί στρατηγικοί στόχοι, κοινοί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως:
• η προώθηση της δια βίου μάθησης,
• βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης,
• προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά,
• ενίσχυση της καινοτομίας, δημιουργικότητας και επιχειρηματικού πνεύματος.

Οι στρατηγικοί στόχοι στο πλαίσιο του νέου σχολείου υποστηρίζονται με:
-Διασφάλιση της πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση και αύξηση της συμμετοχής από την ηλικία των 4 ετών
-Διασφάλιση της πρόσβασης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
-Μείωση του ποσοστού μαθητών που τελειώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση με χαμηλές επιδόσεις  στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις θετικές επιστήμες.
– Μείωση του ποσοστού της σχολικής διαρροής από τη υποχρεωτική εκπαίδευση.
– Πιστοποίηση των γνώσεων ξένης γλώσσας και χρήσης Η/Υ
– Δραστική αύξηση του ποσοστού των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τη διδασκαλία.