ΟΑΕΔ: Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε 10.000 ανέργους – Δικαιούχοι & Προϋποθέσεις

Από neolaia.gr Team 10 Ιουνίου 2019

ΟΑΕΔ: Δείτε αναλυτικά!

Σύμφωνα με πληροφορίες και πηγές, γίνεται λόγος για την έναρξη ενός μεγάλου προγράμματος του ΟΑΕΔ, το οποίο, μεταξύ άλλων, θα έχει χαρακτηριστικά δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας για 10.000 άνεργους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε, λοιπόν, στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Μαρία Καραμεσίνη, διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), δρομολογείται αυτόν τον καιρό ο σχεδιασμός και η προετοιμασία δύο νέων προγραμμάτων, τα οποία βρίσκονται ήδη στο τελικό τους στάδιο.

Το πρώτο πρόγραμμα, σύμφωνα με δηλώσεις της, έχει τίτλο: «Προώθηση στην αυτοαπασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18 έως 66 ετών», σηματοδοτώντας την πρόθεση του ΟΑΕΔ να ξαναμπεί μόνιμα στον τομέα της ενίσχυσης της δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων από ανέργους.

Σύμφωνα με την κ. Καραμεσίνη, πρόκειται για ένα γενναιόδωρο πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε όσους που δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας, να έχουν τη δυνατότητα να ενισχυθούν από τον Οργανισμό, έτσι ώστε να ιδρύσουν μια επιχείρηση ή να χρηματοδοτήσουν τα πρώτα βήματα της επιχείρησης που έχουν πρόσφατα ιδρύσει.

Αναλυτικότερα, για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ:

1. Νέο πρόγραμμα για 10.000 ανέργους

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά τόσο τους άνεργους που θέλουν να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση όσο και όσους άνεργους επιθυμούν μία δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις που διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι 31.12.2011 και απευθύνεται συνολικά σε 10.000 ανέργους . Να σημειωθεί ότι παραμένει ανοιχτό το πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής δραστηριότητας για 5.000 ωφελούμενους που είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 μέχρι 6/8/2018 καθώς φαίνεται ότι δεν είχε την αναμενόμενη απήχηση.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται άνεργοι ηλικίας από 18 έως 66 ετών, αλλά και άνεργοι που είχαν προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και την οποία διέκοψαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα µήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαµήνου οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις µήνες.

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής:

α) ως 12.000 Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
β) έως 9.000 ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
γ) έως 8.000 Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Τα ποσά ανά κατηγορία καταβάλλονται στους δικαιούχους σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:

• η 1η δόση, ύψους έως 4.000 Ευρώ, της περίπτωσης α) και έως 3.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής,
• η 2η δόση, ύψους έως 4.000 Ευρώ, της περίπτωσης α) και έως 3.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο των περιπτώσεων β) και γ) καταβάλλεται µετά τη λήξη του α΄ εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης και
• η 3η δόση, ύψους έως 4.000 Ευρώ της περίπτωσης α), έως 3.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης β) και έως δύο 2.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο της περίπτωσης γ) καταβάλλεται µετά τη λήξη του β΄εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού διενεργηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος το ενδιάµεσο διάστηµα, στον οποίο διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι πρέπει:

1. να έχουν διακόψει την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα ως 31.12.2011
2. να µην έχουν µεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το µερίδιο τους, σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθµού συγγένειας την περίοδο μετά τις 31.12.2011.
3. να µην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελµατική/επιχειρηµατική δραστηριότητα στο
εξάµηνο που προηγείται της δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως
4. να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

Πρόγραμματα κατάρτισης

Αναλυτικότερα τα προγράμματα κατάρτισης είναι τα εξής:

2. Κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονοµικής κατεύθυνσης, Α κύκλος

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 3.000 νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών µε έµφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη λογισµικού. Η δράση έχει στόχο τη στήριξη άνεργων αποφοίτων θετικής, τεχνολογικής και οικονοµικής κατεύθυνσης για την αναβάθµιση και τον µετασχηµατισµό του παραγωγικού µοντέλου

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικής συµβουλευτικής και η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Επίσης προβλέπεται η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας διάρκειας 200 ωρών. Στο τέλος της δράσης παρέχεται πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν

3. Κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονοµικής κατεύθυνσης, Β κύκλος

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 2.000 ωφελούµενους, νέους ανέργους ηλικίας 30-45 ετών µε έµφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη λογισµικού. Πρόκειται στην ουσία για ένα δεύτερο «παράρτηµα» του προγράµµατος που απευθύνεται σε ηλικίες 25-29 ετών, το οποίο θα καλύπτει και µεγαλύτερους απόφοιτους πτυχιούχους Η δράση αφορά στην κατάρτιση άνεργων αποφοίτων σχετικών αντικειµένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) µε έµφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη λογισµικού.

Προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών επαγγελµατικής συµβουλευτικής και η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και ΕπικοινωνιώνΑκόµη προβλέπεται η απόκτηση εργασιακής εµπειρίας διάρκειας 200 ωρών. Στο τέλος της δράσης παρέχεται πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν.

4. Κατάρτιση, πρακτική, πιστοποίηση σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) νέων πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής, οικονοµικής κατεύθυνσης Γ κύκλος.

Το πρόγραµµα απευθύνεται σε 1.580 ωφελούµενους, νέους ανέργους ηλικίας 25-29 ετών µε εµπειρία και υψηλά προσόντα στον κλάδοΗ δράση αφορά στην κατάρτιση άνεργων αποφοίτων σχετικών αντικειµένων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) µε έµφαση σε ειδικότητες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη λογισµικού.

Ο Γ κύκλος της κατάρτισης ΤΠΕ είναι εξειδικευµένος και αφορά σε ανέργους που διαθέτουν εµπειρία και υψηλά προσόντα στον κλάδο της πληροφορικής. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα «βαριάς» κατάρτισης για επαγγελµατίες του κλάδου, οι οποίοι δεν ξεκινούν από το µηδέν αλλά χρειάζονται «έξτρα» εφόδια, πιο εξειδικευµένα για να ανταπεξέλθουν στην αγορά εργασίας.

5. Ολοκληρωµένη παρέµβαση στον κλάδο των Logistics.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει θεωρητική κατάρτιση, πιστοποίηση και πρακτική άσκηση στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics και του εξαγωγικού εµπορίου Θα απευθύνεται σε 4.000 ωφελούµενους. Στόχος είναι να καλυφθούν άνεργοι που έχουν ήδη εργαστεί στον κλάδο και έχουν κάποια εµπειρία αλλά και όσοι κάνουν τα πρώτα τους βήµατα στα επαγγέλµατα που ανήκουν στον εν λόγω κλάδο. Σκοπός της δράσης, είναι να καταρτίσει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας με ενίσχυση και πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων και ενδυνάμωση του επαγγελματικού προφίλ τους σε ειδικότητες σε κλάδους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου που παρουσιάζουν δυναμική ζήτησης αλλά και περαιτέρω ανάπτυξης, ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για την ένταξη και παραμονή τους στην αγορά εργασίας, σε ειδικότητες των εν λόγω Κλάδων με διατηρήσιμη δυναμική.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει 250 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training). Το «μίγμα» ωρών θεωρίας και πρακτικής θα προκύψει ανάλογα με την ειδικότητα που θα επιλεγεί και το επίπεδο του Τμήματος, το οποίο θα κριθεί ως πλέον κατάλληλο για να ενταχθεί κάθε ωφελούμενος. Το επίδομα του ωφελούμενου ορίζεται στο ποσό των 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Δείτε ακόμα: ΟΑΕΔ: Τροπολογία για παράταση συμβάσεων 30.333 εργαζομένων σε Δήμους!

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486