57 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στο Δημόσιο – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ!

Από neolaia.gr Team 24 Μαΐου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε δήμους και Περιφέρειες της χώρας, μέσω σχετικών προκηρύξεων που δημοσιεύτηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι για κάποια από τις ανοιχτές θέσεις, μπορούν να τη διεκδικήσου, υποβάλλοντας την αίτησή τους, αφού ακολουθήσουν τις οδηγίες της αντίστοιχης προκήρυξης.

Αναλυτικότερα:

40 θέσεις εργασίας – Π. Νοτίου Αιγαίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ως εξής:

α) είκοσι ένα (21) ατόµων έως 34 ηµεροµίσθια και
β) δέκα εννέα (19) ατόµων έως 60 ηµεροµίσθια

Η απασχόληση τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία πρόσληψης µέχρι 15-11-
2019.

40 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ειδικότερα, µε την αίτησή του πρέπει να υποβάλει:

1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
2. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο ∆ήµο ή Κοινότητα.
3. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό ∆ήµου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.). Αρκεί η προσκόµιση του ενός εκ των δύο πιστοποιητικών, εφόσον από αυτό αποδεικνύεται αναµφίβολα η πολυτεκνική ιδιότητα.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση µε συνηµµένα τα αναφερόµενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ. Μαύρου 2, (Κτίριο Ζέφυρος), ΤΚ 85132, απευθύνοντάς την στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδ/σου (τηλ. επικοινωνίας: 2241364926, 2241364912, 2241364916).
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 10 Ιουνίου 2019.

Δείτε την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486