Νέες διδακτορικές υποτροφίες 2019 ανακοινώνονται σε Ιδρύματα της χώρας

Από neolaia.gr Team 20 Μαΐου 2019

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υποτροφίες 2019!

Νέες διδακτορικές υποτροφίες 2019 πρόκειται να χορηγηθούν από Πανεπιστημιακά ιδρύματα και Ινστιτούτα της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

1 Διδακτορική Υποτροφία – Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών (εφ’ εξής καλούμενος, για τις ανάγκες της παρούσης πρόσκλησης, Αναθέτουσα Αρχή και σύμφωνα με απόφαση της αρ. 599/13-05-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγησημιας (1) ανταποδοτικής υποτροφίας , στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εφαρμογής για τη μετατροπή́ της νοηματικής γλώσσας σε γραπτό́ και προφορικό́ λόγο με χρήση έξυπνων συσκευών : Έξυπνα εργαλεία για την αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ακουόντων και κωφών συνομιλητών (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ)», πουσυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ΕθνικούςΠόρους στο πλαίσιο της «Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης &Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα,Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τοναν. καθ. Δημήτριο Παπαζαχαρίου, του Τμήματος Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018.

Απαιτούμενα Προσόντα:

1. Υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
2. Πτυχίο Φιλολογίας με ειδίκευση Γλωσσολογίας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
3. Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Γλωσσολογία
4. Διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία πάνω στη Νοηματική́ Γλώσσα
5. Πτυχίο επάρκειας νοηματικής γλώσσας
6. Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα σχετικό με τη νοηματική
7. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
8. Συμμετοχή́ σε συνέδριο/ σεμινάριο/ θερινό́ σχολείο με αντικείμενο την Νοηματική́ γλώσσα
9. Παρουσίαση άρθρων σε επιστημονικά́ συνέδρια

Για πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με τον καθηγητή Δημήτριο Παπαζαχαρίου του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τηλέφωνο 2610-969316, e-mail: [email protected]

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486