ΟΑΕΔ: Νέα ανακοίνωση για το πιλοτικό πρόγραμμα των 3.000 ανέργων!

Από neolaia.gr Team 18 Μαρτίου 2019

ΟΑΕΔ: Δείτε αναλυτικά!

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε ο ΟΑΕΔ που αφορά το νέο πιλοτικό πρόγραμμα που αφορά 3.000 ανέργους.

Πρόσκληση για την εγγραφή των Παρόχων στο Μητρώο των Παρόχων Κατάρτισης για την υλοποίηση της ∆ράσης

«Πιλοτικό πρόγραµµα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου µε βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραµµένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, µε τουλάχιστον έξι (6) µήνες ανεργίας. ∆ΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

Με την µε αριθµό 4132/93/20-11-2018 Απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.∆, ΦΕΚ 5709/19-12-2018, τεύχος Β, εγκρίθηκε η υλοποίηση της ∆ράσης

«Πιλοτικό πρόγραµµα υλοποίησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης ανοιχτού τύπου µε βάση τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των εγγεγραµµένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας, ηλικίας 45 ετών και άνω, µε τουλάχιστον έξι (6) µήνες ανεργίας. ∆ΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»

Αντικείµενο της ∆ράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης σε ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω, εγγεγραµµένων στο µητρώο ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας επί τουλάχιστον 6 µήνες και κατοίκων των ∆ήµων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας βάσει των καταχωρηµένων στοιχείων επικοινωνίας τους στο µητρώο του Οργανισµού. Οι παρεχόµενες υπηρεσίες περιλαµβάνουν, ανάλογα µε τις ανάγκες των ανέργων, κατάρτιση σε βασικές, οριζόντιες και κάθετες δεξιότητες, καθώς επίσης και πρακτική άσκηση.

Ειδικότερα, το Πρόγραµµα του ΟΑΕΔ θα περιλαµβάνει δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας µέχρι 600 ωρών:

• Για αναβάθµιση των οριζόντιων ή/και των τεχνικών δεξιοτήτων µε σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης ή/και την εξειδίκευση στο επάγγελµα/ειδικότητα που ασκούν
• Για απόκτηση Ολοκληρωµένων τεχνικών δεξιοτήτων για απόκτηση νέου επαγγέλµατος/ειδικότητας, καθώς και δράσεις επαγγελµατικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 120 ωρών:
• Για αναβάθµιση των Βασικών ∆εξιοτήτων τους (γλωσσικές, γνώσεις Η/Υ, αριθµητικές δεξιότητες)

Οι ενέργειες επαγγελµατικής κατάρτισης συνδυάζονται µε πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε (5) µηνών.

Επίσης, προβλέπεται πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων, όπου υπάρξουν σχετικά σχήµατα πιστοποίησης.

Αυτά είναι τα επιδόματα που μπορείς να πάρεις μόλις λήξει το επίδομα ανεργίας!

Τα αντικείµενα κατάρτισης:

1) οι οριζόντιες δεξιότητες θα αφορούν σε αναβάθµιση των γνώσεων τους σε γλώσσα, χρήση Η/Υ, Υγιεινή και Ασφάλεια – µε εξειδίκευση στο επάγγελµα/ειδικότητα.
2) οι τις τεχνικές δεξιότητες, θα αφορούν σε συγκεκριµένες θεµατικές ενότητες, που αντιστοιχούν σε δεξιότητες στις οποίες υπολείπονται, σε σχέση µε το επάγγελµα/ειδικότητα που ασκούν.
3) όταν πρόκειται για ειδίκευση σε νέο επάγγελµα/ειδικότητα τότε θα καταρτίζονται για την απόκτηση του συνόλου των τεχνικών και οριζόντιων δεξιοτήτων που απαιτεί το επάγγελµα/ειδικότητα.
4) σε περίπτωση που διαγνωσθεί ότι το µαθησιακό τους επίπεδο υστερεί σε ότι αφορά στις βασικές δεξιότητες (γλώσσα, χρήση Η/Υ και αριθµητικές), θα προηγείται της τεχνικής κατάρτισης πρόγραµµα για την αναβάθµιση των βασικών δεξιοτήτων τους, από ΚΕΚ του ΟΑΕ∆.

Όσον αφορά την εκπαίδευση στις δεξιότητες προσωπικότητας, επικοινωνία, κριτική σκέψη, ικανότητα προσαρµογής, οµαδική δουλειά, οργάνωση, διαχείριση χρόνου κ.λ.π. θα αναρτηθεί οδηγία προς τους
Παρόχους Κατάρτισης για τον τρόπο που θα ενσωµατωθεί στην εκπαιδευτική µεθοδολογία που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης όλων των προγραµµάτων κατάρτισης.

Τα επαγγέλµατα/ειδικότητες στα οποία θα καταρτίζονται οι ωφελούµενοι, προσδιορίσθηκαν µε βάση:

1) τις επαγγελµατικές ειδικότητες της οµάδας στόχου και τις ατοµικές ανάγκες των ανέργων
2) τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε εργατικό δυναµικό, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές ειδικότητες και δεξιότητες.

Για την ανίχνευση των αναγκών των επιχειρήσεων

α) αξιοποιήθηκαν όλες οι διαθέσιµες πηγές στατιστικών στοιχείων (ΟΑΕΔ-ΕΙΕΑ∆)
β) διεξείχθει πρωτογενής έρευνα σε δείγµα επιχειρήσεων, εγκατεστηµένων στην περιοχή των τριών ∆ήµων
γ) έγινε διαβούλευση µε τους επιχειρηµατικούς φορείς εκπροσώπησης των επιχειρήσεων.

Τα επαγγέλµατα/ειδικότητες στα οποία θα καταρτιστούν οι ωφελούµενοι, στην παρούσα φάση είναι τα εξής:

Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο εκπαιδευτικό επίδοµα το οποίο θα λάβει ο καταρτιζόµενος για τη συµµετοχή του στο πρόγραµµα κατάρτισης βαρύνουν τον Πάροχο Κατάρτισης.

Τα προγράµµατα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων, σύµφωνα µε τους όρους της πρόσκλησης .

Οι πάροχοι που θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων αναλαµβάνουν την υποχρέωση να καταρτίσουν τους ωφελούµενους στα προγράµµατα κατάρτισης για τα οποία θα δηλώσουν διαθεσιµότητα σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Το Μητρώο θα παραµείνει ανοικτό καθ’ όλη την διάρκεια της δράσης.

Οι όροι υλοποίησης της κατάρτισης είναι αυτοί που περιγράφονται στο συνηµµένο έγγραφο µε τίτλο «Γενικές Κατευθυντήριες Γραµµές για το σχεδιασµό και υλοποίηση Προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ∆ράσεων».

Στην ιστοσελίδα του voucher.gov.gr θα αναρτηθούν:

1. Τα occupational standards (επαγγελµατικά πρότυπα) καθώς και τα Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράµµατα για τα ανωτέρω επαγγέλµατα
2. Στατιστικά στοιχεία για τη µέχρι σήµερα εικόνα επιλογής των ωφελουµένων ως προς την ειδικότητα
3. Η µέχρι σήµερα εικόνα προσφοράς θέσεων πρακτικής άσκησης από επιχειρήσεις.
4. Γενικές Κατευθυντήριες Γραµµές για το σχεδιασµό και υλοποίηση Προγραµµάτων Συνεχιζόµενης Κατάρτισης (ΣΕΚ) ανέργων στο πλαίσιο των συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΚΤ ∆ράσεων».
5. Οδηγίες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων προσωπικότητας µέσω της µεθοδολογίας διδασκαλίας των προγραµµάτων κατάρτισης

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι Πάροχοι Κατάρτισης της περιοχής του ΚΠΑ Ελευσίνας και των όµορων δήµων που επιθυµούν να συµµετέχουν, να εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.voucher.gov.gr

Η δυνατότητα εγγραφής θα ξεκινήσει από: 12/03/2019 στις 12.00µ.µ.

Δείτε επίσης: ΟΑΕΔ: Ανοιχτές οι αιτήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης 5.000 ανέργων!

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486