Τρεις φορείς του Δημοσίου ανακοινώνουν νέες θέσεις εργασίας!

Από neolaia.gr Team 12 Φεβρουαρίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε δημόσιους φορείς, μέσω σχετικών προκηρύξεων που δημοσιεύτηκαν.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά προκήρυξη:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση του υποέργου «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΑΛΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

-ΠΕ Αρχαιολόγων
-ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων με εξειδίκευση στην Αποκατάσταση & Ανάδειξη μνημείων
-ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε που υλοποιούνται με την μέθοδο της αυτεπιστασίας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ, Κ. Παλαιολόγου 74, Τ.Κ. 72100, ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ υπόψιν κ. Μ. Σαπουντζή (τηλ. επικοινωνίας: 28410 22462/90511), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 13/02/2019 έως 19/02/2019).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486