Πανεπιστήμιο Αιγαίου: «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων»

Από neolaia.gr Team 22 Μαρτίου 2017

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά κατά το διάστημα 3 - 7 Οκτωβρίου 2016, από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., με βάση τους φακέλους που οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες είχαν καταθέσει ή είχαν αποστείλει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους/ες μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017, ότι θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. φάκελο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά εγγραφής:
1. το έντυπο «Δήλωση Αρχικής Εγγραφής» (το αρχείο έχει αποσταλεί στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών) Απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ ή η υπογραφή του, κατά τη παράδοση του στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
2. το έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση» (το αρχείο έχει αποσταλεί στα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών). Απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από ΚΕΠ ή η υπογραφή του, κατά τη παράδοση του στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
3. 2 έγχρωμες, πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
4. φωτοαντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ που είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική αίτηση των υποψηφίων. Προσοχή: Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ
5. φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών. Προσοχή: Τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση επικυρωμένη από δικηγόρο
6. φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επάρκειας στη χρήση Η/Υ. Προσοχή: Τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση επικυρωμένη από δικηγόρο
7. πρωτότυπη απόδειξη καταβολής διδάκτρων [τραπεζική κατάθεση 1.000€ στην Alpha Bank, ΙΒΑΝ GR95 0140 6010 6010 0200 1000 810, δικαιούχος: «Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Ειδικός Λογ. Έρευνας». Ως αιτιολογία κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός «2671» και το ονοματεπώνυμο του/της υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας (π.χ. 2671 Παπαδοπούλου Μαρία)]

Ο φάκελος της εγγραφής θα πρέπει να κατατεθεί ή να αποσταλεί το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου), στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.:
Γραμματεία Π.Μ.Σ. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (τηλ: 22410 99421)
Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου
κτήριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος,
Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 85132, Ρόδος

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά κατά το διάστημα 3 – 7 Οκτωβρίου 2016, από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., με βάση τους φακέλους που οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες είχαν καταθέσει ή είχαν αποστείλει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Σίτιση/ στέγαση
Στέγαση: Όσοι /ες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν στέγαση μπορούν να ενημερωθούν σχετικά στο https://studies.aegean.gr. Με επόμενη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις.
Σίτιση: Όσοι /ες ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση για δωρεάν σίτιση μπορούν να ενημερωθούν σχετικά στο https://studies.aegean.gr. Οι αιτήσεις και τα σχετικά απαιτούμενα παραστατικά μπορούν να υποβληθούν οποτεδήποτε μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017.

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486