Τμήμα Λογιστικής | ΤΕΙ Μεσολογγίου

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Σκοπός του Τμήματος είναι η κατάρτιση των σπουδαστών τους προκειμένου να είναι ικανοί να ελέγχουν, με τη βοήθεια των σύγχρονων λογιστικών μηχανών και μηχανογραφικών συστημάτων, όλο το φάσμα των εμπορικών και οικονομικών πράξεων μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, ή μιας κρατικής υπηρεσίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

 

Εξάμηνο 1ο
Μικροοικονομική, Αστικό Δίκαιο, Εισαγωγή Στους Η/Υ, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Γενικά Μαθηματικά, Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι

Εξάμηνο 2ο
Μακροοικονομική, Στατιστική Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Εργατικό Δίκαιο, Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ, Δίκαιο Των Επιχειρήσεων Στη Ε.Ε.

Εξάμηνο 3ο
Εμπορικό Δίκαιο, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων, Φορολογική Λογιστική Ι, Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Ξένη Γλώσσα Ορολογία

Εξάμηνο 4ο
Εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Ανάλυση του ΦΠΑ, Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Λογιστική Κόστους Ι, Διεθνές Εμπόριο

Εξάμηνο 5ο
Λογιστικές Εφαρμογές, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Κατ, Φορολογική Λογιστική ΙΙ, Λογιστική Κόστους ΙΙ, Χρηματιστήριο Άξιων, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Μεθοδολογία Ερευνάς, Ενοποιημένες Χρηματ/Κες Καταστάσεις

Εξάμηνο 6ο
Ελεγκτική, Λογιστική Προσωπικών Εταιρειών, Λογιστική Δημόσιων Οργανισμών, Διοίκηση Μ.Μ.Ε., Ελληνική Οικονομία, Περί Ανώνυμων Εταιρειών, Ναυτιλιακή Λογιστική

Εξάμηνο 7ο
Εφαρμογές Μηχ/Νης Λογιστικής, Σεμιναριοl Τελειόφοιτων, Τεχνικές Προσομοίωσης, Εφοδιαστικη, Τραπεζική Λογιστική, Ξενοδοχειακή Λογιστική

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

1. Oι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Oικονομίας των Tεχνολογικών Eκπαιδευτικών Iδρυμάτων έχουν τα ακόλουθα επαγγελματικά δικαιώματα:
α) Aπασχολούνται σε θέματα λογιστηρίου στον ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα.
β) Eιδικότερα μπορούν να απασχοληθούν, είτε σε λογιστήρια, είτε σε τμήματα ή χώρους που έχουν οργανική σχέση με το λογιστήριο σε θέματα:
ι) τήρησης και ενημέρωσης λογιστικών βιβλίων για τα οποία απαιτούνται επιστημονικές αναλύσεις των οικονομικών πράξεων όπως, βιβλίο ταμείου, βιβλίο διαφόρων πράξεων, βιβλίο αγορών, βιβλίο πωλήσεων, βιβλίο παραγωγής και κοστολογίου κ.λ.π.
ιι) τήρησης λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται περιοδικά τα περιουσιακά στοιχεία των Oικονομικών μονάδων καθώς και συναφείς λογιστικές καταστάσεις, όπως βιβλία απογραφών και ισολογισμών κ.λ.π.
ιιι) σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που περιέχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων συνδεομένων με τα λογιστικά βιβλία χειρογράφων ή μηχανογραφημένων.
ιv) τήρηση και έκδοση στοιχείων που χρησιμεύουν στο λογιστήριο σαν στοιχεία πρώτης εγγραφής όπως τιμολογίων, διπλοτύπων εισπράξεων κ.λ.π.
v) ενημέρωση καρτελών.
vi) καταγραφή περιουσιακών στοιχείων.
vιι) τήρηση βιβλίων και στοιχείων κοστολογίου, βιβλίων και στοιχείων αποθήκης.
vιιι) μισθοδοσία.
ix) τήρηση διαφόρων στοιχείων και βιβλίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
x) κατεύθυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής του όλου λογιστικού συστήματος των οικονομικών μονάδων και xι) κατεύθυνση και παρακολούθηση των εργασιών σε συναφή με το λογιστήριο τμήματα, όπως κοστολόγησης,
αγορών προμηθειών κ.λ.π.

2. Oι παραπάνω πτυχιούχοι μετά τη συμπλήρωση πενταετούς συνεχούς προϋπηρεσίας μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις του κατά νόμο υπεύθυνου λογιστή, να ιδρύουν και να λειτουργούν λογιστικά γραφεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στα οποία παρακολουθούν και ενημερώνουν βιβλία των κατηγοριών A, B, και Γ του Kώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

3. Oι παραπάνω πτυχιούχοι μπορούν να ελέγχουν και να θεωρούν τις υποβαλλόμενες από τους υπόχρεους τήρησης A, B και Γ κατηγορίας βιβλίων του Kώδικα Φορολογικών Στοιχείων, δηλώσεις προς τις αρμόδιες Oικονομικές Eφορίες, όπως δηλώσεις εισοδήματος, Φόρου Προστιθέμενης Aξίας κ.λ.π.

4.Oι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος μπορούν να διορίζονται στην εκπαίδευση, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.