Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία | ΤΕΙ Μεσολογγίου

Από Γ. Τσαλίκης 18 Ιουνίου 2011

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής, της διοικητικής Επιστήμης και των Οικονομικών, με εξειδίκευση στις Εφαρμογές της Πληροφορικής στη διοίκηση και την οικονομία, στα πλαίσια επιχειρήσεων και οργανισμών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο που θα τους επιτρέψει:- Να εργαστούν με επιτυχία, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως στελέχη του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. – Να προσφέρουν πολύτιμη συμβολή συμμετέχοντας στη διαχείρηση έργων πληροφορικής και στη σχεδίαση στρατηγικής ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων στη διοίκηση και στην οικονομία. – Να απασχοληθούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς επίσης και να ενταχθούν στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό των ΤΕΙ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Εισαγωγή στην Πληροφορική, Μαθηματικά Ι, Αρχές Δικαίου, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μικροοικονομική, Προγραμματισμός Η/Υ I, Αγγλικά I
Προαιρετικά μαθήματα: Ευρωπαϊκή Ένωση και Επιχειρήσεις, Πληροφορική και Κοινωνία

Εξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Μακροοικονομική, Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές, Δομές Δεδομένων, Πιθανότητες και Στατιστική, Προγραμματισμός Η/Υ, Επιχειρησιακή Οικονομική Ανάλυση, Αγγλικά II
Προαιρετικά μαθήματα: Οικονομικά Μαθηματικά, Διεθνές Εμπόριο

Εξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Αλγόριθμοι, Λειτουργικά Συστήματα,Στατιστική ΙΙ, Γενική Λογιστική, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ, Χρηματοοικονομική
Προαιρετικά μαθήματα: Οικονομία και Περιβάλλον, Πολιτική Οικονομία,

Εξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων II, Λογιστική Εταιρειών, Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή, Επιχειρησιακή Ερευνά, Αξιολόγηση Επενδύσεων
Προαιρετικά μαθήματα: Υπολογιστικά Μαθηματικά, Μάρκετινγκ

Εξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα, Έμπειρα Συστήματα, Αλγόριθμοι, Διαχείριση Έργων Πληροφορικής, Δίκτυα Υπολογιστών, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων I
Προαιρετικά μαθήματα: Επιχειρησιακές επικοινωνίες, Δημόσια Διοίκηση και Διοκητικό Δίκαιο.

Εξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Λειτουργικά Συστήματα, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων II, Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων, Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Μεταγλωττιστές
Προαιρετικα μαθήματα: Διδακτική της πληροφορικής, Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

Εξάμηνο 7ο
Υποχρεωτικά μαθήματα: Τεχνητή Νοημοσύνη, Σεμινάριο Τελειόφοιτων, Στρατηγική & οίο. Πληροφοριακών Συστημάτων, Αποτίμηση Απόδοσης Συστημάτων Η/Υ, Ανάπτυξη Εφαρμ. Πληροφ. Συστ/των, Επιχειρησιακές Επικοινωνίες, Διοίκηση marketing, Επιδράσεις της Διαδ. της Πληροφ- Πληροφ. & Κοινωνία
Προαιρετικά μαθήματα: Εφοδιαστική, Τεχνικές Προσωμείωσης

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ειδικότερα ο πτυχιούχος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία:

  • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και μεθόδους στην ανάλυση, σχεδιασμό, υλοποίηση, επέκταση και συντήρηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών της Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία στα πλαίσια επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
  • Έχει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες για τη Διαχείριση Έργων Πληροφορικής στα πλαίσια επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου βίου.
  • Εφαρμόζει σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και μεθόδους στην ανάλυση και αποτίμηση απόδοσης Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διοίκηση και Οικονομία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • Εκπονεί εφαρμοσμένη έρευνα σ’ όλες τις προηγούμενες περιοχές δραστηριοποίησης.
  • Έχει την ικανότητα της συλλογικής εργασίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και της συνεργασίας με εξωτερικούς παράγοντες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να προσληφθούν και να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Οργανισμό του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, στην οποία λαμβάνει χώρα η εισαγωγή, συντήρηση ή επέκταση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής. Ακόμη οι πτυχιούχοι του τμήματος μπορούν να εργασθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε σε ατομική βάση, είτε σαν μέλη ομάδας, σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής των πληροφοριακών συστημάτων στη Διοίκηση και Οικονομία. Επίσης, ή να απασχοληθούν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΙ, (έκτακτο και μόνιμο), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επιπροσθέτως, μπορούν να εργασθούν ως Ε.Τ.Π. ειδικότητας Η/Υ στα ΤΕΙ.

Τέλος μπορούν να εργασθούν και να προσφέρουν πολύτιμη συμβολή στην Διαχείριση Έργων Πληροφορικής και στη Σχεδίαση Στρατηγικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διοίκηση και Οικονομία τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στο Δημόσιο τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του τμήματος.