Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων | ΤΕΙ Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 31 Ιανουαρίου 2011

Το Τμήμα Λογιστικής προσφέρει στους σπουδαστές θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στο πεδίο της σύγχρονης Λογιστικής. Στα σύγχρονα εργαστήρια Η/Υ γίνονται εφαρμογές όλων των λογιστικών Πακέτων-Προγραμμάτων έτσι ώστε οι σπουδαστές να αποκτούν πολύτιμη εμπειρία και γνώση που εξασφαλίζουν επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Οικονομική Ι, Η/Υ Ι Θ, Η/Υ Ι Ε, Αρχές Διοίκησης, Οικονομικά Μαθηματικά, Ιστορία και Αρχές Συνεταιρισμού, Αστικό Δίκαιο, Ξένη Γλώσσα Ι Θ, Ξένη Γλώσσα Ι Ε

Εξάμηνο 2ο
Οικονομική ΙΙ, Λογιστική Ι, Γενικά Μαθηματικά, Επιχ/κές Επικοινωνίες, Εμπορικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Η/Υ ΙΙ Θ, Η/Υ ΙΙ Ε, Ξένη Γλώσσα ΙΙ Θ, Ξένη Γλώσσα ΙΙ Ε

Εξάμηνο 3ο
Στατιστική Επιχειρήσεων, Συνεταιριστική Νομοθεσία, Αγροτική κοινωνιολογία, Η/Υ ΙΙΙ, Λογιστική ΙΙ, Οργάνωση Γραφείου Θ, Οργάνωση Γραφείου Ε, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ Θ, Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ Ε

Εξάμηνο 4ο
Χρήμα-Πίστη-Τράπεζες, Διοίκηση Παραγωγής, Συνεταιριστική Λογιστική, Εργασιακές Σχέσεις, Ελληνικό Συνεταιριστικό Κίνημα, Διοίκηση Συνεταιριστικών Οργανώσεων Ι, Ξένη Γλώσσα Ορολ. Θ, Ξένη Γλώσσα Ορολ. Ε

Εξάμηνο 5ο
Συνεταιριστική Οικονομία, Δημόσιες Σχέσεις, Ελληνική Οικονομία, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Ανάλυση Κόστους Τιμολόγηση, Διεθνές Εμπόριο, Διοίκηση Συνεταιριστικών Οργανώσεων ΙΙ

Εξάμηνο 6ο
Συνεταιρισμός Κράτος Οικονομία, Οικονομικός Προγραμματισμός, Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Μάρκετινγκ, Εμπορ. Μεταπ. Κατ. Συνεταιρισμοί, Καταναλωτικοί Συνεταιρισμοί, Διοίκηση Προσωπικού

Εξάμηνο 7ο
Εισαγωγές-Εξαγωγές, Συστήματα M.I.S., Επιχειρησιακή Έρευνα, Λιανικό Χονδρικό Εμπόριο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί, Σεμινάριο

Εξάμηνο 8ο
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Προαιρετικά Μαθήματα
Αγροτική Πολιτική, Κ.Α.Π. της Ε.Ο.Κ., Λογιστικές Εφαρμογές, Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Οικονομική Πολιτική της ΕΟΚ, Κοινοτικά Διαρθρωτικά Ταμεία, Πολιτική Κινήτρων ΕΟΚ υπέρ ΜΜΕ, Σχέσεις ΕΟΚ και GATT, Εφαρμογές Πληροφορικής Θ, Εφαρμογές Πληροφορικής Ε, Ελεγκτική, Φορολογία Επιχειρήσεων, Σύγχρονες Χρηματιστηριακές Αγορές και Προϊόντα

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

1. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες είτε αυτοδύναµα ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα.

2. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν τις παρακάτω αρµοδιότητες:

2.1. Καθορισµό του επιχειρησιακού χώρου.

2.2. Προγραµµατισµό, οργάνωση, καθοδήγηση και έλεγχο των διοικητικών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

2.3. Ανάλυση προβληµάτων ανθρώπινης συµπεριφοράς στον επιχειρησιακό χώρο.

2.4. Πρόταση συστηµάτων αµοιβής εργασίας και συµµετοχής των εργαζοµένων στη λειτουργία και το οικονοµικό αποτέλεσµα της επιχείρησης σε συνδυασµό σε προβλήµατα παραγωγικότητας.

2.5. Πρόταση διαδικασιών στελέχωσης της επιχείρησης µε ανθρώπινο δυναµικό.

2.6. Ανάλυση παραγωγικών συστηµάτων και διαδικασιών και γενικών θεµάτων διοίκησης παραγωγής.

2.7. Ανάλυση προβληµάτων χρηµατοδοτικής Διοίκησης της Επιχείρησης.

3. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της διοικητικής ιεραρχίας της σχετικής µε τους τοµείς της ειδικότητάς τους.

4. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος, απασχολούνται σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Επίσης µπορούν να απασχοληθούν ως µέλη ερευνητικών οµάδων σε θέµατα ειδικότητάς τους.

5. Οι πτυχιούχοι του τµήµατος µε την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελµα, στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελµατικών δικαιωµάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.