Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής | ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Από Γ. Τσαλίκης 17 Ιανουαρίου 2011

Το Προγράμματος Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης των ζώων και συναφών κλάδων, με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/ κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο Α’

Βιοχημεία, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Φυτοτεχν/γία, Μικροβιολογία Ανοσολογία Αγροτικών Ζώων, Ανατομία Αγροτικών Ζώων, Ανθρωπος & Ζωική Παραγωγή

Εξάμηνο Β’

Κτηνοτροφικά Φυτά – Βοσκές, Βιομετρία, Φυσιολογία Αγροτικών Ζώων, Παρασιτολία Αγροτικών Ζώων, Γεωργκ/φικά Μηχανήματα, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Αγροτική Κοινωνιολογία

Εξάμηνο Γ’

Γενετική Αγροτικών Ζώων, Διατροφή Αγρ/κών Ζώων Ι, Βιολογική Κτηνοτροφία, Εφαρμοσμένη Φαρμακολογία, Παθολογία Αγροτικών Ζώων, Αρχές Οργ/σης & Διοίκησης Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων, Κτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί – Οργανώσεις παραγωγών

Εξάμηνο Δ’

Λοιμώδη Νοσήματα & Υγιεινή Αγροτικών Ζώων, Διατροφή Αγροτικών Ζώων ΙΙ, Αναπαραγωγή Αγροτικών Ζώων, Πληροφορική Ι, Βοοτροφία, Ιχθυοτροφία Οστρακοκαλλιέργειες,

Εξάμηνο Ε’

Πληροφορική ΙΙ, Αγελαδοτροφία, Πτηνοτροφία, Επιθεώρηση Κτηνοτροφικής Παραγωγής, Ιπποτροφία, Εκτροφή Γουνοφόρων, Ξενή Γλώσσα Ζωοτεχνική Ορολογία (Αγγλίκα)

Εξάμηνο ΣΤ’

Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων, Χοιροτροφία, Αιγοπροβατοτροφία, Κτηνοτροφική Λογιστική & Τεχνικοοικονομική Ανάλυση, Διαχείρηση Κτηνοτροφικών Εκμεταλεύσεων με Η/Υ, Σύνταξη Ζωο/κων Μελετών Βιολ. Καθ. & Περιβ/κες Επι/σεις, Μελισσοκομία

Εξάμηνο Ζ’

Κοινή Αγροτική – Πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, Τεχνολογία Κρέατος, Γαλακτοκομία, Σεμινάριο, Κτηνοροφικές Εγκαταστάσεις & Εξοπλισμοί, Μικρά Κατ/δια Ζώα, Κονικλοτροφία

Εξάμηνο Η

Πρακτική άσκηση, Πτυχιακή εργασία,

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ζωικής Παραγωγής με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους μπορούν να ασχολούνται είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Ζωοτεχνικής Επιστήμης και της διαδικασίας της κτηνοτροφικής παραγωγής, όπως είναι η παραγωγή ζωοκομικών προϊόντων, η διακίνηση, η εμπορία, η συντήρηση, η τυποποίηση, η διαχείριση κτηνοτροφικών προϊόντων και ζωοτροφών, καθώς και η προστασία και η αναπαραγωγή του ζωικού κεφαλαίου.

1. Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι σε όλο το φάσμα της ζωικής παραγωγής, και αξιοποιούνται ειδικότερα στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

α. Παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων και αναπαραγωγικών ζώων καθώς επίσης και εκτροφή γουνοφόρων ζώων.

β. Παραγωγή και τυποποίηση μειγμάτων ζωοτροφών, συμπληρωμάτων και ισορροπιστών αυτών, έλεγχο των μειγμάτων ζωοτροφών για την πιστοποίηση της καταλληλότητας τους, της ποιοτικής και θρεπτικής τους κατάστασης και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων.

γ. Επεξεργασία σπέρματος των ζώων και διενέργεια τεχνητής σπερματέγχυσης σε κέντρο σπερματοληψίας.

δ. Οργάνωση και λειτουργία ζωαγορών, σφαγείων, κρεαταγορών και ψυκτικών εν γένει χώρων εναποθήκευσης η κατάψυξης κτηνοτροφικών προϊόντων.

ε. Οργάνωση αγοροπωλησιών ζώων αναπαραγωγής και εργασίας και λοιπών ζώων, καθώς και σμηνών πτηνών και μελισσών, εφόσον η αγορά τους πραγματοποιείται με δάνεια η επιδοτείται με κρατικά προγράμματα.

στ. Συγκεντρώσεις κτηνοτροφικών προϊόντων που διενεργούνται από συνεταιριστικές οργανώσεις, ιδιώτες, οργανισμούς η το δημόσιο.

ζ. Μαζικούς ψεκασμούς για την καταπολέμηση ζωονόσων, καθώς και συστηματικές απολυμάνσεις αποθηκευτικών χώρων για κτηνοτροφικά προϊόντα, διενεργούμενες από το κράτος, οργανισμούς η ιδιώτες.

η. Εκτιμήσεις και πραγματογνωμοσύνες που διενεργούνται σε πάσης φύσεως ζημιές κτηνοτροφικής παραγωγής.

θ. Εμπορία κτηνοτροφικών προϊόντων, κτηνιατρικών φαρμάκων, κτηνοτροφικών εργαλείων και εξοπλισμών, ορμονών, βιταμινών και λοιπών βιολογικών προϊόντων.

ι. Ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων εμπορίας των ειδών του (δ) και (θ) καθώς και ειδικών εργαστηρίων και γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη Ζωοκομική Ανάπτυξη και την Κτηνοτροφική Παραγωγή.

ια. Εκπόνηση και επίβλεψη ή συμμετοχή στην εκπόνηση γεωργοκτηνοτροφικών μελετών για τη δημιουργία ή εκσυγχρονισμό κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, κτηνοτροφικών έργων όπως σφαγείων, κρεαταγορών, πτηναγορών, αποθηκών κτηνοτροφικών προϊόντων.

ιβ. Πραγματοποίηση επιβλέψεων και επιμετρήσεων της κατασκευής ζωοτεχνικών έργων.

ιγ. Κάθε άλλη δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους.

2. Οι πτυχιούχοι του τμήματός Ζωικής Παραγωγής μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας της σχετικής με τους τομείς της ζωικής παραγωγής. Επίσης, μπορούν να καλύπτουν θέσεις υπευθύνων στελεχών που προβλέπονται από τη νομοθεσία, που ισχύει κάθε φορά, για τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και πιστοποιούν την καταλληλότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση.

3. Εγγράφονται στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για εξειδικευμένες εργασίες κατηγοριών Ζωοτεχνικών έργων.

4. Οι πτυχιούχοι του τμήματος απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της Ζωοκομικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και σαν μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους.

5. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής με την απόκτηση του πτυχίου τους ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.