Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών| ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Από Γ. Τσαλίκης 17 Ιανουαρίου 2011

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αποστολή να προάγει, με την έρευνα και τη διδασκαλία την ανάπτυξη και μετάδοση της γνώσης στην τεχνολογία και την επιστήμη, που περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο του κλάδου της τεχνολογίας αλιείας και υδατοκαλλιεργειών και να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση/κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Προπτυχιακές Σπουδές

Τα μαθήματα χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Μαθήματα γενικής υποδομής:
Μαθηματικά, Γενική και Ανόργανη Χημεία, Αναλυτική-Ενόργανη Χημεία, Μηχανική Ρευστών, Τεχνολογία Πληροφορικής, Η/Υ – Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών, Εφαρμογές Λογισμικών Προγραμμάτων, Στοιχεία Γενικής Βιολογίας και Φυσιολογίας.

Μαθήματα ειδικής υποδομής:
Ωκεανογραφία, Φυσική Ωκεανογραφία, Χημική Ωκεανογραφία, Γεωλογική Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Βιολογία, Βιολογία Υδρόβιων Οργανισμών, Βιοστατιστική, Σεμινάριο, Διακοσμητικοί Οργανισμοί, Οικολογία Υδρόβιων Οργανισμών, Αλιευτική Τεχνολογία, Λιμνολογία.

Μαθήματα Ειδικότητας:
Προστατευόμενα Υδρόβια Είδη – Εμπλουτισμοί, Αλιεία και Διαχείριση Οστράκων, Δυναμική των Πληθυσμών Υδρόβιων Οργανισμών, Γενετική Βελτίωση των Εκτρεφόμενων Ειδών, Υδατική Ρύπανση και Τοξικότητα, Εκτροφή Οστράκων, Ιχθυοκαλλιέργειες, Κατασκευές Ιχθυοτροφείων, Εκτροφή Ιχθύων Εσωτερικών Νερών, Εκτροφή Ευρύαλων Ιχθύων, Ειδικές και Σύγχρονες Εκτροφές Υδρόβιων Οργανισμών, Διατροφή Εκτρεφόμενων Ειδών, Παθολογία Υδρόβιων Οργανισμών, Βιολογική Διαχείριση Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας, Επεξεργασία Αλιευμάτων, Ποιοτικός και Υγειονομικός ‘Ελεγχος Αλιευμάτων, Επισκέψεις σε Ιχθυομονάδες και Βιοτόπους.

Μαθήματα Διοίκησης – Οικονομίας – Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών σπουδών (Δ.Ο.ΝΑ):
Αλιευτική Νομοθεσία, Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Ιχθυοκαλλιέργειας, Βιωσιμότητα Επιχειρήσεων Ιχθυοκαλλιέργειας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα – Προοπτικές Απασχόλησης

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, με τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή της Τεχνολογίας, πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τομείς της Αλιείας και της διαδικασίας παραγωγής αλιευτικών προϊόντων, γλυκών, υφάλμυρων και θαλάσσιων υδάτων. Επίσης, ασχολούνται με τη μελέτη και την ίδρυση μονάδων εκτροφής αλιευμάτων, γεννητικών σταθμών αλιευμάτων, με την οργάνωση και λειτουργία αλιευτικών αγορών, αλιευτικών εγκαταστάσεων, αλιευτικών σκαφών και εργαλείων, καθώς και με την ορθολογιστική εκμετάλλευση των αλιευτικών αποθεμάτων και αλιευτικών έργων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε όλο το φάσμα της αλιευτικής παραγωγής και αξιοποίησης.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος μπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσμα της διοικητικής και τεχνικής ιεραρχίας, της σχετικής με τους τομείς της αλιευτικής παραγωγής. Επίσης, μπορούν να καλύπτουν θέσεις υπεύθυνων στελεχών, που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των αλιευτικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων και να πιστοποιούν την καταλληλότητα των αλιευτικών προϊόντων που προορίζονται για την κατανάλωση. Εγγράφονται στο Μ.Ε.Κ. (Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών) του Υπουργείου Δημόσιων Εργων, για εξειδικευμένες εργασίες αλιευτικών έργων. Απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της αλιευτικής κατάρτισης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Αλιείας- Υδατοκαλλιεργειών, με την απόκτηση του πτυχίου τους, ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.