Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος | ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Ιανουαρίου 2011

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καταρτίσει τους σπουδαστές του στις σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους των εφαρμοσμένων γεωεπιστημών και της γεωτεχνολογίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Προπτυχιακές Σπουδές

Εξάμηνο 1ο
Γενικά μαθηματικά, Φυσική, Χημεία – χημική τεχνολογία, Γεωλογία, Μηχανική Ι, Η/Υ
Προαιρετικά: Αντικείμενα δραστηριότητας μηχανικού γεωτεχνολογίας & περιβάλλοντος ΤΕ, Εισαγωγή στην οικονομική επιστήμη, Ξένη γλώσσα Ι, Φυσική γεωγραφία

Εξάμηνο 2ο
Εφαρμοσμένα μαθηματικά, Στοιχεία ηλεκτροτεχνίας & ηλ/κών, Σχέδιο-σχέδιο με Η/Υ, Ορυκτολογία, Μηχανική ΙΙ
Προαιρετικά: Βιομηχανική κοινωνιολογία, Ξένη γλώσσα ΙΙ, Τεχνολογία υλικών, Φυσική περιβάλλοντος

Εξάμηνο 3ο
Σκυρόδεμα – δομικές κατασκευές, Τοπογραφία, Κοιτασματολογία, Γεωλογικές χαρτογραφήσεις, Εκμετάλλευση Ι, Περιβαλλοντικά συστήματα
Προαιρετικά: Μικρο/μακρο οικονομική ανάλυση, Μουσική ακουστική τεχνολογία, Φυσικοχημικές διεργασίες

Εξάμηνο 4ο
Εξόρυξη πετρωμάτων-τεχνολογία εκρηκτικών υλικών, Μέθοδοι διερεύνησης υπεδάφους, Μηχανολογικός εξοπλισμός γεωτεχνικών έργων, Υδρογεωλογία, Εισαγωγικά θέματα οικονομίας και οικονομικής των επιχειρήσεων
Επιλέγεται ένα από τα δύο: Εφαρμοσμένη υδραυλική, Περιβαλλοντική μηχανική
Προαιρετικά: Ειδική κοιτασματολογία, Εργαστηριακές μέθοδοι έρευνας ορυκτών, Παγκόσμια περιβ/κά προβλήματα & στρατηγικές στην εκμετάλλευση ορυκτών πόρων

Εξάμηνο 5ο
Εδαφομηχανική Ι, Εφαρμοσμένη γεωχημεία, Εφαρμογές υπολογιστών στα γεωτεχνικά & μεταλλευτικά έργα, Γεωστατιστική
Επιλέγεται ένα από τα δύο: Οδοποιία, Περιβαλλοντική γεωτεχνολογία Ι
Επιλέγεται ένα από τα δύο: Ατμοσφαιρική ρύπανση, Τεχνική γεωτρήσεων
Προαιρετικά Ανάλυση μέτρησης παραγωγικότητας, Βιομηχανικοί αυτοματισμοί – ρομποτική

Εξάμηνο 6ο
Επιλέγoνται τέσσερα από τα οκτώ: Αντιρρυπαντική τεχνολογία, Βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα, Γεωτεχνικά έργα – φράγματα και σήραγγες, Εδαφομηχανική II και βραχομηχανική Εκμετάλλευση ΙΙ, Μέθοδοι εμπλουτισμού μεταλλευμάτων, Περιβαλλοντική γεωτεχνολογία ΙΙ, Τηλεπισκόπηση – γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών
Επιλέγονται δύο από τα τέσσερα: Διοίκηση μεταλλευτικών & γεωτεχνικών έργων, Επιχειρησιακή έρευνα, Ορολογία – ξένη γλώσσα, Τεχνικοοικονομική μελέτη εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων
Προαιρετικά: Γεωστατιστική ανάλυση ρύπανσης και εκτίμηση επιπτώσεων, Κεραμικά υλικά

Εξάμηνο 7ο
Επιλέγoνται δύο από τα τρία: Αποκατάσταση περιβάλλοντος στις εκμεταλλεύσεις ορυκτών πόρων και στα γεωτεχνικά έργα, Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων στα μεταλλευτικά και γεωτεχνικά έργα, Προσομοίωση – μοντέλα διασποράς
Επιλέγoνται δύο από τα έξι: Γεωτεχνικές μελέτες καταλληλότητας, Εκμετάλλευση ενεργειακών πρώτων υλών, Εκμετάλλευση & επεξεργασία μαρμάρων και αδρανών υλικών, Έλεγχος θορύβου και ακτινοβολιών, Καταστροφικά Φαινόμενα: μελέτη / πρόληψη / διαχείριση, Πληροφοριακά συστήματα – ολοκληρωμένη διαχείριση γεωτεχνικών έργων
Επιλέγεται ένα από τα δύο: Μεταλλευτικό δίκαιο – ασφάλεια & υγιεινή στις υπαίθριες και υπόγειες εκμεταλλεύσεις, Συστήματα ελέγχου ολικής ποιότητας
Προαιρετικά: Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, Στοιχεία μάρκετινγκ – μάρκετινγκ βιομηχανικών προϊόντων

Εξάμηνο 8ο
Πρακτική Άσκηση, Πτυχιακή Εργασία

Προοπτικές Απασχόλησης – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Ειδικότερα ο Μηχανικός Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος:

Ερευνά, ανιχνεύει και εντοπίζει μεταλλοφόρα πεδία, αναλύει, αναγνωρίζει και επεξεργάζεται δείγματα, συντάσσει οικονομοτεχνικές μελέτες εκμεταλλευσιμότητας ορυκτών πρώτων υλών.

Συμμετέχει στην επεξεργασία, παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο των βιομηχανικών και αδρανών ορυκτών, μεταλλευμάτων και ενεργειακών πρώτων υλών και στη συνέχεια στην οργάνωση της μεταφοράς, αποθήκευσης, διακίνησης και επεξεργασίας αυτών

Μελετά και παρακολουθεί την κατασκευή γεωτεχνικών και μεταλλευτικών έργων, συμμετέχει σε θέματα πραγματογνωμοσύνης και στελεχώνει τις υπηρεσίες ασφάλειας σε ορυχεία και μεταλλευτικές επιχειρήσεις.

Αναλαμβάνει γεωτεχνικές, εδαφομηχανικές, υδρολογικές, τεχνικογεωλογικές, Προστασίας Περιβάλλοντος και υπογείου υδροφόρου ορίζοντα εργασίες των έργων υποδομής, όπως χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων κλπ

Αναλαμβάνει εργασίες μελέτης και ανάλυσης ευστάθειας πρανών τεχνικών έργων, θεμελιώσεως τεχνικών έργων, αξιοποίησης και διαχείρισης υδατικών πόρων.

Έχει τα απαραίτητα εφόδια για επαγγελματική δραστηριότητα στο ευρύτερο πεδίο που σχετίζεται με την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη μελέτη ατμοσφαιρικής διασποράς σε μεγάλες σημειακές και επιφανειακές πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αναλαμβάνει μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιλαμβάνεται των κοινωνικών, νομικών και οικονομικών επιπτώσεων των επιχειρήσεων σύμφωνα πάντα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το επίσημο site του τμήματος.