Υποτροφίες 2010 | Σε μεταπτυχιακούς φοιτητές από τα Ιωάννινα

Από Γ. Τσαλίκης 23 Νοεμβρίου 2010

Το Κληροδότημα Χριστοδούλου Ευθυμίου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2010/2011, με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου 2010, πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές Α΄ κύκλου που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης (MASTER).

Θα χορηγηθούν Επτά (7) υποτροφίες (μια υποτροφία για κάθε κλάδο), χωρίς διαγωνισμό, για μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους παρακολούθησης, μέγιστης διάρκειας 24 μηνών, χωρίς δυνατότητα παράτασης, για τους κλάδους:

1. Τμήμα Μαθηματικών

2. Τμήμα Φυσικής

3. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

4. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

5. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

6. Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης

7. Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών.

Κριτήρια

Οι υποψήφιοι προκειμένου να υποβάλουν αίτηση πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να κατάγονται από την πόλη Ιωαννίνων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι από την πόλη Ιωαννίνων, η υποτροφία χορηγείται σε καταγομένους από το Νομό Ιωαννίνων.

β) Να είναι πτυχιούχοι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

γ) Να έχουν λάβει πτυχίο με βαθμό τουλάχιστον «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ».

δ) Να μην έχουν συμπληρώσει έως 31/12/2010, το 34ο έτος της ηλικίας τους.

ε) Οι άρρενες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή, ή αναβολή στρατολογίας λόγω σπουδών.

Παροχές

α) Σε ευρώ τριακόσια (300) το μήνα για τους υποψηφίους που διαμένουν μόνιμα στην πόλη, όπου η έδρα της Σχολής του Πανεπιστημίου, που ακολουθούν τις μεταπτυχιακές σπουδές.

β) Σε ευρώ πεντακόσια (500) το μήνα για τους υποψηφίους, που η έδρα της Σχολής του Πανεπιστημίου, που ακολουθούν τις μεταπτυχιακές σπουδές ευρίσκεται σε πόλη εκτός του τόπου διαμονής.

Δικαιολογητικά

1) Έντυπο αίτησης. Το έντυπο της αίτησης με τα στοιχεία που ζητούνται διατίθεται από το Γραφείο του Κληροδοτήματος, οδός Γαμβέττα 4 – Αθήνα (5ος όροφος) και από τα γραφεία Αγαθοεργών Καταστημάτων της Μητρόπολης Ιωαννίνων, οδός Πατρ.Ιωακείμ Γ΄ 10. Υπεύθυνος κ.Γεώργιος Τζώρτζης.

2) Αντίγραφο πτυχίου Σχολής ή Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

3) Βεβαίωση εγγραφής της Σχολής, στην οποία ακολουθούν τις μεταπτυχιακές σπουδές.

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με την οποία ο υποψήφιος υπότροφος να δηλώνει ότι δεν λαμβάνει για τις σπουδές αυτές υποτροφία από άλλη πηγή.

5) Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας περί εγγραφής των υποψηφίων στα Δημοτολόγια, με την ακριβή ημερομηνία εγγραφής. Πιστοποιητικό περί εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου Ιωαννιτών, γενομένης από μεταδημότευση μετά την 1.1.2001 έως την ημερομηνία λήξης της υποβολής της αιτήσεως 31.12.2010, δεν θα γίνει δεκτόν, ως τόπος δε καταγωγής θα θεωρηθεί ο Δήμος ή η Κοινότητα από τον οποίον έγινε η μεταδημότευση.

6) Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (μόνο για άρρενες).

7) Πρόσφατο απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

8) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία ο υπότροφος να δηλώνει τα δικαιολογητικά που υποβάλει είναι στη διάθεση των υπολοίπων συνυποψηφίων.
Αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν μετά την ημερομηνία αυτή ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές (η ημερομηνία της αποστολής θα προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου). Στο φάκελλο αποστολής θα αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτου:
Προς το Κληροδότημα Χριστοδ. Ευθυμίου
Υπόψη Τιμολέοντα Πανταζή
οδός Γαμβέττα 4, 106 78 – Αθήνα