Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος | Παν.Θεσσαλίας

Από Γ. Τσαλίκης 15 Νοεμβρίου 2010

Αποστολή του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος είναι να παρέχει γνώσεις για την πανεπιστημιακή κατάρτιση των μελλοντικών γεωπόνων ώστε να είναι ικανοί να χειρίζονται την κλασσική και τη σύγχρονη μεθοδολογία δημιουργίας και παραγωγής βελτιωμένου πολλαπλασιαστικού υλικού (γενετική βελτίωση, βιοτεχνολογία-γενετική μηχανική), τη σύγχρονη καλλιεργητική τεχνική (φυσιολογία, θρέψη, φυτοπροστασία), την ανάπτυξη σύγχρονης γεωργικής τεχνολογίας και τη διαχείριση των φυσικών πόρων και του αγροτικού περιβάλλοντος.
Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση ώστε η εκπαίδευση των υποψηφίων γεωπόνων τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο να λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες τάσεις για ολοκληρωμένη παραγωγή στα πλαίσια ολοκληρωμένης ανάπτυξης με ανάδειξη του ρόλου όλων των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονται στο Τμήμα. Έτσι το Τμήμα ανταποκρίνεται και στην πρόκληση της AGENDA 2000 όπου δίνεται έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, στη μείωση εισροών ενέργειας και αγροχημικών, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία, την πιστοποίηση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. Αυτή η αντίληψη της δομής των σπουδών θα δώσει στους πτυχιούχους Γεωπόνους του Τμήματος, τα ιδιαίτερα προσόντα που απαιτούνται για να υποστηριχθεί ο ρόλος τους ως Γεωπόνου-συμβούλου σε μια σύγχρονη γεωργία, ανταγωνιστική και ταυτόχρονα φιλική στο περιβάλλον

Οι πτυχιούχοι Γεωπόνοι του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες ν’ απασχοληθούν γενικά σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
1. Μαθηματικά 2. Γενική Ζωοτεχνία 3. Γενική και Ανόργανη Χημεία 4. Φυσική 5. Γενική Βιολογία και Βιολογία Κυττάρου

2ο Εξάμηνο
1. Εισαγωγή στους Η/Υ και στον Προγραμματισμό 2. Μορφολογία – Ανατομία Φυτών 3. Τοπογραφία 4. Αγρομετεωρολογία 5. Οργανική Χημεία 6. Διατροφή –Φυσιολογία Θρέψης Αγροτικών Ζώων

3ο Εξάμηνο
Γεωργική Ανάπτυξη (Εφαρμογές – Γεωργική Πολιτική και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων) 2. Βιοχημεία 3. Υδραυλική 4. Γεωργική Ζωολογία 5. Οικολογία 6. ΕΠΙΛΟΓΗ: ΕΠ Διδακτική Μεθοδολογία – Παιδαγωγική, ΕΠ Κοινωνιολογία – Συνεργατισμός, ΕΠ Γεωλογία – Ορυκτολογία – Πετρολογία

4ο Εξάμηνο
1. Διαχείριση Χερσαίων και Υγροτοπικών Οικοσυστημάτων 2. Συστηματική Βοτανική 3. Γενετική 4. Εδαφολογία 5. Αρχές Γεωργικής Οικονομίας και Οργάνωση Γεωργικών Επιχειρήσεων 6. ΕΠΙΛΟΓΗ – Β: ΕΠ Βιοστατιστική, ΕΠ Υδρολογία, ΕΠ Ποσοτική Περιβαλλοντική Μικροβιολογία.

5ο Εξάμηνο
1. Γενική Φυτοπαθολογία 2. Δενδροκομία 3. Φυσιολογία Φυτών 4. Βιομετρία 5. ΕΠΙΛΟΓΗ –Ε2: 6. ΕΠΙΛΟΓΗ –Ε1: ΕΠ Ενεργειακές τεχνολογίες στη Γεωργία, ΕΠ Ρύπανση Εδαφών-Βελτίωση και Διαχείριση Προβληματικών Εδαφών, ΕΠ Οικοτοξικολογία, ΕΠ Γενετική των Φυτών και προσαρμογή τους στο περιβάλλον ΕΠ Οικονομική Βοτανική

6ο Εξάμηνο
1. Γεωργικές Κατασκευές – Θερμοκήπια 2. Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα-Θρέψη Φυτών 3. Αρδεύσεις 4. Ζιζανιολογία 5. Γενική Εντομολογία 6. ΕΠΙΛΟΓΗ – Ε2: ΕΠ Παραγωγή Αγενώς Πολλαπλασιαζόμενου Υλικού, ΕΠ Υδατοκατανάλωση καλλιεργειών, ΕΠ Εφαρμογές Πληροφορικής

7ο Εξάμηνο
1. Γεωργία 2. Γεωργική Φαρμακολογία 3. Γεωργική Μηχανολογία 4. Λαχανοκομία 5. Γενική Βελτίωση 6. ΕΠΙΛΟΓΗ –Ε3: ΕΠ Μελισσοκομία – Σηροτροφία, ΕΠ Γένεση, Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση, Εδαφών, ΕΠ Συστήματα Υδροπονικών Καλλιεργειών

8ο Εξάμηνο
1. Γεωργία ΙΙ 2. Ειδική Δενδροκομία 3. Εφαρμοσμένη Εντομολογία 4. Ειδική Φυτοπαθολογία 5. Σποροπαραγωγή, Φυσιολογία και Τεχνολογία Σπόρου 6. ΕΠΙΛΟΓΗ –Ε4: ΕΠ Γεωργική Εκτιμητική, ΕΠ Λαχανοκομία, ΕΠ Τεχνολογίες Αντιρύπανσης, ΕΠ Μηχανήματα Συγκομιδής

9ο Εξάμηνο
1. Ανθοκομία 2. Αμπελουργία 3. Γεωργικός Πειραματισμός 4 Τεχνολογία και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων 5. ΕΠΙΛΟΓΗ –Ε5: ΕΠ Ειδικά Θέματα Γεωργικής Μηχανολογίας, ΕΠ Ασθένειες Κηπευτικών Ανθοκομικών και Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, ΕΠ Προστασία Αποθηκευμένων Προϊόντων, ΕΠ Εισαγωγή στην Προσομοίωση Ανάπτυξης, Καλλιεργειών, ΕΠ Βιολογία –Οικολογία Ζιζανίων 6. ΕΠΙΛΟΓΗ –Ε5

10ο Εξάμηνο
1. Εγκαταστάσεις Μετασυλλεκτικών Χειρισμών Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής 2. Βιοτεχνολογία – Μοριακή Βιολογία 3. Διαχείριση Γεωργικού Εξοπλισμού 4. ΕΠΙΛΟΓΗ –Ε6 5. ΕΠΙΛΟΓΗ –Ε6: ΕΠ Ασφάλεια και Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων, ΕΠ Αρχιτεκτονική Τοπίου, ΕΠ Αρωματικά, Φαρμακευτικά Φυτά και Φυτά για Παραγωγή Ενέργειας, ΕΠ Διατήρηση Βιοποικιλότητας, ΕΠ Ειδική Βελτίωση Φυτών

Μεταπτυχιακές Σπουδές

1) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Σύγχρονα Συστήματα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό Χώρο με Έμφαση στην Αειφορική Παραγωγή και τη Χρησιμοποίηση Νέων Τεχνολογιών

Βελτίωση Φυτών και Σύγχρονες Καλλιέργειες
Σύγχρονη Φυτοπροστασία
Γεωργική Μηχανική και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

2) Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος