Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Από Γ. Τσαλίκης 15 Νοεμβρίου 2010

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να διαμορφώσει αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και δημιουργικούς συνθέτες-οργανωτές, σε μια ποικιλία κλιμάκων και μορφών του περιβάλλοντος, καταρτισμένους τεχνικά στον τομέα τους, εφοδιασμένους με κοινωνική και πολιτισμική ευαισθησία και με ικανότητες κατανόησης και αντιμετώπισης των ζητημάτων που συνδέονται με τις προσδοκίες και την πραγμάτωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς στο δομημένο χώρο.

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο εξάμηνo
Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική I Ιστορία Αρχιτεκτονικής & Τέχνης Δομήσιμα Υλικά-Οικοδομική Ι Κατασκευές και στατική λειτουργία Γενική εισαγωγή στους Η/Υ Οπτικοακουστικές Αναπαραστάσεις Και Τεχνικές Επεξεργασίας Εικαστικές Τέχνες Ι

2ο εξάμηνο
Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική ΙΙ Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Δομήσιμα Υλικά-Οικοδομική ΙΙ Κατασκευές και στατική λειτουργία ΙΙ Εισαγωγή στην Αυτοματοποιημένη Σχεδίαση Κοινωνιολογία του χώρου-φιλοσοφία Εικαστικές Τέχνες

3ο εξάμηνο
Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης από την Προϊστορία ως το Βυζάντιο Δομήσιμα Υλικά-Οικοδομική ΙΙΙ Οπλισμένο σκυρόδεμα Ι Αυτοματοποιημένη Σχεδίαση Ψυχολογία χώρου Εικαστικές Τέχνες ΙΙΙ

4ο εξάμηνο
Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙ Ιστορία Τέχνης από την Αναγέννηση ως τον 19ο αιώνα Ιστορία της μοντέρνας τέχνης. Κινήματα του 20ου αιώνα Δομήσιμα Υλικά-Οικοδομική ΙV Οπλισμένο σκυρόδεμα ΙI Εικόνα-Ήχος-Πολυμέσα Ι Τέχνη με σύγχρονη τεχνολογία

5ο εξάμηνο
Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΙΙ Ειδικές Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις Ι Ιστορία Ευρωπαϊκής και αμερικάνικης αρχιτεκτονικής 19ου-20ου αιώνα Πολεοδομία Ι: Αστικός Σχεδιασμός Εικόνα-Ήχος-Πολυμέσα ΙΙ Επιλογή Ι Επιλογή ΙΙ

6ο εξάμηνο
Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙV Ειδικές Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις ΙΙ Ελληνική Αρχιτεκτονική 20ου αιώνα Πολεοδομία ΙΙ: Αστικός Σχεδιασμός Χωροταξία-Βιώσιμη Ανάπτυξη 2 Εικονική Πραγματικότητα Επιλογή Ι Επιλογή ΙΙ

7ο εξάμηνο
Αρχιτεκτονική Σύνθεση V Ειδικές Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις ΙII Πολεοδομία IIΙ: Αστικός Σχεδιασμός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων Εισαγωγή στην Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική Επιλογή Ι Επιλογή ΙΙ

8ο εξάμηνο
Αρχιτεκτονική Σύνθεση VI Ειδικές Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις ΙV Πολεοδομία ΙV: ΓΠΣ Χώρος και Πολιτισμός Ενεργειακός Σχεδιασμός κτιρίων-Δυναμικά κελύφη Επιλογή Ι Επιλογή ΙΙ

9ο εξάμηνο
Αρχιτεκτονική Σύνθεση VΙΙ Ειδικές Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις V Ερευνητικό θέμα Επιλογή Ι Επιλογή ΙΙ

10ο εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία Επιλογή Ι Επιλογή ΙΙ

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Τμ. Αρχιτεκτόνων του Παν. Θεσσαλίας, οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός». Σκοπός του προγράμματος είναι η διεύρυνση της περιοχής της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού και η διερεύνηση της σχέσης τους με την θεωρία, την τέχνη, την τεχνολογία των αναπαραστάσεων και της κατασκευής. Οι σχέσεις αυτές διερευνώνται με διεπιστημονικές οπτικές σε ένα εύρος κλιμάκων (την πόλη, τα κτίρια, τα αντικείμενα, το τοπίο).

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.