Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος | Πολυτεχνείο Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Δ. 232/1995, ΦΕΚ 134/ 22-6-1995/τ.Α΄) με αποστολή την διδασκαλία και έρευνα των αντικειμένων της περιβαλλοντικής επιστήμης και μηχανικής και την κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών ικανών να συμβάλλουν στην μέτρηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η ανθρώπινη επέμβαση στο περιβάλλον.

Προπτυχιακές Σπουδές

Οι στόχοι του ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος είναι η δημιουργία Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος με εξαιρετικές τεχνικές και επικοινωνιακές ικανότητες και πληροφόρηση στα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα, που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην διαχείριση του περιβάλλοντος.

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός Ι, Φυσική Ι, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Μηχανολογικό Σχέδιο και Χρήση Υπολογιστών, Εισαγωγή στην Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Αγγλικά Ι, Γερμανικά Ι

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (Επιλέγεται 1 Μάθημα): Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία και Ιστορία της Επιστήμης, Τέχνη και Τεχνολογία

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός ΙΙ, Περιβαλλοντική Χημεία, Τεχνική Μηχανική – Στατική, Οικολογία, Επιστημονικός Προγραμματισμός, Αγγλικά ΙΙ, Γερμανικά ΙΙ

Μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής (Επιλέγεται 1 Μάθημα): Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Πολιτική Οικονομία, Ιστορία του Πολιτισμού, Βιομηχανική Κοινωνιολογία.

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Φυσικοχημεία, Αντοχή Υλικών, Ρευστομηχανική, Ρευστομηχανική, Αγγλικά ΙΙΙ, Γερμανικά ΙΙΙ

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Φυσικοχημεία, Περιβαλλοντική Μικροβιολογία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Εδαφομηχανική και Θεμελιώσεις, Μεταφορά Θερμότητας και Μάζας, Ρύπανση και Έλεγχος Ρύπανσης Νερών, Αγγλικά IV, Γερμανικά IV

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Περιβαλλοντική Θερμοδυναμική, Ανάλυση Κατασκευών και Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Ρύπανση & Έλεγχος Ρύπανσης Αέρα, Τεχνική Χημικών Διεργασιών, Βελτιστοπόιηση Περιβ. Συστημάτων, Υδατική Χημεία

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Περιβαλλοντική Μετεωρολογία και Μοντέλα Ποιότητας Αέρα, Φυσικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων, Αριθμητικές Μέθοδοι Εφαρμοσμένης Υδραυλικής, Διαχείριση και Επεξεργασία Αστικών Απορριμμάτων, Περιβαλλοντική Υδραυλική, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ασκήσεις Πεδίου Ι

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Εισαγωγή σε Περιβαλλοντικά Μοντέλα, Τεχνική Βιοχημικών Διεργασιών, Υδρολογία, Χημικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Νερού & Υγρών Αποβλήτων, Σχεδιασμός Σταθμών Μεταφόρτωσης και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων

Μαθήματα Επιλογής (1): Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων, Αειφόρος Ανάπτυξη, Γεωργική Μηχανική, Οργάνωση Έργου
8ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Ασκήσεις Πεδίου ΙΙ, Ροή Υπογείων Υδάτων και Μεταφορά Ρύπων, Επεξεργασία & Διαχείριση Τοξικών και Επικινδύνων Αποβλήτων, Βιολογικές Διεργασίες στην Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων, Διαχείριση & Τεχνολογίες Ελέγχου Αερίων Εκπομπών, Περιβαλλοντική & Τεχνική Νομοθεσία

Μαθήματα Επιλογής (1): Βιολογικές Μέθοδοι Εξυγίανσης Περιβάλλοντος, Θερμική Επεξεργασία Στερεών Απορ/των, Ανάλυση Αστικών Συγκοινωνιακών Συστημάτων, Αποκεντρωμένα Συστήματα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων, Μοντέλα Ποιότητας Επιφανειακών Υδάτων, Ηλεκτροτεχνία, Αναλυτική Χημεία

9ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Υδρεύσεις & Αποχετεύσεις, Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων & Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μαθήματα Επιλογής (2): Μοντέλα Ποιότητας Αέρα, Ποιότητα Ατμόσφαιρας σε Εσωτερικούς Χώρους, Παράκτια Μηχανική
Ανάλυση Επικινδυνότητας, Συστήματα Ελέγχου Ι, Έλεγχος Θορύβου, Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αερίων Εκπομπών, Τεχνολογίες Εξυγίανσης Εδάφους & Υπογείων Υδάτων

10ο Εξάμηνο
Εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Παράλληλα, η ίδια τάση υπάρχει και στις ΗΠΑ και στον Καναδά όπου δημιουργούνται Ινστιτούτα και κέντρα με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και τον συσχετισμό τους με την υγεία, σε επίπεδο λεκάνης απορροής και παράκτιας ζώνης. Με βάση την αξιολόγηση της σημερινής και μελλοντικής αγοράς εργασίας, που κυρίως εξαρτάται από το νομοθετικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης πρότεινε επιτυχώς την δημιουργία ενός Νέου Πρόγραμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΝΠΜΣ) με τίτλο «Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική» για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος. Το νέο πρόγραμμα λειτουργεί από τον Σεπτέμβρη του 2003, με 2 κατευθύνσεις και εξειδικεύσεις

  • Περιβάλλον και Υγεία και
  • Διαχείριση των Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Ζώνης,

που καλύπτουν τα περισσότερα θέματα που θα απασχολήσουν την ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο την επόμενη 15ετία.

Διατμηματική Μεταπτυχιακή

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης με συμμετοχή των Τμημάτων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης και του Τομέα Χημείας του Γενικού Τμήματος οργανώνει και λειτουργεί Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με κύριο στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας αιχμής και τεχνογνωσίας για τον Έλεγχο της Ποιότητας και τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος με μερική χρηματοδότηση από το Πολυτεχνείο Κρήτης. Η διοικητική υποστήριξη στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) παρέχεται από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.