Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων | Πολυτεχνείο Κρήτης

Από Γ. Τσαλίκης 12 Νοεμβρίου 2010

Στόχος του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Μηχ.Ο.Π.) είναι η εκπαίδευση Μηχανικών ικανών να καλύπτουν ευρύ φάσμα επιστημονικοτεχνικών δραστηριοτήτων για την αναζήτηση, εκμετάλλευση, επεξεργασία ορυκτών πρώτων υλών καθώς και την περιβαλλοντική γεωτεχνολογία.

Εκτός από τις ορυκτές πρώτες ύλες, στα ενδιαφέροντα του Τμήματος εντάσσονται και τα υπόγεια νερά, καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος ιδιαίτερα από τη ρύπανση των εδαφών και του υπεδάφους, λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, π.χ. προστασία των υπόγειων νερών από την ύπαρξη χώρων απόθεσης των απορριμμάτων. Επίσης έμφαση δίνεται στους τομείς του ορυκτού πλούτου που διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σημερινές αλλά και οι μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας. Οι τομείς αυτοί είναι τα βιομηχανικά ορυκτά και πετρώματα και οι ορυκτοί πόροι που σχετίζονται με την παραγωγή και εκμετάλλευση ενέργειας.

Το Τμήμα Μηχ.Ο.Π. ανταποκρινόμενο στο πνεύμα της προσαρμογής στις σύγχρονες αντιλήψεις της επιστήμης και τεχνολογίας, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη γνωστικών αντικειμένων που δεν υπάρχουν ή δεν έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα σε άλλα ΑΕΙ της χώρας, διαμορφώνοντας κατάλληλα το πρόγραμμα σπουδών και προσανατολίζοντας ανάλογα τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα προσφέρει τη βασική εκπαίδευση του Μηχανικού, καθώς και εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες όπως για παράδειγμα αυτόματη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, εντοπισμό συγκεντρώσεων ορυκτών και παρατηρήσεις γεωδυναμικών φαινομένων με δορυφόρους, γεωφυσικές τεχνικές υψηλής διακριτικής ικανότητας για αρχαιολογία, γεωδυναμική, τεχνικά έργα και περιβαλλοντικές εφαρμογές, αξιολόγηση πρώτων υλών με χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, κ.λπ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι απόφοιτοι του Τμήματος Μηχ.Ο.Π., οι οποίοι μετά το πέρας των σπουδών τους αποκτούν τον τίτλο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, έχουν την κατάρτιση που τους επιτρέπει να ανταποκριθούν στις ανάγκες της οικονομίας της χώρας μας και να αντιμετωπίσουν την πρόκληση του διεθνούς ανταγωνισμού. Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων διασφαλίζεται βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 71/95 (ΦΕΚ 49/7-3-95, Τεύχος Α’).

Προπτυχιακές Σπουδές

Προσφερόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα


1ο εξάμηνο

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός Ι Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ Γεωλογία Φυσική Ι Ανόργανη Χημεία Eισαγωγή στο Αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων Σχέδιο Αγγλικά Ι ή Γερμανικά Ι

2ο εξάμηνο
Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός ΙΙ Φυσική ΙΙ Αναλυτική Χημεία Τεχνική Μηχανική – Στατική Γενική Ορυκτολογία Ασκήσεις Υπαίθρου Ι Αγγλικά ΙΙ ή Γερμανικά ΙΙ

3ο εξάμηνο
Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Αντοχή Υλικών Φυσικοχημεία Συστηματική Ορυκτολογία Γεωφυσική Ι (σεισμικά) Αγγλικά ΙΙΙ ή Γερμανικά ΙΙΙ

4ο εξάμηνο
Aριθμητική Ανάλυση Τεχνική Θερμοδυναμική Πετρολογία Ηλεκτροτεχνία Γεωφυσική ΙΙ Ασκήσεις Υπαίθρου ΙΙ Αγγλικά ΙV ή Γερμανικά ΙV Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά: Πολιτική Οικονομία Βιομηχανική Κοινωνιολογία Γεωλογία Ελλάδος

5ο εξάμηνο
Εκμετάλλευση Ι (επιφανειακά – λιγνίτες) Στοιχεία Μηχανολογίας Τεχνική Γεωλογία – Εδαφομηχανική Μηχανική των Τεμαχιδίων Μικρο-/Μακρο- Οικονομική Ανάλυση Φιλοσοφία και Ιστορία Επιστήμης Τέχνη και Τεχνολογία Κοινωνιολογία Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας Μεθοδολογία Επιχειρησιακής Έρευνας

6ο εξάμηνο
Γεωχημεία Υδρογεωλογία και Υδροτεχνικά Έργα Κοιτασματολογία Ι Εμπλουτισμός Μεταλλευμάτων Εφαρμοσμένη Ρευστομηχανική Εισαγωγή στη Γεωστατιστική Ασκήσεις Υπαίθρου ΙΙΙ
ΜΟΠ 706 Περιλαμβάνει επταήμερη άσκηση υπαίθρου σε γνωστικά αντικείμενα της Οικονομικής και Εφαρμο- σμένης Γεωλογίας, Εκμετάλλευσης Μεταλλείων και Εμπλουτισμού Ορυκτών, εκτός της νήσου, επταήμε- ρη άσκηση υπαίθρου σε γνωστικά αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής που πραγματοποιείται Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ιστορία Πολιτισμού Τεχνική Φυσικών Διεργασιών Ασκήσεις Υπαίθρου ΙV Συστήματα Διοίκησης για Μηχανικούς Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων

7ο εξάμηνο
Εφαρμοσμένη Γεωστατιστική Διάτρηση, Ανατίναξη και Εισαγωγή στα Υπόγεια Έργα Τεχνική Γεωδαισία Μηχανική Ταμιευτήρων Τεχνολογίες Προστασίας και Αποκατάστασης Περιβάλλοντος Έλεγχος Ποιότητας Ορυκτών Πρώτων Υλών Αξιολόγηση Βιομηχανικών Ορυκτών Φυσικοχημικός Χαρακτηρισμός Ενεργειακών Πρώτων Υλών Επιστήμη των Υλικών

8ο εξάμηνο
Μηχανική Πετρωμάτων Σχεδιασμός Λατομείων Μαρμάρων & Γεωτεχνικών Έργων Τηλεπισκόπηση Κοιτασματολογία Ενεργειακών Πόρων Εξευγενισμός Γαιανθράκων Κεραμικά Εκμετάλλευση Ταμιευτήρων Ανάλυση Τεχνολογικών Συστημάτων Μεταλλευτικών & Τεχνικών Έργων Υγιεινή και Ασφάλεια σε Μεταλλευτικά & Υπόγεια Έργα Ευστάθεια Υπόγειων και Υπαίθριων Έργων Γεωτεχνική Μηχανική – Γεωτεχνικές Κατασκευές Μικροσκόπια Ορυκτών Πρώτων Υλών και Τεχνητών Προϊόντων Μεταλλουργικές Διεργασίες

9ο εξάμηνο
Τεχνική Γεωτρήσεων Τηλεπισκόπηση Περιβάλλοντος Γεωθερμία Μέθοδοι Υπόγειων Εκμεταλλεύσεων & Κατασκευής Σηράγγων Αξιολόγηση Σχηματισμών με Γεωφυσικές Μεθόδους Τεχνολογία Υλικών Νέες Τεχνολογίες Αξιοποίησης Γαιανθράκων για Παραγωγή Ενέργειας Οργανική Γεωχημεία Ιζηματογενών Πετρωμάτων Εφαρμογές Υπολογιστικών Μεθόδων στη Γεωμηχανική Θερινή Πρακτική Άσκηση Θραυστομηχανική Τεχνολογία Δομικών και Αδρανών Υλικών Σχεδίαση Εκμεταλλεύσεων Ορυκτών Πόρων με Η/Υ Σχεδιασμός Εργοστασίων Εμπλουτισμού Αναλυτική Περιβαλλοντική Γεωχημεία Κοιτασματολογία ΙΙ Σχεδιασμός Θεμελιώσεων και Γεω-Κατασκευών από Σκυρόδεμα

10ο εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Κύρια αποστολή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων στο Πολυτεχνείο Κρήτης είναι η προετοιμασία μηχανικών και ερευνητών με άρτια γνώση του περιεχομένου και των μεθόδων στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος «Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον». Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν τα απαραίτητα επιστημονικά και τεχνικά εφόδια για να δημιουργήσουν επιστημονική γνώση και να τη διαδώσουν ευρέως τόσο στον Ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως και στη διεθνή αναγνώριση και καταξίωση του Προγράμματος. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον» θα έχουν τη δυνατότητα να μελετούν, σχεδιάζουν και υλοποιούν θέματα που αφορούν το περιβάλλον και σχετίζονται ή προκύπτουν από τη χρήση και την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων.

Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.