Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής | Πανεπίστημιο Αιγαίου

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου να γίνει κέντρο αναφοράς που αναπτύσσει και ολοκληρώνει τις επιστήμες τροφίμων και διατροφής μέσω της αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα στους τομείς των επιστημονικών του ενδιαφερόντων, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η αποστολή: Να αναπτύξει ανθρώπινους πόρους και να επεκτείνει και να μεταδώσει γνώση σχετική με τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των τροφίμων.

Προπτυχιακές Σπουδές

Χειμερινά Εξάμηνα

Εξάµηνο 1ο
Ανόργανη Χηµεία (Θ και Ε)
Μαθηµατικά
Βιολογία Κυττάρου (Θ και Ε)
Φυσική
Συστήµατα Πρωτογενούς Παραγωγής
(Συγκριτική Γεωργία)
Βιοποικιλότητα – Βιοτικοί Πόροι
Επιλογής
Εισαγωγή στη Βιοµηχανία Τροφίµων Ι
Σεµινάριο Επιστήµης Τροφίµων Ι

Εξάµηνο 3ο

Βιοχηµεία Ι (στατική) (Θ και Ε)
Μικροβιολογία Τροφίµων Ι (Θ και Ε)
Χηµεία Τροφίµων Ι (Θ και Ε)
Οργάνωση & ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
Τροφίµων
Αρχές ∆ιατροφής
Επιλογής
Ιστορία και Ανθρωπολογία της ∆ιατροφής
∆ιατροφικές Αλυσίδες

Εξάµηνο 5ο
Τεχνολογία Τροφίµων Ι Θ και Ε)
∆ιατροφή του Ανθρώπου
Φυσιολογία του Ανθρώπου Ι
Επιλογής
Ασφάλεια και Ποιότητα Τροφίµων
∆ιατροφική Αγωγή

Εξάµηνο 7
Μοριακή Βιολογία (Θ και Ε)
Νοµοθεσία Τροφίµων
Επιλογής
Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και ∆ιαχείριση της Καινοτοµίας

Εαρινά Εξάμηνα

Εξάµηνο 2ο
Οργανική Χηµεία (Θ και Ε)
Γενική Μικροβιολογία (Θ και Ε)
Πληροφορική – Βάσεις ∆εδοµένων (Θ καιΕ)
Στατιστική – Ποσοτικές Μέθοδοι
Εφαρµογές της Πληροφορικής στην
Επιστήµη των Τροφίµων και της ∆ιατροφής
Επιλογής
Εισαγωγή στη Βιοµηχανία Τροφίµων ΙΙ
Σεµινάριο Επιστήµης Τροφίµων ΙΙ

Εξάµηνο 4ο
Βιοχηµεία ΙΙ (µεταβολικές διεργασίες στον
άνθρωπο)
Μικροβιολογία Τροφίµων ΙΙ (Θ και Ε)
Χηµεία Τροφίµων ΙΙ (Θ και Ε)
Βιοχηµεία Τροφίµων
Στατιστική Μεγάλων Πληθυσµών
Επιλογής
Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Θ και Ε)

Εξάµηνο 6ο
Τεχνολογία Τροφίµων ΙΙ (Θ και Ε)
∆ιατροφή στα Στάδια της Ζωής
Φυσιολογία του Ανθρώπου ΙΙ
Στρατηγικό Marketing
∆ηµιουργία Επιχειρηµατικών Σχεδίων και
Επιλογής
Νέων Επιχειρήσεων
Γευσιγνωσία

Εξάµηνο 8ο

Πτυχιακή εργασία
Επιλογής
Τεχνολογίες Αιχµής
∆ιατροφογενοµική – ∆ιατροφογενετική

Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος είναι Επιστήµονες Τροφίµων και ∆ιατροφής και έχουν όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται προκειµένου να εργαστούν ως στελέχη, τόσο στον ιδιωτικό (Επιχειρήσεις Τροφίµων, Εταιρείες Συµβούλων Επιχειρήσεων, Σύµβουλοι Προϊόντων ∆ιατροφής), όσο και στο δηµόσιο τοµέα (Εργαστήρια Ανάλυσης Τροφίµων, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα Κατάρτισης / Συνεχούς Εκπαίδευσης). Αναλυτικά οι Πτυχιούχοι του Τµήµατος µπορούν να απασχοληθούν στους εξής
τοµείς:

1. Σχεδιασµός και εφαρµογή αναλυτικών τεχνικών για τον έλεγχο της ασφάλειας και ποιότητας των πρώτων υλών και ιδιαίτερα των παραγόµενων τελικών προϊόντων.

2. Οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της παραγωγικής διαδικασίας τροφίµων, για την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων µε αυξηµένη διατροφική αξία και επιθυµητές οργανοληπτικές ιδιότητες.

3. Ανάπτυξη νέων προϊόντων διατροφής ή/και βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των ήδη υπαρχόντων.

4. Σχεδιασµός, εφαρµογή και παρακολούθηση συστηµάτων διασφάλισης της ποιότητας (µε έµφαση στα συστήµατα HACCP και ISO 9001).

5. Έλεγχος της εφαρµογής από τους διαφόρους παραγωγικούς τοµείς της κοινοτικής και ελληνικής νοµοθεσίας για τα τρόφιµα.

6. ∆ιεθνής παρουσία και βοήθεια σε πολίτες αναπτυσσόµενων κρατών προκειµένου να βελτιώσουν τις διαδικασίες διαχείρισης και αποθήκευσης τροφίµων.

7. Συµµετοχή στη διαµόρφωση γενικότερης στρατηγικής για αποτελεσµατική και ασφαλή παραγωγή, επεξεργασία, µεταφορά, συντήρηση, αποθήκευση και διάθεση των τροφίµων.

8. ∆ιοίκηση, οργάνωση και λειτουργία µικροµεσαίων εταιρειών παραγωγής και επεξεργασίας τροφίµων.

9. Βασική έρευνα, εκπαίδευση, διδασκαλία σχετικών µαθηµάτων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.