Τμήμα Γεωγραφίας | Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θεραπεύει από το 1994 την επιστήμη της Γεωγραφίας. Μια από τις αρχαιότερες περιοχές γνώσης του κόσμου, η Γεωγραφία, ως πεδίο ακαδημαϊκής δραστηριότητας και επαγγελματικής πρακτικής, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύγχρονη εποχή που απαιτεί ολοκληρωμένη, σύνθετη και διεπιστημονική προσέγγιση στα πολυδιάστατα ζητήματα της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.

Προπτυχιακές Σπουδές

Υποχρεωτικά μαθήματα
1 Εισαγωγή στην Πληροφορική 2 Φυσική Γεωγραφία I/ Κλιματολογία 3 Σύγχρονη Ανθρωπογεωγραφία 4 Οικονομική Ι 5 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία 6 Εισαγωγή στη Χαρτογραφία 7 Φυσική Γεωγραφία II/ Γεωμορφολογία 8 Κοινωνική Γεωγραφία 9 Πληθυσμιακή Γεωγραφία 10 Αστική Γεωγραφία ΓΕΩ 109 11 Εισαγωγή στα 12 Οικολογία και Περιβάλλον 13 Πολιτισμική Γεωγραφία 14 Οικονομική Γεωγραφία 15 Πολιτική Γεωγραφία και Γεωπολιτική ΓΕΩ 16 Εισαγωγή στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό 17 Χωρική Στατιστική Ι 18 Γεωγραφία της Ελλάδας 19 Περιφερειακή Ανάπτυξη και Χωροταξικός Σχεδιασμός 20 Ποιοτικές Μέθοδοι στη Γεωγραφία 21 Σχεδιασμός Εφαρμοσμένης Έρευνας στη Γεωγραφία 22 Αγγλικά I 23 Αγγλικά IΙ 24 Γαλλικά Ι 25 Γαλλικά ΙΙ 26 Πτυχιακή Εργασία
Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα
Ομάδα 1: Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον
1 Κλίμα και Άνθρωπος 2 Γεωγραφία Φυσικών Καταστροφών 3 Περιβαλλοντική Γεωλογία 4 Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία, Υδρολογία και Χαρτογράφηση 5 Οικολογία και Διαχείριση Πυρκαγιών 6 Γεωγραφία Φυσικών Πόρων 7 Γενική Μετεωρολογία 8 Οικογεωγραφία της Μεσογείου και της Ελλάδας 9 Διαχείριση Υδατικών Πόρων 10 Βιογεωγραφία
Ομάδα 2: Ανθρωπογεωγραφία
1 Ιστορία της Γεωγραφίας 2 Οικονομική του Χώρου 3 Γεωγραφία της Υπαίθρου 4 Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 Γεωγραφία της Εργασίας και της Αναδιάρθρωσης 6 Μετανάστευση στην Ευρώπη 7 Ανάλυση και Αντίληψη του Τοπίου 8 Γεωγραφίες της Καθημερινής Ζωής 9 Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης 10 Ιστορική Γεωγραφία
Ομάδα 3: Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου
1 Ιστορία της Πόλης και της Πολεοδομίας 2 Μέθοδοι Αστικής Ανάλυσης 3 Οικιστική Ανάπτυξη και Πολεοδομικός Σχεδιασμός 4 Ανάπτυξη και Σχεδιασμός Χώρων Καινοτομίας 5 Παγκοσμιοποίηση και Άνιση Ανάπτυξη 6 Μέθοδοι Δημογραφικής Ανάλυσης 7 Ανάπτυξη Υπαίθρου και Πολιτικές 8 Τουρισμός και Ανάπτυξη 9 Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης 10 Ελληνική Οικονομία: Δομή και Πολιτικές
Ομάδα 4: Γεωπληροφορική
1 Πολυμεταβλητή Ανάλυση 2 Βάσεις Γεωγραφικών Δεδομένων 3 Απόδοση και Αποτύπωση Χώρου 4 Θεματική Χαρτογραφία 5 Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση 6 Εφαρμογές 7 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Η/Υ 8 Χωρική Στατιστική ΙΙ 9 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας
Προαιρετικά μαθήματα
1 Κοινωνιολογία και Πολιτική Θεωρία 2 Πολιτική Γεωγραφία του Ελληνικού και Βαλκανικού Χώρου 3 Γεωγραφία της Κατοικίας 4 Γενική Διδακτική 5 Εκπαίδευση και Διδακτική της Γεωγραφίας 6 Σχεδιασμός και Αξιοποίηση Βιο-γεωτόπων 7 Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος 8 Παράκτια Γεωμορφολογία 9 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 10 Οικολογία Τοπίου 11 Ειδικά θέματα Οικονομικής Γεωγραφίας 12 Νησιωτική Γεωγραφία 13 Σύνορα και Διασυνοριακές Ζώνες 14 Οικονομική ΙΙ 15 Υποδομές και Χωρική Ανάπτυξη 16 Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Σχεδίων 17 Παιδαγωγική Ψυχολογία
Ειδικά θέματα γεωγραφίας
1 Θερινό Σχολείο Πάρου 2 Ειδικά Θέματα Γεωγραφίας (Διάλεξη) 3 Πρακτική Άσκηση 4 Πτυχιακή Εργασία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει:

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική, με κατευθύνσεις:

1. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και το Σχεδιασμό του Χώρου , και
2. Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Γεωγραφίας του Αιγαίου Πανεπιστημίου.