Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών ιδρύθηκε το 1987. Έγινε διοικητικά αυτόνομο το 1992. Μετονομάστηκε σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία το 2002.

Στα 20 και πλέον χρόνια που πέρασαν από την ίδρυσή του αναπτύχθηκε ως ένα επιστημονικά αξιόπιστο Πανεπιστημιακό Τμήμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής ηλικίας, με σαφή προσανατολισμό στις σύγχρονες θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις των Επιστημών της Εκπαίδευσης. Στο πνεύμα αυτό έχει προετοιμάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια περίπου 1.800 εκπαιδευτικούς παιδιών προσχολικής ηλικίας που μπορούν να ασκήσουν με επάρκεια παιδαγωγικό και ερευνητικό έργο.

Προπτυχιακές Σπουδές

1o ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Ψυχοφυσιολογία 2. Γνωστική ψυχολογία 3. Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού Ι 4. Εισαγωγή στις επιστήμες της εκπαίδευσης 5. Νεοελληνική ιστορία 6. Ιστορία και δομή της ελληνικής γλώσσας 7. Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών και των γνωστικών επιστημών Ι 8. Φροντιστήριο κατανόησης και γραφής επιστημονικών κειμένων (1/2 φοιτητών) 9. Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά, Γαλλικά , Γερμανικά)

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία 2. Εισαγωγή στη φιλοσοφία 3. Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού ΙΙ 4. Εξέλιξη τηςπαιδαγωγικής σκέψης 5. Θεωρία και ιστορία της μουσικής 6. Λαϊκή αφηγηματολογία 7. Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών και των νωστικών επιστημών ΙΙ (συνδιδασκαλία με 4ο εξάμηνο) 8. Φροντιστήριο κατανόησης και γραφής επιστημονικών κειμένων (1/2 φοιτητών) 9 Φροντιστήριο Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά , Γαλλικά , Γερμανικά)

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Ιστορία νεοελληνικής εκπαίδευσης 2. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Ι 3. Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού ΙΙΙ 4. Παιδαγωγική ψυχολογία: Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη 5. Ιστορία της τέχνης 6. Βασικές έννοιες εφαρμοσμένων μαθηματικών 7. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Ι (Δεν διδάσκεται) 8. Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής 9. Μάθημα επιλογής 10. Πρακτική Άσκηση Ι:Ο περιβάλλων χώρος, το πρόγραμμα λειτουργίας και το παιδί του νηπιαγωγείου α. Ιστορία της παιδικής ηλικίας β. Φυσική Αγωγή: Θεωρία και πράξη γ. Λαϊκός πολιτισμός δ. Δραματοποίηση

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Αξιολόγηση στον εκπαιδευτικό θεσμό 2. Σύγχρονη διδακτική: Βασικές έννοιες και προτάσεις εφαρμογής 3. Ανάγνωση και γραφή: Αναπτυξιακές όψεις και διδακτικές προσεγγίσεις στην προσχολική ηλικία 4. Φροντιστήριο Κινδύνων Ατυχημάτων και Πρώτων Βοηθειών 5. Ξένη παιδική λογοτεχνία 6. Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση (δεν διδάσκεται) 8. Διαπολιτισμική εκπαίδευση 9. Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών και των γνωστικών επιστημών ΙΙ (συνδιδασκαλία με 2ο εξάμηνο) 10. Μάθημα επιλογής 11. Πρακτική Κατάρτιση ΙΙ: Σχεδιασμός και εφαρμογή δραστηριότητας στο νηπιαγωγείο α. Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της ευρωπαϊκής κοινωνίας β. Γνωστική ανάπτυξη και επίλυση προβλημάτων γ. Μουσική – Ρυθμική δ. Εφαρμογές πληροφορικής στην εκπαίδευση ε. Γεωμετρικές έννοιες στ Μουσειακή Αγωγή και εκπαιδευτικά προγράμματα

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Οικογενειακές δομές και κοινωνικοποίηση του παιδιού: κοινωνική θεωρία και έρευνα 2. Παιδαγωγικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις 3. Αισθητική και καλλιτεχνική αγωγή Ι 4. Στατιστική Ι 5. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Ι 6. Παιδαγωγική ψυχολογία: Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη 7. Μάθημα επιλογής 8. Μάθημα επιλογής 9. Πρακτική Κατάρτιση ΙΙΙ: Ανάπτυξη γνωστικών αντικειμένων στο νηπιαγωγείο α. Θεωρίες προσωπικότητας Ι: Ψυχοδυναμικές θεωρίες β. Κείμενα φιλοσοφικού – παιδαγωγικού προβληματισμού γ. Τα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία και οι αναγνώσεις τους δ. Θέατρο – Κουκλοθέατρο ε. Προφορικότητα και αφήγηση παραμυθιών

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ΙΙ 2. Κοινωνική ψυχολογία 3. Διδακτική της ελληνικής γλώσσας 4. Ελληνική παιδική λογοτεχνία Ι 5. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας ΙΙ 6. Ειδική Αγωγή (δεν διδάσκεται) 7. Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών επιστημών στην προσχολική ηλικία 8. Μάθημα επιλογής 9. Μάθημα επιλογής 10. Πρακτική Κατάρτιση ΙV:Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ημερήσιου προγράμματος. Κοινωνικο-συναισθηματικές και μαθησιακές όψεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας. α. Διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας στησχολική τάξη β. Θεωρίες προσωπικότητας ΙΙ: Ανθρωπιστικές μαθησιογνωστικές θεωρίες γ. Αισθητική και καλλιτεχνική αγωγή ΙΙ δ. Θεματική εβδομάδα: Παιδί και παιχνίδι: διεπιστημονικές προσεγγίσεις

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ
Ψυχοπαθολογία του παιδιού Ι ( έχει διδαχθεί) Νεοελληνική Λογοτεχνία (έχει διδαχθεί) 1. Μάθημα επιλογής ή Πτυχιακή εργασία 2. Μάθημα επιλογής 3. Μάθημα επιλογής 4 Πρακτική Κατάρτιση V: (1/2 φοιτητών) Το σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης και οι μικρές ομάδες στο Νηπιαγωγείο. α. Σύγχρονη Φιλοσοφική Ανθρωπολογία β. Μουσική παιδαγωγική και παιδικό τραγούδι γ. Ελληνική παιδική λογοτεχνία ΙΙ δ. Εφαρμογές πολυμέσων και δικτύων στην προσχολική εκπαίδευση ε. Θεωρίες μάθησης και δυσκολίες αφομοίωσης διαφορετικών εννοιών από παιδιά προσχολικής ηλικίας

8o ΕΞΑΜΗΝΟ
Ψυχοπαθολογία του παιδιού ΙΙ (έχει διδαχθεί) 1. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 2 Ειδική Αγωγή 3. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ΙΙ 4. Μάθημα επιλογής ή Πτυχιακή εργασία 5. Μάθημα επιλογής ή Πτυχιακή εργασία 6. Μάθημα επιλογής 7. Πρακτική Κατάρτιση V: (1/2 φοιτητών) Το σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης και οι μικρές ομάδες στο Νηπιαγωγείο. α. Φιλοσοφία της παιδείας β. Ειδικά ζητήματα ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού γ. Διορθωτική φωνητική δ. Ψηφιακές συλλογές και σχολείο ε. Θέματα διαπολιτισμικής κοινωνικής ψυχολογίας στ. Θεατρικό Παιχνίδι

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Κοινωνικοπολιτισμική – Ενισχυτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών»

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ΔΠΘ.