Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | ΔΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Τα προγράμματα σπουδών έχουν ως ιδιαίτερη αποστολή:

– Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,

– Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία,

– Να συμβάλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής,

– Να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει Ειδικότερα, οι στόχοι του κάθε Τομέα είναι οι εξής: Τομέας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας:

1. Η γενικότερη ενίσχυση και προώθηση της Παιδαγωγικής Επιστήμης και της Ψυχολογίας.

2. Η κάλυψη γνωστικών αντικειμένων της Παιδαγωγικής Επιστήμης και ο συντονισμός της διδασκαλίας των μαθημάτων που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης και Ψυχολογίας.

3. Η μέριμνα για τη συνεχή αναβάθμιση της διδασκαλίας και της έρευνας σε προπτυχιακό (και πρόβλεψη για μεταπτυχιακό) επίπεδο με βάση ένα πλαίσιο αντικειμενικών κριτηρίων.

4. Η καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Η διεθνής εμφάνιση και προβολή του με τη συμμετοχή των μελών του σε διεθνή συνέδρια, οργάνωση συνεδρίων και σεμιναρίων.

6. Η παραγωγή διδακτικού υλικού και ότι άλλο συντελεί στη διάδοση της Παιδαγωγικής Επιστήμης και Ψυχολογίας.

7. Με την εκπλήρωση όλων όσων θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία της ακαδημαϊκής δραστηριότητας των Πανεπιστημιακών δασκάλων.

Τομέας Θετικών Επιστημών:

1. Να καλλιεργεί και να προάγει την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία των γνωστικών περιοχών που αναφέρονται αναλυτικά στο πρόγραμμα σπουδών και είναι οι ακόλουθες: Μαθηματικά, Πληροφορική, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Οικολογία, Γεωγραφία, Γεωλογία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Χημεία Περιβάλλοντος και Διδακτική των ανωτέρω.

2. Να καλλιεργεί την επιστήμη γενικότερα που είναι η κύρια αποστολή του Τμήματος σε συνδυασμό με τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα.

3. Να παρέχει άρτια και μεθοδική εκπαίδευση και να καταρτίζει ικανούς επιστήμονες για τη μελλοντική και επιστημονική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στον παιδαγωγικό κλάδο ειδικότερα ή σε άλλους Τομείς της επιστήμης και κοινωνικής ζωής.

4. Να οργανώνει σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια πάνω σε θέματα που αναφέρονται στις γνωστικές περιοχές του Τομέα ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας και εκπαίδευσης.

Τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών:

1.Η προετοιμασία νέων επιστημόνων στη γενικότερη αποστολή του Τμήματος και σε συγκεκριμένους τομείς και δράσης της κοινωνικής ζωής της Ελληνικής κοινωνίας. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με την έρευνα και τη μετάδοση των πορισμάτων αυτής είτε με τη διδασκαλία και την πρακτική εφαρμογή με φροντιστηριακές η εργαστηριακές ασκήσεις, των όσων θεωρητικά διδάσκονται έτσι ώστε να εμπεδώνονται οι γνώσεις και να προσανατολίζονται οι σκοποί του Τομέα.

2.Να καλλιεργεί και να προάγει την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία των γνωστικών περιοχών που αναφέρονται στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

3.Να καλλιεργεί και να προάγει την παιδαγωγική επιστήμη γενικότερα που είναι η κύρια αποστολή του Παιδαγωγικού Τμήματος σε συνδυασμό με τα γνωστικά αντικείμενα του Τομέα.

4. Να μελετά και να ερευνά τις επιστημονικές περιοχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας και γλώσσας της ελληνικής γραμματείας, της φιλοσοφίας, της ιστορίας, ελληνικής και παγκόσμιας, της αισθητικής αγωγής, μουσικής, και φυσικής αγωγής, της κοινωνιολογίας και της κοινωνικής ανθρωπολογίας και τέλος, της οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης, της οργάνωσης της ελληνικής πολιτείας, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το περιβάλλον.

5. Να παρέχει άρτια και μεθοδική εκπαίδευση και να καταρτίζει ικανούς επιστήμονες για τη μελλοντική και επιστημονική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στον παιδαγωγικό κλάδο ειδικότερα, ή σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής.

6. Να οργανώνει σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια πάνω σε θέματα που αναφέρονται στις γνωστικές περιοχές του Τομέα ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας και εκπαίδευσης, υλοποιώντας παράλληλα και τη συνταγματική επιταγή (άρθρο 16 του Συντάγματος 1975/1986)

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Αντικείμενο του Προγράμματος Μ. Σ. είναι η χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος σε τρεις κατευθύνσεις. Από το ευρύ φάσμα των γνωστικών πεδίων των Επιστημών της Αγωγής, το Τμήμα επέλεξε να εστιασθεί το Π.Μ.Σ. σε ορισμένα από αυτά,λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και την ανάπτυξη που σημειεώθηκστην έρευνα. Ενδεικτικώς αναφέρω τις εξελίξεις στο χώρο της διδακτικής, της γνωσιακής επιστήμης, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευτικής, της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, της ένταξης των ειδικών κατηγοριών μαθητικού πληθυσμού, της σχολικής προσαρμογής μαθητών από ιδιαίτερα κοινωνικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, της ιστορίας και της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης. Τα αντικείμενα αυτά οργανώθηκαν στις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις:

• Σχολική Παιδαγωγική και Διαφορετικότητα στην εκπαίδευση (Διαπολιτισμική Αγωγή, Ειδική Αγωγή).

• Διδακτική Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες.

• Γλώσσα και Πολιτισμός: θεωρητικές και διδακτικές προσεγγίσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΔΠΘ.