Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων | Παν. Ιωαννίνων

Από Γ. Τσαλίκης 10 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) στοχεύει στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να ασχολούνται με την αγροτική οικονομία, τη διαχείριση αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την πώληση – διάθεση αγροτικών προϊόντων, τη διοίκηση – διαχείριση μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τροφίμων, με ιδιαίτερο σκοπό την κάλυψη αναγκών των αγροτικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών, την ανάπτυξη νέου μοντέλου αγροτικών επιχειρήσεων, την ορθολογική αξιοποίηση αγροτικών πόρων και την καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος έπειτα από την πιο πρόσφατη αναμόρφωσή του στοχεύει:

 • στην εκπαίδευση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας,
 • στη δημιουργία νέων μοντέλων αγροτικών επιχειρήσεων,
 • στην ορθολογική χρήση των αγροτικών και των φυσικών πόρων της υπαίθρου,
 • και στην αναζήτηση προϊόντων που να ανταποκρίνονται στο αίτημα της εποχής μας για την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.

Το Τμήμα απονέμει Πτυχίο Προπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων.
Οι απόφοιτοι του Τμήματος, οι οποίοι εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο μπορούν να έχουν επαγγελματική απασχόληση:

 • σε αγροτικές, μεταποιητικές και οικονομικές επιχειρήσεις,
 • να δημιουργούν νέες επιχειρήσεις,
 • να υποστηρίζουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων,
 • να στελεχώνουν δημόσιους και ιδιωτικούς οικονομικούς Οργανισμούς ή Υπηρεσίες,
 • να στηρίζουν συνεταιριστικές δράσεις,
 • να κατευθύνονται στην Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας σε αντίστοιχους τομείς ή σε τομείς αγροτικής πολιτικής και σχεδιασμού, ανάπτυξης νέων δικτύων διανομής κτλ.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρέχει δυνατότητες εκπαίδευσης στην Αγροτική Οικονομία. Η αγροτική δραστηριότητα, η ύπαιθρος και η πολυδιάστατη κοινωνικοοικονομική σημασία τους για την ανθρώπινη επιβίωση και την ανάπτυξη αποτελεί αντικείμενο μελέτης αρκετών επιστημονικών κλάδων των Φυσικών, Θετικών και Κοινωνικών Επιστημών. Για την σπουδή της οργάνωσης και της διαχείρισης των αγροτικών και φυσικών πόρων, όπως και των αγροτικών επιχειρήσεων, απαιτείται μια συνολικότερη γνώση σχετικά με την αγροτική παραγωγική δραστηριότητα, τις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την προώθησή τους σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά. Ο στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, είναι η απόκτηση γνώσης για την επιστημονική αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών διαστάσεων του εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνδυάζονται γνώσεις γεωπονικού, περιβαλλοντικού, οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μονάδων που παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται αγροτικά προϊόντα, αλλά και στην πολιτική που εφαρμόζεται, καθώς και στους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα για την προετοιμασία των νέων στελεχών των αγροτικών επιχειρήσεων, συνεταιρισμών και των οργανισμών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Τα αντικείμενα του προγράμματος σπουδών, εκτός από τα γεωπονικά και περιβαλλοντικά αντικείμενα καθώς και τα αντικείμενα που σχετίζονται με τις βασικές επιστήμες (Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική, Χημεία) καλύπτουν όλους τους τομείς οικονομικού, επιχειρησιακού και κοινωνικού ενδιαφέροντος του αγροτικού χώρου, όπως:

 • Οικονομικά (Πολιτική Οικονομία, Μικροοικονομία, Μακροοικονομία).
 • Αγροτική Οικονομία, Συνεταιριστική Οικονομία, Οικονομικά του Περιβάλλοντος.
 • Ευρωπαϊκή και Διεθνής Αγροτική Πολιτική, Οικονομικά Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.
 • Αγροτική Ανάπτυξη, Διεθνές Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων, Ανάλυση Τιμών Αγροτικών Προϊόντων.
 • Αγροτική Λογιστική, Κοστολόγηση Αγροτικής Παραγωγής, Αγροτική Εκτιμητική.
 • Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων, Χρηματοοικονομική Αγροτικών Επιχειρήσεων.
 • Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτικών Επιχειρήσεων

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.