Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης | Πανεπιστήμιο Πατρών

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1982 και άρχισε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1986 να οπότε και εισήχθησαν οι πρώτοι φοιτητές. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, αποστολή του Τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις Επιστήμες της Αγωγής με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, καθώς επίσης να συμβάλλει στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ότι αφορά ζητήματα Παιδαγωγικής.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης παρέχει τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση των φοιτητών του για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Για το σκοπό αυτό η εκπαίδευση που παρέχεται στο Τμήμα αποκοπεί στο να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς να αναλύουν, να ερευνούν και να αντιμετωπίζουν με επιστημονικό τρόπο τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την παιδεία γενικότερα, και τους μαθητές και το σχολείο ειδικότερα.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί στη δημοτική εκπαίδευση και σε άλλους συναφείς με την επιστήμη τους χώρους καθώς επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Προπτυχιακές Σπουδές

Eξάμηνο 1ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης Ι, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη.

Eξάμηνο 2ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ελληνικά ως Δεύτερη ή Ξένη Γλώσσα.

Eξάμηνο 3ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Φιλοσοφία της Παιδείας, Ιστορία Νεοελληνικής Εκπαίδευσης ΙΙ, Η σχέση της Γλώσσας και του Πολιτισμού / της Κουλτούρας στην Πολυπολιτισμική Κοινωνία, Επιστημολογία και Διδακτική.

Eξάμηνο 4ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Ψυχολογία και Οδηγητική Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας, Συγκριτική Παιδαγωγική – Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση, Διδακτική Φυσικών Επιστημών.
Μαθήματα Επιλογής: Εισαγωγή στην Οικολογική-Συστημική Παιδαγωγική

Eξάμηνο 5ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Σχεσιοδυναμική Παιδαγωγική, Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, Διδακτική των Γλωσσικών Μαθημάτων, Διδακτικά Μοντέλα και Διαφοροποιημένοι Πληθυσμοί.
Μαθήματα Επιλογής: Πρακτική άσκηση στη διδασκαλία μαθημάτων του Δημοτικού Σχολείου, Σχολικός – Εκπαιδευτικός – Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Ι.

Eξάμηνο 6ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Διδακτική Μαθηματικών, Θεωρία Αναλυτικών Προγραμμάτων.
Μαθήματα Επιλογής: Αγωγή Κωφού, Ειδικά Θέματα Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Σχολικός – Εκπαιδευτικός – Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική ΙI.

Eξάμηνο 7ο
Μαθήματα Επιλογής: Διγλωσσία και Δίγλωσση Εκπαίδευση, Κοινωνικοψυχολογικές Προσεγγίσεις της Εκπαιδευτικής Διαδικασίας, Ανάλυση Διδακτικού Υλικού, Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις στην Αγωγή Κωφού, Πολυγλωσσική Πολυπολιτισμική Εκπαίδευση.

Eξάμηνο 8ο
Υποχρεωτικά Μαθήματα: Πρακτικές Ασκήσεις στο Σχολείο.
Μαθήματα Επιλογής: Σχεσιοδυναμική και Προσωποκεντρική Συμβουλευτική, Ειδικά Θέματα στην Εκπαίδευση Μεταναστών/Αλλοδαπών, Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας, Γλωσσολογία Νοηματικής Γλώσσας και Εκπαίδευση, Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση: Curriculum και Διδασκαλία.

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.