Μηχανολόγοι Μηχανικοί Κοζάνης | Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας

Από Γ. Τσαλίκης 9 Νοεμβρίου 2010

Στο Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών δίνεται έμφαση σε ενεργειακά θέματα όπως η παραγωγή και διαχείριση ενέργειας, η ορθολογική χρήση της και η περιβαλλοντολογική προστασία. Πιο συγκεκριμένα αποσκοπεί στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστημονικής έρευνας και της γνώσης που αφορά:

  • Τη σύγχρονη ενεργειακή τεχνολογία (παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση και χρήση συμβατικών και ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων),
  • τη διαχείριση των ενεργειακών πόρων από θεσμικής, οργανωτικής και οικονομικής άποψης και των επιπτώσεων της διαχείρισης αυτής σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Προπτυχιακές Σπουδές

Τα μαθήματα του Τμήματος χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Μαθήματα Κορμού.
Τα Μαθήματα Κορμού διδάσκονται στη διάρκεια των 6 πρώτων εξαμήνων, έτσι ώστε να αποκτήσουν οι φοιτητές απαραίτητες γνώσεις στους κλάδους Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Τα μαθήματα αυτά είναι συνολικά 42, υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές του Τμήματος.

2. Μαθήματα της Επιλεγμένης Κατεύθυνσης Ειδίκευσης
Τα Μαθήματα Επιλεγμένης Κατεύθυνσης Ειδίκευσης διδάσκονται στο 7ο, 8ο, και 9ο εξάμηνο και υλοποιούν την ειδίκευση των φοιτητών σε κάποια από τις 3 κατευθύνσεις. Τα μαθήματα αυτά είναι συνολικά 15 (ανά κατεύθυνση), ενώ οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν σε 7 υποχρεωτικά μαθήματα και 5 κατ επιλογήν υποχρεωτικά της εκάστοτε επιλεγμένης κατεύθυνσης ειδίκευσης.

3. Μαθήματα των μη Επιλεγμένων Κατευθύνσεων Ειδίκευσης.

Τα Μαθήματα των μη Επιλεγμένων Κατευθύνσεων Ειδίκευσης διδάσκονται επίσης στο 7ο, 8ο, και 9ο εξάμηνο, ώστε να διευρύνεται η επιστημονική επάρκεια του φοιτητή και στις εκτός της επιλεγμένης κατεύθυνσης επιστημονικές περιοχές και να προσλαμβάνει τις απαραίτητες γνώσεις που αντιστοιχούν στον Τίτλο Σπουδών που θα λάβει. Τα μαθήματα στα οποία πρέπει να επιτύχουν οι φοιτητές είναι συνολικά 3, εκ των οποίων τα 2 κατ επιλογή υποχρεωτικά από την Ομάδα Μαθημάτων Α για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Α, από την Ομάδα Μαθημάτων Β για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Β και από την Ομάδα Μαθημάτων Γ για τους φοιτητές της Κατεύθυνσης Γ (η Ομάδα Μαθημάτων Α αποτελείται από μαθήματα των άλλων Κατευθύνσεων Β και Γ – που μπορεί να επιλέξει ο φοιτητής που ακολουθεί την Κατεύθυνση Α. Αντιστοίχως ισχύει για τις ομάδες μαθημάτων Β και Γ) και το 1 κατ επιλογή.

4. Μαθήματα Θεματικής Περιοχής Διοίκησης Συστημάτων και Υπηρεσιών.

Τα Μαθήματα αυτά επιτρέπουν στους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις στη θεματική περιοχή της Διοίκησης Συστημάτων και Υπηρεσιών, περιοχής απαραίτητης στο σύγχρονο μηχανικό. Διδάσκονται στο 6ο, 7ο, 8ο, και 9ο εξάμηνο. Τα μαθήματα στα οποία πρέπει να επιτύχουν οι φοιτητές είναι συνολικά 4 (2 υποχρεωτικά και 2 κατ’ επιλογή).Σημειώνεται ότι οι φοιτητές δεν θα μπορούν να επιλέξουν κατεύθυνση εάν δεν έχουν επιτύχει σε 20 τουλάχιστον Μαθήματα Κορμού.

Τέλος, στο 10ο εξάμηνο, οι φοιτητές εκπονούν Διπλωματική Εργασία σε θέμα που εμπίπτει στα πλαίσια της κατεύθυνσης ειδίκευσης που έχουν επιλέξει.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.