Τμήμα Οικονομικών Επιστημών | ΠΑ.ΜΑΚ.

Από Γ. Τσαλίκης 8 Νοεμβρίου 2010

Σκοποί του Tμήματος Oικονομικών Eπιστημών είναι η συμβολή στην προαγωγή των Oικονομικών Eπιστημών και η κατάρτιση οικονομολόγων όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου.

H επιδίωξη και προσέγγιση αυτών των σκοπών γίνεται μέσω της ανάπτυξης της έρευνας, δηλ. της παραγωγής νέας γνώσης καθώς και μέσω της οργάνωσης των παρεχομένων γνώσεων, έτσι όπως το απαιτούν τόσο η σύγχρονη επιστήμη όσο και οι παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας μας.

H διδασκαλία των μαθημάτων είναι οργανωμένη σε εξαμηνιαία βάση. Tα εξάμηνα διακρίνονται σε χειμερινά και εαρινά. Tο σύνολο των εξαμήνων για την απόκτηση του πτυχίου ανέρχεται σε οκτώ.

Προπτυχιακές Σπουδές

Α ΕΞΆΜΗΝΟ

μαθήματα υποχρεωτικά & επιλογής 1. Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία Ι 2. Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία 3. Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι 4. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι 5. Ξένη Γλώσσα 1. Αρχές Κοινωνιολογίας 2. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 3. Στοιχεία Αστικού Δικαίου 4. Οικονομική και Διοικητική Επιχειρήσεων 5. Πολιτική Επιστήμη

Β ΕΞΆΜΗΝΟ

μαθήματα υποχρεωτικά & επιλογής 1. Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία ΙΙ 2. Λογιστική Ι 3. Στατιστική για Οικονομολόγους Ι 4. Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ 5. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές ΙΙ 6. Ξένη Γλώσσα 1.Βιομηχανική Κοινωνιολογία

Γ ΕΞΆΜΗΝΟ –

μαθήματα υποχρεωτικά & επιλογής 1. Μικροοικονομική Θεωρία Ι 2. Μακροοικονομική Θεωρία Ι 3. Λογιστική ΙΙ 4. Στατιστική για Οικονομολόγους ΙΙ 5. Ξένη Γλώσσα 1. Περιφερειακή Οικονομική Ι 2. Μεθοδολογία και Τεχνογραφία Επιστημονικής Έρευνας 3. Δίκαιο και Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Δ ΕΞΆΜΗΝΟ

μαθήματα υποχρεωτικά & επιλογής 1. Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ 2. Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ 3. Οικονομική Ιστορία της Ελλάδας 4. Αρχές Χρηματοοικονομικής 5. Οικονομετρία Ι 6. Ξένη Γλώσσα 1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 2. Οικονομικά Προβλήματα του Σύγχρονου Καπιταλισμού 3. Εισαγωγή στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο 4. Στατιστική για Οικονομολόγους ΙΙΙ 5. Το Δίκαιο των Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ε ΕΞΆΜΗΝΟ

μαθήματα υποχρεωτικά 1. Δημοσιονομική Θεωρία Ι 2. Νομισματική Θεωρία και Πολιτική 3. Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου 4. Οικονομετρία ΙΙ 5. Ξένη Γλώσσα

ΣΤ ΕΞΆΜΗΝΟ

μαθήματα υποχρεωτικά 1. Δημοσιονομική Θεωρία ΙΙ 2. Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις 3. Θεωρία Οικονομικής Πολιτικής 4. Ξένη Γλώσσα

Ζ ΕΞΆΜΗΝΟ

μαθήματα υποχρεωτικά & επιλογής 1. Θεωρία και Πολιτική Οικονομικής Μεγέθυνσης Ομάδα α 1. Περιφερειακή Οικονομική ΙΙ 2. Ειδικά Θέματα Πληροφορικής Ι 3. Αγροτική Οικονομική Ι 4. Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης 5. Οικονομική της Εργασίας 6. Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙΙ 7. Εγχώριες και Διεθνείς Κεφαλαιαγορές Ομάδα β 1. Συμπεριφορά Καταναλωτή 2. Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων 3. Οργανωσιακή Θεωρία 4. Θεωρίες Περί Κράτους

Η ΕΞΆΜΗΝΟ

μαθήματα υποχρεωτικά & επιλογής 1. Θεωρία και Πολιτική Οικονομικής Ανάπτυξης 2. Ιστορία Οικονομικών Θεωριών
Ομάδα α 1. Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) 2. Περιφερειακή Πολιτική στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. 3. Σεμινάριο Περιφερειακή Οικονομική 4. Ειδικά Θέματα Πληροφορικής ΙΙ 5. Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής Θεωρίας 6. Ειδικά Θέματα Μικροοικονομικής Θεωρίας 7. Βιομηχανική Οικονομική 8. Τα Μακροοικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 9. Ειδικά Θέματα Οικονομετρίας 10. Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
Ομάδα β 1. Κοστολόγηση και Λογιστική Κόστους 2. Παιδαγωγική-Διδακτική 3. Αξιολόγηση Επενδύσεων 4. Κοινοτικό Οικονομικό Δίκαιο

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη οδηγεί στην απονομή των εξής Μεταπτυχιακών τίτλων:

α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μάστερ) στην Οικονομική Επιστήμη με εξειδίκευση σε μια από τις δύο κατευθύνσεις:

  • Οικονομική Θεωρία και Πολιτική
  • Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική

β) Μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να υποβάλει αίτηση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ).