Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης | ΠΑΜΑΚ

Από Γ. Τσαλίκης 8 Νοεμβρίου 2010

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ιδρύθηκε το 1996 (Π.Δ. 363/96) και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το Σεπτέμβριο του 1998. Αποστολή του είναι η υψηλού επιπέδου κατάρτιση ολοκληρωμένων μουσικών ως απόκριση στο αίτημα για την προαγωγή της ώσμωσης των διαφόρων πεδίων της μουσικής σκέψης και πράξης. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα προσφέρει εφαρμοσμένες μουσικές σπουδές σε κλάδους συναφείς προς τις επιμέρους κατευθύνσεις που προσδιορίζουν το ενιαίο του πτυχίο:

1. Κατεύθυνση Ευρωπαϊκής (Κλασικής) Μουσικής
2. Κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικής
3. Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής
4. Κατεύθυνση Σύγχρονης Μουσικής

Μέσω του ολιστικού προγράμματος σπουδών του, το Τμήμα προσβλέπει στο να καταστήσει τους αποφοίτους του ικανούς να δραστηριοποιηθούν ανταγωνιστικά σε ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χώρων, από το πεδίο της μουσικής εκτέλεσης έως αυτό της έρευνας και της εκπαίδευσης. Επιπλέον, σε συνέπεια με τους προγραμματικούς του στόχους αναφορικά με τη διασύνδεσή του με την κοινωνία, το Τμήμα προάγει τη δημιουργία πρότυπων μουσικών συνόλων (ορχήστρες, χορωδίες, σύνολα μουσικής δωματίου, σύνολα παραδοσιακής μουσικής κ.α.) που μπορούν να αντιπροσωπεύουν υπεύθυνα την ελληνική παρουσία σε διεθνή και εγχώρια μουσικά δρώμενα.

Το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης είναι μέλος της Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC).

Επαγγελματική κατοχύρωση και ενσωμάτωση

Α) Στους τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος που απονέμει το Τμήμα και σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους περί επαγγελματικής κατοχύρωσης των πτυχιούχων, προσήκει ο προσδιορισμός στο ενιαίο πτυχίο, της επιμέρους κατεύθυνσης καθώς και της εκάστοτε ειδίκευσης που αντιστοιχεί στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα των κατευθύνσεων, ώστε να αποδίδεται με σαφήνεια και να διασφαλίζεται το εύρος και η ειδική βαρύτητα του καλλιτεχνικού αντικειμένου ως αναγνωρισμένης ειδικότητας.

Β) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, δυνάμει της δομής και του περιεχομένου των παρεχόμενων σπουδών, έχουν τη δυνατότητα:

1) Να καλλιεργούν και να προβάλουν συστηματικά τον εθνικό μουσικό μας πλούτο, στους κλάδους των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών σπουδών και ιδιαίτερα στα πεδία εκείνα που νοούνται αλληλέγγυα με την φύση των ιδρυμένων και πλήρως αναπτυσσόμενων κατευθύνσεων ?της ευρωπαϊκής κλασικής μουσικής, της βυζαντινής μουσικής, της ελληνικής παραδοσιακής δημοτικής μουσικής και της σύγχρονης μουσικής- ως επί μέρους γνωστικών αντικειμένων πτυχίου.

2) Να προάγουν την οικεία επιστήμη στους κλάδους που προσδιορίζουν οι επιμέρους κατευθύνσεις σπουδών, οι οποίες σύμφωνα με την ιδιαίτερη επιστημονική τους φυσιογνωμία και το εγνωσμένο τους εύρος, καλύπτουν αντίστοιχες ειδικεύσεις καλλιτεχνικών αντικειμένων όπως αντίστοιχα καθορίζεται με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών.

3) Να απασχολούνται ?με βάση τις ειδικές γνώσεις στους συναφείς με τις ενεστώσες κατευθύνσεις κλάδους- σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ειδικότερα δε, να ανταποκριθούν στις κρίσιμες ανάγκες της δημόσιας μουσικής εκπαίδευσης [βλ. Υ.Α. 135367/Γ7/20.10.2008 (ΦΕΚ Β? 2279/10.11.2008) περί καθορισμού των ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία] και στις εν γένει πολιτιστικές και αναπτυξιακές ανάγκες του τόπου.

4) Να αναπτύξουν σολιστική καριέρα στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή.

Γ) Η αντιστοιχία του Τμήματος με τα πανεπιστημιακά τμήματα εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών μουσικών σπουδών του εξωτερικού καθώς και το εγνωσμένο κύρος των ειδικοτήτων του -όπως τεκμαίρεται από τις πράξεις του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)- ενισχύουν και διευρύνουν την επαγγελματική προοπτική των πτυχιούχων σε διεθνές επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ).