Τμήμα Πολιτικών Επιστημών | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Σκοπός του Προγράμματος Σπουδών είναι να καλλιεργεί και να προάγει τον κλάδο των Πολιτικών Επιστημών στις παραδοσιακές και σύγχρονες διαστάσεις του, με την ακαδημαϊκή διδασκαλία και την επιστημονική έρευνα, καθώς και να εκπαιδεύει τους φοιτητές στο γνωστικό αντικείμενό του και να παρέχει επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς που σχετίζονται με τη λειτουργία των πολιτικών θεσμών (όπως διατυπώνεται από το Τμήμα).

Προπτυχιακές Σπουδές

1ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη Ι, Νεώτερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1821-1909), Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη Ι, Φιλοσοφία και πολιτική: από τον Μακιαβέλι στις θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου
Νεώτερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1821-1909), Σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, Φιλοσοφία και πολιτική: από τον Μακιαβέλι στις θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου, Διεθνείς σχέσεις, Σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, Πολιτική φιλοσοφία στην αρχαία Ελλάδα

2ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Σύγχρονα Πολιτικά Συστήματα: Ιδεολογία-Πρότυπα Οργάνωσης του Κράτους και Πολιτική Πραγματικότητα, Ιστορία Πολιτικών Ιδεών ΙΙ: από το Μακιαβέλι στις Θεωρίες Κοινωνικού Συμβολαίου, Συνταγματική Συγκρότηση του Κράτους: Οργανωτικές Βάσεις του Ισχύοντος Πολιτεύματος, Νεώτερη Ελληνική Πολιτική Ιστορία (1821-1940), Διοικητικοί και Δημοσιονομικοί Θεσμοί του Κράτους, Κοινωνική Στατιστική, Ξένη Γλώσσα.

3ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κοινωνική Στατιστική, Συνταγματική συγκρότηση του κράτους: οργανωτικές βάσεις του ισχύοντος πολιτεύματος, Πολιτική και κοινωνική σκέψη στη σύγχρονη Ελλάδα, Πολιτικό σύστημα και κομματικοί σχηματισμοί στη σύγχρονη Ελλάδα (1946- 1974), Σύγχρονες πολιτικές θεωρίες Ι

4ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πολιτικοί Θεσμοί και Εκπροσώπηση: Πολιτική Κουλτούρα, Πλουραλισμός και Πολιτικός Ανταγωνισμός στη Φιλελεύθερη Δημοκρατία, Εκλογική Συμπεριφορά (Βασικές Έννοιες), Πολιτική και Κοινωνική Σκέψη στη Σύγχρονη Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας), Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη (Πρότυπα Διοικητικής Οργάνωσης-Δημόσια Διοίκηση-Διαχείριση), Η Οργάνωση της Διεθνούς Κοινωνίας μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Ιστορία Θεωρίες και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης στις Κοινωνικές Επιστήμες, Ξένη Γλώσσα.

5ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο), Το κοινωνικό κράτος στη Δ. Ευρώπη, Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανάλυση πολιτικού λόγου

6ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Πολιτική θεωρία του πολέμου, Κοινωνική Θεωρία, Κοινωνική και Εκλογική Γεωγραφία της Ελλάδας,
Διεθνής πολιτική οικονομία και ανάπτυξη

7ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ανάπτυξη-Κοινωνική Αναδιάρθρωση και Πολιτική-Εκσυγχρονισμός στη Μεταπολεμική Ελλάδα, Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Συγκριτική Ανάλυση Δημοσίων Πολιτικών (με έμφαση στους τομείς που αφορούν το κοινωνικό κράτος), Ξένη Γλώσσα

8ο Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κράτος-Κοινωνία-Κόμματα σε Μετάβαση: Μετασχηματισμοί στα Τέλη του 20ου αιώνα, Οι Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αρχές, Θεσμοί και Εφαρμογή, Πολιτικές Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Διεθνείς, Ευρωπαϊκές, Εθνικές Διαστάσεις), Ξένη Γλώσσα.

Κατεύθυνση: Συγκριτική Πολιτική Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Μαθήματα Επιλογής
Πολιτικά Ρεύματα και Κομματικές Οικογένειες στην Δ. Ευρώπη, Πολιτικά Κόμματα-Ομάδες Συμφερόντων και lobbies στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Γεωγραφική Ανάλυση Δεδομένων:Εκλογική Γεωγραφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Πολιτική Θεωρία (εσωτερικές και διεθνείς διαστάσεις), Μειονότητες στη Δ. Ευρώπη: Αντιθέσεις-Συγκρούσεις-Προστασία, Συντηρητισμός-Φιλελευθερισμός-Σοσιαλισμός-Κομμουνισμός στη Δ. Ευρώπη (20ος αιώνας), Κοινωνικός Αποκλεισμός και Εγκληματικότητα στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μετανάστευση και Ιθαγένεια στην Ευρώπη σήμερα, Ιστορία των Βαλκανικών Λαών (19ος-20ος αιώνας), Εθνικισμοί και Εθνικές Ταυτότητες στα Βαλκάνια, Ρατσισμός: Ιδεολογία και Πρακτικές (Διεθνείς και Εθνικές Διαστάσεις), Πολιτικοί και Κοινωνικοί Θεσμοί στον Ευρωπαϊκό Χώρο (8ος-18ος αιώνας), Ανάπτυξη και Πολιτικός Εκσυγχρονισμός στις Χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου: Ελλάδα-Ιταλία-Ισπανία-Πορτογαλία, Εργασιακές Σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσμοί του Κοινωνικού Κράτους: Ρύθμιση και Απορύθμιση σε Διεθνή/Συγκριτική Διάσταση, Ιστορία του Ευρωπαϊκού Εργατικού Κινήματος, Συγκριτική Ανάλυση των Πολιτευμάτων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συγκριτική Ανάλυση Δημοσίων Πολιτικών στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υγεία, Κοιν. Ασφάλεια, Ανεργία, Ανάπτυξη, Περιβάλλον, κ.ο.κ.), Πολιτικές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης (Ευρωπαϊκές και Εθνικές Διαστάσεις), Δημόσια Διαχείριση: Μορφές Εκσυγχρονισμού στις Δημόσιες και Ιδιωτικές Πολιτικές, Τα Θρησκεύματα στις Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτική.

Κατεύθυνση: Πολιτική Ανάλυση Εκλογική Συμπεριφορά

Μαθήματα Επιλογής
Βιομηχανική Κοινωνία και Πολιτικοί Θεσμοί, Θεωρίες για τη Δημοκρατία, Εκλογική Κοινωνιολογία: Κοινωνικές Τάξεις, Κοινωνικά Στρώματα και Εκλογική Συμπεριφορά στην Ελλάδα μετά το 1974, Γεωγραφική Ανάλυση Δεδομένων: Εκλογική Γεωγραφία της Σύγχρονης Ελλάδας, Τοπική Πολιτική Ιστορία, Ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Στρατός και Πολιτική στην Ελλάδα.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ.,  οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) σε δύο ειδικεύσεις σπουδών:

1. Πολιτική Θεωρία και Φιλοσοφία και

2. Πολιτική Ανάλυση.

Το Πρόγραμμα απονέμει επίσης Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) στις Πολιτικές Επιστήμες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ.