Τμήμα Κινηματογράφου | ΑΠΘ

Από Γ. Τσαλίκης 31 Οκτωβρίου 2010

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κινηματογράφου είναι 5ετές.

Στα δύο πρώτα έτη τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά στις βασικές θεματικές περιοχές. Σε κάθε εξάμηνο πραγματοποιείται ένα εργαστήριο και η ξένη γλώσσα είναι υποχρεωτικό μάθημα. Το σύνολο των μαθημάτων στο πρώτο και δεύτερο έτος είναι 40.

Στο τρίτο έτος προσφέρονται και μαθήματα επιλογών μέσα στους χώρους του τμήματος από διδάσκοντες άλλων τμημάτων του πανεπιστημίου. Τα δύο εργαστήρια είναι υποχρεωτικά όπως και τα 12 άλλα μαθήματα και από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλέγονται τέσσερα. Το σύνολο των μαθημάτων στο τρίτο έτος είναι 18.

Στο τέταρτο έτος προσφέρονται μαθήματα επιλογών – κατευθύνσεων στις οκτώ θεματικές περιοχές. Τα δύο εργαστήρια και τα δύο μαθήματα παιδαγωγικής είναι υποχρεωτικά και από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλέγονται δεκατέσσερα. Το σύνολο των μαθημάτων στο τέταρτο έτος είναι 18.

‘Ετσι, το σύνολο των μαθημάτων των τεσσάρων ετών είναι 76, το σύνολο των διδακτικών ωρών είναι 320 και το σύνολο των διδακτικών μονάδων είναι 240.

Το 5ο έτος σπουδών προσφέρεται για την εκπόνηση δύο εργασιών: μίας ερευνητικής και μίας πτυχιακής εργασίας. Οι επιλογές είναι ελεύθερες, δηλαδή μια/ένας φοιτήτρια/ητής μπορεί να επιλέξει την ίδια κατεύθυνση για την ερευνητική και την πτυχιακή του εργασία ή διαφορετική κατεύθυνση για την κάθε μία. Οι εργασίες αυτές αντανακλούν τα προσωπικά καλλιτεχνικά και θεωρητικά ενδιαφέροντα της/του κάθε φοιτήτριας/ητή και αποτελούν το «απόσταγμα» των σπουδών του, καθώς και το πληρέστερο δείγμα προσωπικής εργασίας της/του.

Η πτυχιακή εργασία για τη θεωρητική κατεύθυνση είναι μία διατριβή 12000 λέξεων, ενώ για τις εφαρμοσμένες κατευθύνσεις παίρνει τη μορφή καλλιτεχνικού έργου που αναπτύσσεται σε συγκεκριμένα πλαίσια, όπως αυτά προσδιορίζονται από τους υπεύθυνους επιβλέποντες της κάθε κατεύθυνσης.

Η πτυχιακή εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική μετά από συνεννόηση με την/τον επιβλέπουσα/οντα καθηγήτρια/ητή.

Οι οκτώ κατευθύνσεις του τμήματος κινηματογράφου είναι:

  • Σκηνοθεσία,
  • Σενάριο,
  • Παραγωγή & Δ/νση Παραγωγής,
  • Φωτογραφία & Δ/νση Φωτογραφίας,
  • Μοντάζ,
  • Σκηνογραφία-Ενδυματολογία,
  • ‘Ηχος & Μουσική Κινηματογράφου,
  • Θεωρία-Ιστορία Κινηματογράφου.

Η ερευνητική εργασία είναι ατομική και παίρνει τη μορφή κειμένου 3000-6000 λέξεων. Πρόκειται για ένα θεωρητικό ως προς το χαρακτήρα του έργο που αναπτύσσει έναν προβληματισμό, αντλώντας επιχειρήματα και τεκμηρίωση μέσα από τη βιβλιογραφική και φιλμογραφική έρευνα. Η τελική της παρουσίαση και εξέταση παίρνει τη μορφή δημόσιας διάλεξης διάρκειας 30 λεπτών (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παρουσίασης συνοδευτικού υλικού).