Μηχανικοί Μεταλλείων-Μεταλλουργοί | ΕΜΠ

Από Γ. Τσαλίκης 29 Οκτωβρίου 2010

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει στο διπλωματούχο μηχανικό της Σχολής τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, οι οποίες θα τον καταστήσουν ικανό να αντεπεξέλθει αποδοτικά στις απαιτήσεις των περιοχών που αναπτύσσει επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα δηλαδή, να μπορεί να εργαστεί αποδοτικά στην έρευνα και αξιοποίηση των ορυκτών και ενεργειακών πρώτων υλών, σε μεταλλεία, ορυχεία και λατομεία, σε γεωτεχνικά έργα, σε βιομηχανίες που αξιοποιούν ορυκτές πρώτες ύλες, σε μεταλλουργίες, σε επιχειρήσεις μεταλλοτεχνίας, σε μεταποιητικές βιομηχανίες μορφοποίησης μετάλλων και κραμάτων, και σε επιχειρήσεις και δραστηριότητες που ασχολούνται με την προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Αυτό σημαίνει ότι ο διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλείων και Μεταλλουργός Μηχανικός πρέπει να είναι σε θέση: (α) να ενημερώνεται επί επιστημονικών θεμάτων και να εμβαθύνει στην περιοχή που αναπτύσσει δραστηριότητα, (β) να είναι έτοιμος για συνεργασία με μηχανικούς ή επιστήμονες συγγενών κλάδων, (γ) να έχει ικανότητα προσαρμογής στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, και (δ) να έχει ένα επίπεδο γνώσεων που θα του επιτρέψει, εφόσον το επιθυμεί, να παρακολουθήσει μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο του αλλά και πέραν αυτού.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το 1999, και στην προσπάθεια αναβάθμισης των προπτυχιακών σπουδών, αποφασίστηκε τα 7 πρώτα εξάμηνα σπουδών να αποτελούν το βασικό κορμό κοινό για όλους τους σπουδαστές της Σχολής, ενώ από το 8ο εξάμηνο να λειτουργούν πέντε (5) κατευθύνσεις, οι οποίες ολοκληρώνονται ως προς τα μαθήματα στο 9ο εξάμηνο σπουδών. Οι 5 κατευθύνσεις είναι:

(α) Περιβαλλοντική Μηχανική και Γεωπεριβάλλον.
(β) Μεταλλευτική Τεχνολογία.
(γ) Γεωτεχνολογία.
(δ) Μεταλλουργικές Διεργασίες.
(ε) Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών.

Για την ομαλή μετάβαση από το θεσμό των ειδικεύσεων στο νεοσύστατο θεσμό των κατευθύνσεων, είχε προβλεφθεί μια μεταβατική περίοδος 3 ετών (1999-2001). Η εφαρμογή της άρχισε το 1999 και ίσχυσαν μεταβατικές διατάξεις μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001. Η πλήρης εφαρμογή του νέου Π.Π.Σ άρχισε από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, όπου όλοι οι σπουδαστές ακολουθούν πλέον το νέο σύστημα των κατευθύνσεων.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά, και κατ’ Εκλογήν Υποχρεωτικά (οι σπουδαστές πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξουν ένα ή περισσότερα μαθήματα, σύμφωνα με το πρόγραμμα κάθε εξαμήνου).

Ο κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά το 10ο εξάμηνο σπουδών σε μάθημα της επιλογής τους υπό την επίβλεψη του διδάσκοντος το μάθημα. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας πρέπει να είναι σχετικό με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο σπουδαστής.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Προδιδακτορικό:

Σκοπός του Π.Π.Μ.Σ. της Σχολής είναι η εμβάθυνση στα γνωστικά αντικείμενα, που έχουν σχέση με τις εκπονούμενες στη Σχολή Διδακτορικές Διατριβές, τα οποία αποτελούν προαπαιτούμενη γνώση για την ευχερέστερη και αποδοτικότερη ερευνητική ενασχόληση των Υποψηφίων Διδακτόρων.

Β. Καθιερώνονται τρεις μείζονες Επιστημονικές Περιοχές που ταυτίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα των τριών Τομέων της Σχολής:
α) Γεωλογικών Επιστημών
β) Μεταλλευτικής
γ) Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών.

Διατμηματικά:

  • Σχεδιασμός και Κατασκευή Υπογείων Έργων
  • Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων
  • Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών
  • Συστήματα Αυτοματισμού
  • Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site σχολής  Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τμήματα του ΕΜΠ, μπορείτε να βρείτε στο άρθρο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο | ΕΜΠ | Παρουσίαση.