Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων | ΠΑ.ΠΕΙ.

Από Γ. Τσαλίκης 25 Οκτωβρίου 2010

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1999 και καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης:

 • τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Συστημάτων και Υπηρεσιών
 • τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

Η μετάβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης απαιτεί την ανάδειξη εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας.

Προπτυχιακές Σπουδές

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, στηρίχθηκε στην προσπάθεια ανάδειξης εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση συστημάτων σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, και για αυτό τον λόγο λειτουργούν δύο κατευθύνσεις σπουδών:

 • Συστημάτων Επικοινωνιών και Δικτύων (Σ.Ε.Δ) με έμφαση στις σύγχρονες και επερχόμενες ενσύρματες και ασύρματες ευρυζωνικές τεχνολογίες για το Διαδίκτυο και άλλες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, και
 • Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Η.Υ) με έμφαση σε Διαδικτυακές Υπηρεσίες, όπως η-Μάθηση (e-learning), η-Υγεία (e-health), η-Επιχειρηματικότητα (e-business) και η-Διακυβέρνηση (e-goverment)

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Επιπλέον, το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων προσφέρει δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.):

 • To Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 120 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις:
 • Ηλεκτρονική Μάθηση
 • Δικτυοκεντρικά Συστήματα
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα
 • Το Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» , το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) που αντιστοιχεί σε 90 πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων και περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις:
 • Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων
 • Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων

Προοπτικές Απασχόλησης

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάζει επιστήμονες ικανούς να αντιμετωπίζουν με επιτυχία σύνθετα προβλήματα σχεδίασης, ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας. Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν ήδη στελεχώσει εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Επίσης, πολλοί από τους αποφοίτους του Τμήματος, ακολουθούν την οδό της έρευνας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επίσημο site του ΠΑ.ΠΕΙ.

Πληροφορίες για υπόλοιπα τμήματα του ΠΑΠΕΙ, μπορείτε να βρείτε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς | ΠΑΠΕΙ | Παρουσίαση.