Πολιτική Επιστήμη και Δημόσια Διοίκηση | Πολιτικό Νομικής | ΕΚΠΑ

Από Γ. Τσαλίκης 22 Οκτωβρίου 2010

To Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της Πολιτικής Επιστήμης σε πέντε βασικές διαστάσεις: την Πολιτική Ανάλυση, τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, τη Διοικητική Επιστήμη, την Κοινωνική Θεωρία και την Κοινωνική Πολιτική. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος επιδιώκει την κατάρτιση των φοιτητών στις θεμελιώδεις έννοιες, τις βασικές μεθόδους και τους προβληματισμούς της συστηματικής ανάλυσης των πολιτικών, κοινωνικών, πολιτειακών και διεθνών φαινομένων.

Προπτυχιακές σπουδές

Η φοίτηση στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης διαρθρώνεται σε οκτώ εκπαιδευτικά εξάμηνα, που το καθένα τους διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς εβδομάδες. Οι σπουδές στο Tμήμα διαιρούνται στον «κορμό» και στους επιμέρους «κύκλους σπουδών». O κορμός καλύπτει τα πρώτα τέσσερα εξάμηνα. Στα τρία πρώτα εξάμηνα τα διδασκόμενα μαθήματα είναι κοινά για όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Στο τέταρτο εξάμηνο γίνεται εισαγωγή επιλογών προκειμένου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να εξοικειωθούν με τους κύκλους σπουδών, ώστε να μπορούν στη συνέχεια να επιλέξουν τη δική τους κατεύθυνση.

Κατά τα τέσσερα τελευταία εξάμηνα, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τον «κύκλο σπουδών» τους, δηλαδή το επιστημονικό πεδίο της προτίμησής τους. Η διαίρεση αυτή βασίζεται στην αντίληψη ότι στα μαθήματα κορμού και στα μαθήματα των κύκλων σπουδών αντιστοιχούν διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις και παιδαγωγικές μέθοδοι.

Επίσης προβλέπονται δύο μαθήματα σχετικά με τη διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών, τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τη διδακτική επάρκεια των αποφοίτων (αφορά τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που βρίσκονται ήδη στο Ζ’ και στο Η’ εξάμηνο των σπουδών τους και μετά), καθώς και ένα εργαστηριακό μάθημα για τη χρήση των Η/Υ στην έρευνα (αφορά όσους και όσες βρίσκονται ήδη στο ΣΤ’ και στο Η’ εξάμηνο των σπουδών τους και μετά). Τα μαθήματα αυτά είναι προαιρετικά και εκτός βαθμολογίας.

Το εκπαιδευτικό έργο αρχίζει το Σεπτέμβριο και τελειώνει τον Iούνιο κάθε ακαδημαϊκού έτους, περιλαμβάνοντας επίσης τις εξεταστικές περιόδους του Σεπτεμβρίου, του Φεβρουαρίου και του Ιουνίου.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν τα ακόλουθα Προγράμματα Mεταπτυχιακών Σπουδών:

  • Π.M.Σ. για την Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία
  • Π.M.Σ. για τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές
  • Π.M.Σ. για το Κράτος και τη Δημόσια Πολιτική
  • Π.M.Σ. για τις Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site του τμήματος Πολιτική Επιστήμη και Δημόσια Διοίκηση.