Ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών

Από neolaia.gr Team 10 Αυγούστου 2010

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας – Προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών (ΜΕ) για την απόκτηση νέων ερευνητικών δεξιοτήτων, που θα αναβαθμίσουν τις προοπτικές της επαγγελματικής τους εξέλιξης σε οποιονδήποτε τομέα (ακαδημαϊκό ή ερευνητικό φορέα, επιχείρηση) ή/και θα βοηθήσουν στην επανεκκίνηση της καριέρας τους μετά από μια διακοπή. Παράλληλα, αναμένεται να ενισχυθεί το στελεχιακό δυναμικό των εγχώριων Φορέων Έρευνας και Εκπαίδευσης και να αναβαθμιστούν οι δυνατότητές τους για την εκπόνηση υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου.

Η συνολική δημόσια δαπάνη που θα διατεθεί για την υλοποίηση της Δράσης ανέρχεται στα 30.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο της Δράσης θα χρηματοδοτηθούν (ΜΕ) από την Ελλάδα ή το εξωτερικό για την εκπόνηση ερευνητικού έργου, το οποίο μπορεί να αφορά σε οποιαδήποτε περιοχή της σύγχρονης έρευνας και θα έχει διάρκεια 24 – 36 μήνες. Το έργο θα υλοποιηθεί σε Ίδρυμα της ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ), την ΑΣΠΑΙΤΕ ή ερευνητικό φορέα της χώρας (Φορείς Υποδοχής).

Ο ανώτατος προϋπολογισμός κάθε ερευνητικού έργου ανέρχεται στις 150.000€.

Για κάθε Φορέα Υποδοχής θα χρηματοδοτηθεί και μία «Κεντρική Δράση», που θα περιλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη των έργων.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ.

ΥΠΟΒΟΛΗ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι προτάσεις θα υποβληθούν στα Αγγλικά σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής υποβολής .
Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από κριτές/εμπειρογνώμονες ως προς:
• την επιστημονική και τεχνολογική ποιότητα πρότασης,
• την αποτελεσματικότητα της σε σχέση με τους στόχους της πρόσκλησης και τις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές ωφέλειες και επιπτώσεις,
• τα προσόντα του/της υποψήφιου/ας (ΜΕ),
• τη δυνατότητα της ερευνητικής μονάδας του Φορέα Υποδοχής να διαχειριστεί απρόσκοπτα την υλοποίηση του ερευνητικού έργου από άποψη διάθεσης της κατάλληλης τεχνογνωσίας, οργάνωσης και στελέχωσης (επάρκεια προσωπικού, υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού).

Η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
Κριτήρια επιλογής των κριτών/εμπειρογνωμόνων θα αποτελέσουν αφενός η συνάφεια της εξειδίκευσης τους με το γνωστικό αντικείμενο της πρότασης που θα αξιολογήσουν και αφετέρου η αμεροληψία και το κύρος τους. Παράλληλα θα υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα σε κάθε στάδιο της αξιολόγησης ώστε να διασφαλιστεί η διενέργειά της σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαφάνεια των διαδικασιών και το αδιάβλητο των κρίσεων.
Η προκήρυξη θα είναι ανοικτή ως τις 30 Σεπτεμβρίου 2010.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ