Πανάρετος: Aτοκα δάνεια σε φοιτητές και σπουδαστές

Από Γ. Τσαλίκης 26 Φεβρουαρίου 2010

Από το 1996 ήδη με βάση την Υπουργική Απόφαση Β7/411 ΦΕΚ 659/31.7.1996 του τότε Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Γ. Παπανδρέου, προβλεπόταν η χορήγηση δανείων από πιστωτικούς οργανισμούς και πιστωτικά Ιδρύματα για τη χρηματοδότηση μεταπτυχιακών φοιτητών προς απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και Διδακτορικού Διπλώματος. Οι χρηματοδοτούμενες δαπάνες αφορούσαν:

α) στα δίδακτρα

β) στα βιβλία και το εκπαιδευτικό υλικό

γ) στα έξοδα διαβίωσης.

Μάλιστα σε περίπτωση ανάγκης καταβολής διδάκτρων, υπήρχε η πρόβλεψη ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται δάνειο όσο είναι το ύψος των διδάκτρων και επιπλέον 600 ευρώ για βιβλία σημειώσεις κ.λπ ανά έτος σπουδών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 3549/2007, μελετάται η προώθηση σχεδίου Κ.Υ.Α των Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων αναφορικά με τη χορήγηση άτοκων εκπαιδευτικών δανείων από πιστωτικά Ιδρύματα της χώρας στους φοιτητές-σπουδαστές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η παροχή των δυνατοτήτων στον κάθε φοιτητή να αναπτύξει τις ικανότητες και δεξιότητές του μέσω της διασφάλισης των κατάλληλων οικονομικών και άλλων συνθηκών, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα της πολιτικής της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας.

(τέλος ανακοίνωσης υφυπουργού παιδείας Ιωάννη Πανάρετου)