Μεταγραφές φοιτητών: Νέες προθεσμίες αιτήσεων, για συγκεκριμένα τμήματα

Από Γιώργος Γκριτζάλας 7 Φεβρουαρίου 2010

Εγκύκλιο με την οποία δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να κάνουν νέες αιτήσεις για τη μετεγγραφή τους σε τμήματα που προέκυψαν νέες αντιστοιχίες απέστειλε ο υφ. Παιδείας Γιάννης Πανάρετος. Ειδικόετερα η εγκύκλιος του κ. Πανάρετου ορίζει τα εξής: Σε συνέχεια των αριθ. Φ.1/79143/Β3/3-7-2009 και Φ1/114344/Β3/18-9-2009 εγκυκλίων μας, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την αριθ. 6035/Β1/20-1-2010 Υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 67/28-1-2010 τ.Β’, από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ισχύουν οι αναφερόμενες σε αυτή αντιστοιχίες πανεπιστημιακών τμημάτων. Διευκρινίζεται ότι όσοι φοιτητές υπέβαλαν αίτηση για μετεγγραφή στα αντίστοιχα πλέον τμήματα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αλλά και όσοι φοιτητές δεν είχαν υποβάλλει λόγω της μη αντιστοίχησης των αναφερομένων στην απόφαση τμημάτων, έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης εντός πέντε ημερών από τη λήψη της παρούσας εγκυκλίου. Οι αιτήσεις και των δύο προαναφερόμενων περιπτώσεων θεωρούνται εμπρόθεσμες. Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούνται τα αντίστοιχα Τμήματα να αναρτήσουν την εν λόγω εγκύκλιο σε εμφανές σημείο για την ενημέρωση τυχόν ενδιαφερόμενων για μετεγγραφή φοιτητών.

Οι νέες αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων που προβλέπει η υπουργική απόφαση είναι οι εξής:

α) Το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι αντίστοιχο με τα Τμήματα: αα) Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ββ) Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γγ) Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, δδ) Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και εε) Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

β) Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι αντίστοιχο με τα Τμήματα: αα) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ββ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γγ) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, δδ) Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και εε) Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

γ) Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι μη αντίστοιχο.