74 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους – Δείτε τις ειδικότητες!

Από neolaia.gr Team 8 Νοεμβρίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε δήμους της χώρας, μέσα από προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις, υποβάλλοντας την αίτησή τους, αφού ακολουθήσουν πρώτα τις οδηγίες της αντίστοιχης προκήρυξης.

Ειδικότερα:

16 θέσεις εργασίας – Δήμος Χανίων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας 4 μηνών συνολικά 16 ατόμων.

16 YE Εργατών Γενικών Καθηκόντων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, πλέον των τυπικών προσόντων όπου απαιτείται, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

• Επίσημα έγγραφα, στα οποία αναγράφεται ο ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΑΜ ΙΚΑ.

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι :

α) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
β) δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007
γ) εάν έχουν απασχοληθεί το δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της λήξης της σύμβασης, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών σε φορέα του δημοσίου ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους από 11/11/2019 έως και 13/11/2019 είτε α) ταχυδρομικώς είτε β) αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 8:30 έως 14:30 στο
Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Κριάρη 40 – Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, τηλ. 28213 41674- 675).

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στο Δημοτικό κατάστημα (Πίνακας Ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων.

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486