Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας!

Από neolaia.gr Team 22 Ιουλίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

11 θέσεις εργασίας – ΠΕ Ευρυτανίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά έντεκα (11) ατόµων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ως κατωτέρω:

1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
4 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων
3 ∆Ε Οδηγών
3 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού

∆ικαιολογητικά

1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προαιρετικά)
5. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας του υποψηφίου (προαιρετικά)
6. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την υπηρεσία)
7. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα µέσα στο 12µηνο (χορηγείται από την υπηρεσία)
8. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ν. 1599/86 ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα η οποία του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξε (χορηγείται από την υπηρεσία)
9. Αντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή (εφόσον απαιτείται)
10. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (εφόσον απαιτείται και προαιρετικά εφόσον δεν απαιτείται)
11. Πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) (εφόσον απαιτείται και προαιρετικά εφόσον δεν απαιτείται)
12. ∆ικαιολογητικά προϋπηρεσίας (εφόσον απαιτείται και προαιρετικά εφόσον δεν απαιτείται)

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδροµικά αίτηση, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού- Οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Τµήµα ∆ιοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (Πληροφορίες: 2237350729, 2237350718).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 22-07-2019, (ηµεροµηνία ανάρτησης) έως και 26-07-2019. Το πλήρες κείµενο της ανακοίνωσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήµατος της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού -Οικονοµικού (Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι) της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486