Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στο Δημόσιο – Δείτε τις ειδικότητες!

Από neolaia.gr Team 20 Ιουνίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν στο δημόσιο, μέσα από προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν. Αν ενδιαφέρεσαι για κάποια από τις παρακάτω θέσεις, τότε μπορείς να τη διεκδικήσεις, υποβάλλοντας την αίτησή σου, αφού πρώτα ακολουθήσεις τις οδηγίες που αναγράφονται στην αντίστοιχη προκήρυξη.

Ειδικότερα:

19 θέσεις εργασίας – ΠΕ Χαλκιδικής

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού 19 ατόμων (μέχρι 60 ημερομίσθια) σε ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.

19 ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ειδικότερα, με την αίτησή του πρέπει να υποβάλει και η οποία χορηγείται από την υπηρεσία:

1. Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
2. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου της υπογραφής που να αναφέρει εάν έχουν απασχοληθεί σε φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και συγκεκριμένα σε ποιες υπηρεσίες και για ποια χρονικά διαστήματα κατά το τελευταίο 12 μηνο . Η απασχόληση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.  Εφόσον συμβαίνει ί αυτό οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους συντασσόμενους πίνακες μετά τους συνυποψήφιούς τους που δεν έχουν καλύψει οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών και προσλαμβάνονται μόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η κάλυψη του απαιτούμενου αριθμού προσλήψεων από τους προηγούμενους υποψηφίους
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα..
4. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας α. Για την ειδικότητα του παγιδοθέτη είναι :η Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής β. Για τις λοιπές ειδικότητες βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση προϋπηρεσίας αν πρόκειται για φορέα του Δημοσίου
5. Υπεύθυνη δήλωση με θεώρηση γνησίου της υπογραφής στην οποία να δηλώνεται ότι 1. από την ημερομηνία πρόσληψής του και μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης α. δεν θα απασχοληθούν σε άλλο εργοδότη με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κατά τις ημέρες που θα εργάζονται για την καταπολέμηση του δάκου όπως αυτές θα καθορίζονται από το πρόγραμμα εργασίας που θα τους κοινοποιηθεί και θα κατατεθεί στην επιθεώρηση εργασίας και β. δεν θα ασκήσουν οποιοδήποτε ελεύθερο επάγγελμα και 2 ότι διαθέτουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της θέσης για την οποία θα προσληφθούν
6. Οι πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014).
7.Τα τέκνα πολυτέκνων Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πατρικής οικογένειας) του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου
[(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.Β΄/25-2-2014)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α΄/24-12-2014).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Διοικητήριο, Πολύγυρος, ΤΚ 63100, γραφείο 62, απευθύνοντάς την στην Υποδνση Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων της ΠΕ Χαλκιδικής ( τηλ 2371351262 και 2381351302. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη προκήρυξη δίνονται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Χαλκιδικής (τηλ. επικοινωνίας: 23713-51274, 437, 433, fax: 23713-51207).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχ. Δ/νση Διοικητήριο, Πολύγυρος 63100) και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πολυγύρου.

Δείτε όλη την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486