Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους – Δείτε τις προκηρύξεις!

Από neolaia.gr Team 18 Ιουνίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε δήμους της χώρας, μέσω προκηρύξεων που δημοσιεύτηκαν. Οι ενδιαφερόμενοι για μια από τις ανοιχτές θέσεις, μπορούν να τη διεκδικήσουν, υποβάλλοντας την αίτησή τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην αντίστοιχη προκήρυξη.

Αναλυτικότερα:

10 θέσεις εργασίας – Δήμος Κ. Νευροκοπίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων, προς κάλυψη πολιτικής προστασίας (̟πυροπροστασία) για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλουν υ̟οχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου µε άδεια διαµονής
2. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν υφίσταται στο ̟ρόσω̟ό του υ̟οψηφίου το κώλυµα του άρθρου 8 του Υ̟αλληλικού Κώδικα, ούτε τα σχετικά κωλύµατα των άρθρων 5 & 6 Π∆ 164/2004
3. Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο̟οία να δηλώνει ο υ̟οψήφιος ότι τους τελευταίους 12 µήνες α̟ό την υ̟οβολή της αίτησης του έχει ή δεν έχει α̟ασχοληθεί σε δηµόσια υ̟ηρεσία ή νοµικό ̟ρόσω̟ο µε την ιδιότητα του ε̟οχιακού εργαζοµένου, ή για την κάλυψη ̟εριοδικών, ή ̟ρόσκαιρων αναγκών και σε καταφατική ̟ερί̟τωση να δηλώνει την υ̟ηρεσία ̟ου έχει α̟ασχοληθεί και το ακριβές χρονικό διάστηµα α̟ασχόλησής του(έναρξη και λήξη).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να υ̟οβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Κ. Νευροκο̟ίου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες εντός ̟ροθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών ̟ου αρχίζει α̟ό την ε̟οµένη δηµοσίευσης της ̟αρούσας (δηλαδή 19 και 20 Ιουνίου 2019) και αρµόδιοςγια την ̟αραλαβή είναι η υ̟άλληλος κ. Θεοδώρα Καρ̟ιτσάρη (τηλ: 2523 350 145).

Δείτε την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486