Υποτροφίες 2019 από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Από neolaia.gr Team 14 Μαΐου 2019

Υποτροφίες 2019: Δείτε αναλυτικά!

Νέες Υποτροφίες 2019 ανακοίνωσε πως θα χορηγήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), όπως γνωστοποιεί σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), χορηγεί υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες.

Τίτλος Έργου: «Αξιοποίηση πολιτισμικού αποθέματος με τη χρήση υποβοηθούμενης αναγνώρισης, ανάλυσης, επισήμανσης και εμπλουτισμού τεκμηρίων»

Επιστημονικά Υπεύθυνη: κυρία Αικατερίνη Τικτοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Φιλολογίας
  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών με ειδίκευση στη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία
  • Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στη Γενική και Συγκριτική Γραμματολογία
  • Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Άριστη γνώση Αγγλικών (επιπέδου C2)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης (επισυνάπτεται)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
4. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
5. Αντίγραφο πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης ή απολυτηρίου στρατού / Αντίγραφο βεβαίωσης αναβολής (για τους άνδρες υποψηφίους)

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω σχετικά με την εμπειρία ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της
συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του έργου.
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Τμήμα Φιλολογίας, Κτήριο Διοίκησης, 2ος όροφος, 3ης Σεπτεμβρίου,
Παν/πολη, Τ.Κ: 54636 – Θεσσαλονίκη ΑΠΘ, έως τις 23/05/2019 και ώρα 14.30 μ.μ. και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του Επιστημονικώς Υπευθύνου του έργου.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά
στο 2310- 997056, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 994009, 994026, 994082.

Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης.
Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων)
δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας
ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου -Παν/πολη, Θεσσαλονίκη, ΤΚ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 101) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα
του ΕΛΚΕ ΑΠΘ. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ https://www.rc.auth.gr/JobPosition/List, στην ηλεκτρονική διαδρομή ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι επί ύπαρξης ευλόγου ενδιαφέροντος οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα έγγραφα αξιολόγησης – βαθμολόγησης,
τόσο των ιδίων όσο και των λοιπών συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης εντός προθεσμίας πέντε
(5) εργασίμων ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και υπό
τις προϋποθέσεις των άρθρων 5 του Ν. 2690/1999 και 5 παρ. 2 στοιχ. ε’ του Ν. 2472/1997. Όταν στα αιτούμενα
στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων.

Προθεσμία:

Έως Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Δείτε τη σχετική προκήρυξη

Προκήρυξη

Δείτε κι αυτό: Υποτροφίες 2019 από το Ίδρυμα «Αλέξανδρος Σβώλος»

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486