102 Θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε φορείς του Δημοσίου!

Από neolaia.gr Team 12 Απριλίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε διάφορους δημόσιους φορείς, μέσω σχετικών προκηρύξεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις διεκδικήσουν υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε προκήρυξης.

Αναλυτικά οι θέσεις ανά προκήρυξη:

5 Θέσεις εργασίας – Δήμος Λοκρών

Ο ∆ήµος Λοκρών Ν. Φθιώτιδας ύστερα από την υπ’ αριθ. 7/58/29-3-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α∆Α: 620ΛΩΛΤ-ΞΓ2), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων Υδρονοµέων άρδευσης προς αντιµετώπιση εποχικών περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών για την εξασφάλιση της διατεταγµένης χρήσεως των αρδευτικών υδάτων και των αρδευτικών έργων για τις εξής κατά αριθµό ατόµων ειδικότητας, µε τα αντίστοιχα ειδικά/τυπικά προσόντα, χρονική περίοδο και τόπο απασχόλησης:

ΥΕ Υδρονοµέων άρδευσης

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς το ∆ήµο Λοκρών, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά µε τα ακόλουθα:

1.-Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
2.-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.-Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας.
4.-Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι:

α) γνωρίζουν καλά ανάγνωση και γραφή και
β) δεν έχουν καταδικαστεί σε ποινή που να συνεπάγεται την στέρηση της ικανότητάς τους για διορισµό ως δηµοσίου υπαλλήλου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Λοκρών / Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας (∆/νση: Πλατεία ∆ηµαρχείου 1 – Αταλάντη – Τ.Κ. 35200, τηλ: 22330-22374) και αρµόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Μοδιάτη Βασιλική και ∆ηµητρίου Κων/νος κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος ∆ήµου Λοκρών ήτοι έως 17-4-2019.

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη