50 Θέσεις εργασίας σε Δήμους – Δείτε τις προκηρύξεις!

Από neolaia.gr Team 26 Μαρτίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

16 Θέσεις εργασίας – Δήμος Κατερίνης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών , συνολικά δέκα έξι (16) ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών ως ακολούθως:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ (Βοηθοί Ασφαλτοστρώσεων)
ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.Να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους της θέσεως που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη ∆ΕΥΑ Κατερίνης (Α’ όροφος υπόψη Βεϊδαµενίδου Σοφία ) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτ/φο αστυνοµικής ταυτότητας
2. Φωτ/φο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.Αίτηση (χορηγείται από την Υπηρεσία µας)
5.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κώλυµα υπέρβασης δίµηνης απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών. (χορηγείται από την υπηρεσία µας)
6.Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση) (χορηγείται από την υπηρεσία µας)

Προθεσµία Υποβολής αιτήσεων

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων είναι από Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 µέχρι και την Πέµπτη 28 Μαρτίου 2019 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΑΣΕΠ).
2.Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών , δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί µε νέα δίµηνη σύµβαση εντός δώδεκα µηνών, όπως υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994. Παράταση , ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης σύµβασης σε σύµβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη