Υποτροφίες 2019 για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα από το ΑΠΘ

Από neolaia.gr Team 12 Φεβρουαρίου 2019

Υποτροφίες 2019: Δείτε αναλυτικά!

Νέες υποτροφίες 2019 για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών πρόκειται να χορηγήσει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά:

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Κοινωνική μέριμνα φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Αγοραστό Θεόδωρο, καθηγητή Ιατρικής ΑΠΘ προκηρύσσει την χορήγηση 110 Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/-ές και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2018-2019.

1. Αριθμός υποτρόφων

Ο αριθμός υποτρόφων καθορίζεται ως εξής:

Α) Σε κάθε τμήμα θα χορηγηθεί μία (1) υποτροφία για προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες και μία (1) για μεταπτυχιακούς/-ες φοιτητές/-τριες.
Β) Πέντε (5) υποτροφίες για προπτυχιακούς/-ές ή/και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του ΑΠΘ.
Γ) Πέντε (5) υποτροφίες για προπτυχιακούς/-ές ή/και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
Δ) Δεκαοκτώ (18) υποτροφίες για προπτυχιακούς/-ές ή/και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες επιπλέον της ως άνω ομάδας (Α) ανεξαρτήτως του τμήματος φοίτησης τους. Η επιλογή των δεκαοκτώ θέσεων (18) θα γίνει από τους αναπληρωματικούς όλων των τμημάτων για τις ανάγκες μετακίνησης των φοιτητών ΑΜΕΑ.

Η τελική επιλογή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτρόφων πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Υποέργου (1) «Κοινωνική Μέριμνα Φοιτητών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καταθέτουν την αντίστοιχη αίτηση υποψηφιότητας (Συνημμένα 1 και 2) και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αναγράφονται στην αίτηση) στις Γραμματείες των Σχολών και των Τμημάτων τους έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2019.

Υποτροφίες 2019 από τον όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

2. Προϋποθέσεις – Κριτήρια Επιλογής

Προϋπόθεση για την κατάθεση υποψηφιότητας είναι:

● Για τους/τις προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, οι υποψήφιοι/-ες να φοιτούν στο Ε΄ εξάμηνο σπουδών (Σχολές/Τμήματα 4ετούς φοίτησης), στο Ε΄ ή Ζ΄ εξάμηνο σπουδών (Σχολές/Τμήματα 5ετούς φοίτησης) και στο Ε΄, Ζ΄ ή Θ΄ εξάμηνο σπουδών (Σχολές 6ετούς φοίτησης) και να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα δύο τρίτα (2/3) των μαθημάτων της Σχολής/Τμήματός τους.
● Για τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες, οι υποψήφιοι/-ες να βρίσκονται σε κανονική διάρκεια φοίτησης (α΄ ή β΄ έτος για ΠΜΣ διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων, α΄ έτος σπουδών για ΠΜΣ διάρκειας 2 ή 3 εξαμήνων). Οι υποψήφιοι του β’ έτους θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα δύο τρίτα (2/3) των μαθημάτων της Σχολής/Τμήματός τους.

Τα Κριτήρια Επιλογής (μοριοδότηση), για τα οποία κατατίθενται και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην αίτηση, αποτελούν:

α. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των φοιτητών και ο αριθμός των επιτυχώς εξεταζομένων μαθημάτων, ως προς το σύνολο των ετών και των μαθημάτων που απαιτούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε Σχολής/Τμήματος.

β. Το ετήσιο οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό (λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο), καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή και το οποίο δεν προέρχεται από εφάπαξ παροχή λόγω συνταξιοδότησης ή αποζημίωσης και απόλυσης του υπόχρεου ή της συζύγου του.

Tο κατά κεφαλήν εισόδημά τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €), βάσει φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου οικονομικού έτους (φορολογικό έτος 2017), στην οποία ο υποψήφιος περιλαμβάνεται ως υπόχρεος ή εξαρτημένο μέλος. Το ετήσιο ατομικό εισόδημα του προηγούμενου έτους των υποψηφίων δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €).

Οι ανωτέρω όροι έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

Κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τα μέλη της οικογένειας του υποψήφιου. Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων στις οποίες ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτημένο μέλος, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση και λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Μέλη οικογένειας του υποψήφιου: Όσα πρόσωπα εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή εξαρτημένα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου, στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2017, στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτημένο μέλος.

Εξαρτημένα μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

γ. Κοινωνικοί και οικογενειακοί λόγοι, όπως ορφανοί, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, σοβαροί λόγοι υγείας, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, αδέλφια φοιτητές σε άλλη πόλη κ.ά., οι οποίοι αξιολογούνται από τα όργανα της Σχολής/του Τμήματος και τεκμηριώνονται με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Οι συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων και το σύστημα βαθμολόγησης αναλύονται στο Παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Προκήρυξη

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486