Θέσεις εργασίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Από neolaia.gr Team 8 Φεβρουαρίου 2019

Δείτε αναλυτικά!

Προκήρυξη που ανακοινώνει νέες θέσεις εργασίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, δημοσιεύτηκε και η οποία αναφέρει τα εξής:

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθ. 31/20-12-2018 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Avoidable and Unavoidable Food Wastes: A Holistic Managing Approach for Urban Environments – A2UFood» (Αποφεύξιμα και Αναπόφευκτα Τροφικά Απόβλητα: Μια Ολιστική Διαχειριστική Προσέγγιση για τα Αστικά Περιβάλλοντα)», με κωδικό ΚΕ 447, το οποίο χρηματοδοτείται από το Urban Innovative Actions Initiative (UIA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με τρία (3) άτομα με σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη της υλοποίησης του ανωτέρω προγράμματος.

Θέση 1: Ένα (1) άτομο ΠΕ Γεωπονικών Επιστημών με Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών

– Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Γεωπονικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ),
– Να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ) με ειδίκευση στο αντικείμενο της Διαχείρισης Περιβάλλοντος,
– Να έχουν πιστοποιημένη τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
– Να έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ερευνητικά έργα,
– Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Θέση 2: Ένα (1) άτομο ΠΕ Γεωγραφίας με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών

– Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Γεωγραφίας της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ),
– Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ) με ειδίκευση στο αντικείμενο της Διαχείρισης του Χώρου ή/και της Διαχείρισης Περιβάλλοντος,
– Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
– Να έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ερευνητικά έργα,
– Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Θέση 3: Ένα (1) άτομο ΠΕ Θετικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών

– Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ),
– Να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένου από ΔΟΑΤΑΠ) με ειδίκευση στο αντικείμενο των Περιβαλλοντικών Επιστημών,
– Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
– Να έχουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση,
– Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στο παράρτημα σχετικό υπόδειγμα),
  • Βιογραφικό Σημείωμα,
  • Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών (αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ για τίτλος αλλοδαπής),
  • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή/και αντίγραφα συμβάσεων απασχόλησης από τα οποία να τεκμαίρεται σχετική εμπειρία ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα,
  • Αποδεικτικά Γνώσης Ξένων Γλωσσών,
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι όλα τα υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες είναι ακριβή και αληθή,
  • Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση τους, θα βοηθήσει την επιλογή (ενδεικτικά: βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ).

Τα επικαλούμενα προσόντα και η εμπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθούν με βάση τα υποβληθέντα σχετικά δικαιολογητικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Το πρακτικό της αξιολόγησης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός πέντε εργασίμων ημερών (5) από την ανακοίνωσή τους. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος είναι δυνατή η πρόσβαση των υποψηφίων στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που δεν θα παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα των άλλων υποψηφίων και οι οποίες θα οριστούν από αρμόδιο όργανο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί εκείνους από τους υποψήφιους που θεωρεί ότι πληρούν τις απαιτήσεις του υπό ανάθεση έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τα συνεκτιμώμενα προσόντα, σε προσωπική συνέντευξη για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική τους προϋπηρεσία προκειμένου να αξιολογήσει την προσωπικότητά τους και την επαγγελματική ικανότητα που διαθέτουν για την άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο λειτουργεί από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή – Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα) το αργότερο
μέχρι και τις 22/02/2019 και ώρα 12:00 μ.

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με ευθύνη του υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που αυτές θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση – το έργο και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία αφορούν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία περιέλευσης στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ για το εμπρόθεσμο της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου της αίτησης που βεβαιώνεται με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Ο ΕΛΚΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη παραλαβή τους ή για το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης, οι αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται δίχως να αποσφραγιστούν στους υποψηφίους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κ. Μ. Μαλλίδου, από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή- Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα και στο τηλ. 210-9549265.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί στους ιστοχώρους της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (sites.diavgeia.gov.gr/hua) και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (elke.hua.gr).

Δείτε και την προκήρυξη

Προκήρυξη

Δείτε επίσης: Νέες θέσεις εργασίας σε τρία Ελληνικά Πανεπιστήμια!

ΕΙΣΑΙ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΟΝΤΟΠΑΚ VIBER ΣΤΙΚΕΡΣ; ΝΤΑΟΥΝΛΟΟΥΝΤ ΛΕΜΕ ΕΔΩ --> https://vb.me/fac486